Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiya – sınaq imtahanı 2020

1. Coğrafi determinizm nəzəriyyəsinə aid olmayanları müəyyən edin1. İctimai inkişaf cəmiyyət qanunları nəticəsində baş verir
2. Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi təbii amillərdən asılıdır
3. Dövlətlərin idarəetmə formaları cəmiyyət qanunlarından asılıdır
4. İctimai inkişaf təbii-coğrafi amillərin təsiri ilə baş verir
5. İnsanların fiziki və psixoloji xüsusiyyətləri birbaşa təbii amillərdən asılıdır
6. Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi cəmiyyət qanunlarından asılıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Valyuta bazarlarında maliyyə əməliyyatlarının əsasən aparıldığı valyutalar:1. ABŞ dolları 2. Çin yuanı 3. Azərbaycan manatı 4. Yapon iyeni 5. Aİ avrosu 6. İran rialı 7. Böyük Britaniya funt-sterlinqi 8. Hindistan rupisi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Konistitutsiyalı monarxiya idarəetmə formasına malik olan dövlətlərin paytaxtlarını müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Sosial inkişaf
2. İqtisadi inkişaf
3. Ekoloji inkişaf

a. İqtisadi artıma nail olmaq
b. Bioloji aləmin qorunması
c. İnsan hüquqlarının qorunması
d. Əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması
e. Aztullantılı və tullantısız texnologiyanın tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Hər nəfərə düşən ÜDM-ə görə ölkələri azalan sıra ilə düzün. (2017-ci il məlumatı) 1. İslandiya 2. İrlandiya 3. Lüksemburq 4. İsveçrə 5. Norveç
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6.  

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Uyğunluğu müəyyən edin.1. ABŞ modeli
2. Çin modeli
3. Yapon modeli
4. Alman modeli

a. Daxili və xarici bazarın həcminin böyük olması
b. Dövlət mülkiyyətinin çox olması
c. İri şirkətlərin yaradılması, kiçik biznesə investisiya d. Dövlət mülkiyyətinin az olması e. Dövlət sektorunun güclü inkişafı, müəssələrarası əlaqələrin qurulması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Ölkə əhalisinin sayı 30 mln nəfər, ÜDM-in ümumi həcmi 18 mlrd dollar təşkil edir. ÜDM-in 25%-nin xarici şirkətlərə məxsus olduğunu nəzərə alaraq, müvafiq olaraq ÜDM-də yerli şirkətlərin payını və xarici şirkətlərin adambaşına düşən payını hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə ayrılması zamanı nəzərə alınan əsas amillərdən deyil: 1. Hər nəfərə düşən təbii ehtiyatların həcmi
2. Təsərrüfat strukturunda sənayenin aparıcı yeri
3. Hər nəfərə düşən ÜDM-ün miqdarı
4. Hər nəfərə düşən ÜMM-ün miqdarı
5. Əhalinin həyat səviyyəsi və həyat şəraiti
6. Təbii ehtiyatlarla təminat səviyyəsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. G-20-ə daxil olmayan ölkələri müəyyən edin. 1. İndoneziya 2. Əlcəzair 3. Qətər 4. Argentina 5. Hindistan 6. Pakistan 7. İndoneziya 8. İran
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Uyğunluğu müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. İşsizliyin azaldılması yollarının doğru uyğunluğunu müəyyən edin.
1. Friksion 2. Struktur 3. Dövri

a. İş yerləri barədə məlumatların çoxaldılması b. İqtisadi böhrandan çıxmaq üçün dövlət səviyyəli tədbirlərin hazırlanması c. İşsiz insanların yeni peşələrə yiyələnməsi üçün tədbirlərin görülməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. AİZ-lər üçün səciyyəvi olan əlamətləri müəyyən edin. 1. AİZ-də investora dövlət qanunvericiliyi tərəfindən hüquq və zəmanətlər verilir
2. Yalnız İEÖ-də olur
3. Gömrük məntəqələrində əlavə rüsumlar alınmır
4. İEOÖ-də AİZ-lər ölkəyə xarici investisiyaları cəlb edir
5. Respublikamızda AİZ-lərin yaradılması üçün əlverişli şərait yoxdur
6. AİZ-lərdə yerləşən şirkətlər yerləşdikləri ölkələrə əlavə rüsum və vergilər ödəyirlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Hind-Avropa dil ailəsinin İran dil qrupuna aid olan xalqları müəyyən edin. 1. Əfqanlar 2. Pəncablılar 3. Taciklər 4. Benqallar 5. Talışlar 6. Hindistanlılar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiyaların mərhələlərini ardıcıl olaraq düzün. 1. Gömrük İttifaqı 2. Azad Ticarət Zonası 3. Güzəştli Ticarət Zonası 4. Ümumi Bazar 5. İqtisadi və Valyuta Birliyi 6. Tam İqtisadi İnteqrasiya 7. İqtisadi İttifaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. İnvestisiya 2. Lizinq 3. Korparasiya 4. Holdinq
a. Gəlir əldə etmək üçün qoyulan kapiatal b. Texniki avadanlıqların uzunmüddətli icarəsi c. Bir neçə iri şirkətin birləşməsi d. Müəyyən məqsədə çatmaq üçün yaranan birlik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Abram Maslounun tələbat piramidasını adi tələbatdan-yüksək tələbata doğru ardıcıllıqla müəyyən edin. 1. Təhlükəsizlik və müdafiə tələbatı 2. Özünü ifadə etmək tələbatı 3. Özünəhörmət və etimad tələbatı 4. Fizioloji tələbat 5. Sosial qrupa mənsubluq və dəstəklənmə tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Dünya əmək ehtiyatlarının payının azalmasına görə regionların doğru verildiyi cavabı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Yeni Sənaye Ölkələri üçün səciyyəvi olan əlamətləri müəyyən edin. 1. Kənardan gələn yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin hesabına son vaxtlar sürətlə inkişaf edir
2. İqtisadiyyatlarında kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir
3. Xarici investisiya hesabına sürətlə inkişaf edir
4. Elm tutumlu məhsulların ixracatına görə dünyanın digər ölkələrini qabaqlayır
5. Ucuz və yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin hesabına sürətlə iqtisadiyyatları inkişaf edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Hadisələrin doğru ardıcıllığını müəyyən edin. 1. Əhalinin rifah səviyyəsi artır 2. Xidmət və istehsal sahələri açılır 3. Sahibkar daha çox gəlir götürür 4. Yeni dövlət proqramları həyata keçirilir 5. Büdcəyə vergi ödəmələri artır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. X ölkəsində əhalinin sayı 12 mln nəfərdir. Onlardan 3,5 mln nəfəri uşaqlar, 2,5 mln nəfəri təqaüdçü, 1 mln nəfəri işləməkdən yayınanlar, 1 mln nəfəri isə işsizdir. Verilən məlumatlar əsasında ölkədə demoqrafik yükün hər 100 nəfərə neçə nəfər olduğunu müəyyən edin. 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Nəsil 2. Tayfa 3. Xalq 4. Millət

