Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNGİLİS DİLİ 2018 (aprel)

  • ENGLİSH
  • Məntiq
  • KURİKULUM

ENGLİSH

1. Choose the correct variant.The inspector is not in the town. He ___ to another place some days ago.
A.
B.
C.
D.
E.
2. Choose the correct variant.Heroes ___ by people because they served their people and their country
A.
B.
C.
D.
E.
3. Choose the correct modal verb.Guests of the hotel ___ warn the clerk in advance when they leave.
A.
B.
C.
D.
E.
4. Choose the correct modal verb.People who know a foreign language ___ learn a second one easily.
A.
B.
C.
D.
E.
5. Choose the correct variant.I___ never___ to Cambridge, but I once ___ Oxford.
A.
B.
C.
D.
E.
6. Which of the sentences cannot be used in the Passive Voice?1. When did it happen?
2. Jack never eats meat.
3. Someone brings Mrs.Smith fresh newspapers.
4. It seldom snows in this region.
A.
B.
C.
D.
E.
7. Choose the correct variant.- Government ought to prohibit advertisements.
-……
A.
B.
C.
D.
E.
8. Choose the correct variant.……..books do you prefer to read?

1.Who   2.Which   3.What type of   4.Where   5.Whom   6.What kind of
A.
B.
C.
D.
E.
9. Choose the correct variant.We need to get going now, ….
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11. Choose the correct variant.- Linda reads a lot of current news everyday.
- ….
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13. Choose the correct variant.Nobody has dispatched such letters before, … .
A.
B.
C.
D.
E.
14. Complete the sentence.The match had already started …  .
A.
B.
C.
D.
E.
15. Complete the sentence.Mr.Brown asked me … .
A.
B.
C.
D.
E.
16. Complete the sentence.She wants to know … .
A.
B.
C.
D.
E.
17. Choose the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.
18. Complete the sentence.… when you returned from the voyage?
A.
B.
C.
D.
E.
19. Choose the sentence with the noun in Possessive case.1. She’s never seen Chris’s children.
2. I don’t like those student’s behaviour.
3. Richard’s already gone to the bakers’
4. These children’s bags are very heavy
A.
B.
C.
D.
E.
20. Choose the correct tense form.

When James ……... the snake at her feet, she ………. .
A.
B.
C.
D.
E.
21. Choose the correct word.Jeff creates paintings or drawings as a profession or hobby.
What is Jeff?
A.
B.
C.
D.
E.
22. Choose the line of nouns in the plural.
A.
B.
C.
D.
E.
23. Which word doesn’t go with the others
A.
B.
C.
D.
E.
24. Choose the correct variant.1. Some pairs of trousers
2. Some piece of advices
3. A sack of flour
4. A slices of bread
A.
B.
C.
D.
E.
25. Choose the correct variant.Three new factories ___ this year
A.
B.
C.
D.
E.
26. Choose the correct variant.Let … of the students use … own book.
A.
B.
C.
D.
E.
27. Choose the correct pronoun.He has … free time at the weekends.
A.
B.
C.
D.
E.
28.
A.
B.
C.
D.
E.
29. Choose the correct word.Can you ______ me some money, please?
A.
B.
C.
D.
E.
30. Choose the correct prononun.He looked attentively, but saw … in the darkness.
A.
B.
C.
D.
E.
31. Complete the sentence.Which of the delegates … ?
A.
B.
C.
D.
E.
32. Choose the correct variant.If you want … help, let me know.
A.
B.
C.
D.
E.
33. Choose the correct variant.The delegation will arrive ___ our headquarters ___10.30 sharp
A.
B.
C.
D.
E.
34. Choose the correct variant.Dogs rely on their noses as they can smell ... .
A.
B.
C.
D.
E.
35. Choose the correct variant.1. We should respect to our elders.
2. You can use milk instead off cream.
3. Tom’s taste in music is similar to mine.
4. They agreed to your proposal.
5. “Martin Iden” is a novel of J.London.
A.
B.
C.
D.
E.
36. Choose the correct variant.1. She’s made up her mind to take dancing lessons.
2. A policeman made the driver go out.
3. He was made to show his notebook.
4. We were made pay for the window we had broken.
A.
B.
C.
D.
E.
37. The words "....." and "....." have closest meaning
A.
B.
C.
D.
E.
38. Choose the correct variant.1. Reading good books improve the mind and soul.
2. The players, as well as the captain wants to win.
3. Eight dollars is the price of a movie these days.
4. The number of stars in the sky seem countless.
5.Swimming in the ocean and playing drums are my hobby.
A.
B.
C.
D.
E.
39. Choose the correct variant1. to do one`s duty
2. to make progress
3. to do a fortune
4. to make a report
5. to do a translation
6. to make a sum
A.
B.
C.
D.
E.
40. Choose the correct variant.1. His sister never does cooking in the evening.
2. Neither of them doesn’t need your care.
3.Both the house and the furniture haven’t been sold.
4. Don’t wear these clothes as they don’t fit you.
A.
B.
C.
D.
E.

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.
42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.
43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.
44.
A.
B.
C.
D.
E.
45.
A.
B.
C.
D.
E.
46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.
47.
A.
B.
C.
D.
E.
48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.
49.
A.
B.
C.
D.
E.
50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.