a. Tarixən eyni ərazidə məskunlaşan insanların dil, mədəniyyət və əxlaq birliyidir
b. Qan qohumlarıdır
c. Eyni yaranma tarixinə, dini təsəvvürlərə, dialektə, adət-ənənələrə malik olan nəsillərin birliyidir d. Etnik mənsubiyyət, ədəbi dil, milli mədəniyyət və iqtisadi münasibətlərin mövcud olduğu birlikdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin.
1. İmişli Şəkər zavodunun tikintisinə investisiya qoyuldu
2. Xammala tələbat artdı.
3. Şəkərə olan tələbat ödənildi
4. Fermer təsərrüfatı inkişaf etdi
5. Şəkər idxalı şəkər ixracatı ilə əvəz olundu
6. Yeni iş yerləri yarandı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Federativ inzibati ərazi quruluşuna malik olan dövlətlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Dövlətin maraqlarının təmin edilməsi metodlarının işlənilməsi yolları hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. <
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Verilənlərə əsasən X ölkəsinin İİİ-ni hesablayın. Orta ömür-68 il
ÜDM-in adambaşına düşən həcmi-6616 ABŞ dolları
Savadlılıq səviyyəsi-66%
Təhsil alanların payı-53%
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Demarkasiya xətti nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Doğru fikirləri müəyyən edin. 1. İEÖ-in əksəriyyəti demoqrafik keçidin ll mərhələsindədir
2. Demoqrafik keçidin lV mərhələsində demoqrafik böhran yarana bilər
3. Azərbaycan Respublikası demoqrafik keçidin lV mərhələsindədir
4. Latın Amerikası ölkələrinin əksəriyyəti demoqrafik keçidin l mərhələsindədir
5. İEÖ-lərin əksəriyyəti demoqrafik keçidin lV mərhələsindədir
6. Demoqrafik keçidin ll mərhələsində demoqrafik partlayış müşahidə edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Ölkənin geosiyasi rolunu müəyyən edən əsas amillər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Demoqrafik böhranın baş verdiyi ölkələri müəyyən edin. 1. Niderland 2. İsveç 3. İtaliya 4. Rumıniya 5. Fransa 6. Portuqaliy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Yaponiyanın əhalisinin sayı 127 mln nəfər, sahəsi 378 min km², Almaniyanın isə əhalisin sayı 82 mln nəfər, sahəsi 357 min km²-dir. Bu ölkələrin əhali sıxlığının fərqinin neçə nəfər olduğunu tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Verilən şəhər aqlomerasiyalarını şimaldan cənuba doğru düzün. 1. Tokiyo 2. Paris 3. Tehran 4. Cakarta 5. Buenos-Ayres
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Şərq sivilizasiyası üçün səciyyəvi olmayan əlamətləri müəyyən edin. 1. Yeniliklərə meyilli sivilizasiyadır
2. Daha çox ənənələrə sadiq qalması ilə səciyyələnir
3. Sərhədlərinin genişlənməsində dənizlərin rolu çox böyükdür
4. Üç qitədə daha geniş yayılmışdır
5. Əlcəzair, Misir, İran və Türkiyə bu sivilizasiyaya aiddir
6. Bu sivilizasiyaya aid olan ölkələrin əksəriyyətində təbii artım səviyyəsi yüksəkdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Davamlı inkişaf modelinin xarakterik olduğu ölkələr: 1. Niger 2. ABŞ 3. Filippin 4. Yaponiya 5. AFR 6. Pakistan
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Əmək ehtiyatlarının Kəmiyyət və Keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq olaraq doğru verildiyi cavabı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Müəllif: İsmayıl İbrahimov

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.