Müəllimlərin İşə Qəbulu. İbtidai Sinif-2017

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1.
Hansı cərgədə bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
“Çox” sözünün say kimi işlənmədiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
İsimləşmiş sifətin xitab kimi işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Sarayın darvazası açıldı,içəridə qaraltılar səyrişdi,qırıq səslər eşidildi.”Nümunədəki isimlərin hallarını ardıcıllıqla göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Qayıdış növdə olan təsirli feilin işləndiyi cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Əvəzliklərlə bağlı səhv cavabı göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
“Maneə” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Omonim şəkilçi ilə düzəlmiş isim və sifətin işləndiyi cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Sıralardan biri morfoloji cəhətdən cəmdə olan isimlərdən ibarətdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Sadə cümlələri seçin:
1.Həkim xəstəni,yəni Coşqunu müayinə etdi.
2.Hansı kitabı məsləhət bilsəniz,o kitabı oxuyacağam.
3.Sexin qapıları açılır,işçilər sexə daxil olur,iş başlayır.
4.Surxayı,Vüqarı və Eltonu dərnəyə üzv qəbul etdilər.
5.B.Vahabzadə-Azərbaycanın xalq şairi qəlblərdə əbədi yaşayacaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Məna tayları fərqli nitq hissəsi olan omonimləri seçin:
1.bildir  2.tər  3.kürü  4.bəzən  5.qazan
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. ,,Əsəbiləşdirdin,,  sözünün tərkibinə görə təhlil hansı sxemə uyğun gəlir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Köməkçi nitq hissələrinin hansı ardıcıllıqla işləndiyini göstərin:1.Kağıza həvəslə o da qol atdı.
2.Bir möhürə baxdı,bir qola baxdı.
3.Xalqı yarıya böldü qılınctək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
“Qaraldır” feilinin morfoloji təhlili ilə bağlı düzgün fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Əvəzlik işlənmiş cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Düzəltmə isimləri seçin:1.dağıntı
2.yanğın
3.dalğın
4.çoxluq
5.məktəbli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azaltma dərəcəli sifətləri seçin:1.açıq-aydın
2.göytəhər
3.uzunsaç
4.körpəcə
5.ala-çiy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Təsriflənməyən feili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ardıcıllığı tamamlayın:
10 - 11 - 13 - 17 - 25 - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. [ 2, 5, 6, 2, 3, 4, 3, 3, x ] ardıcıllığında x- modadır.
(2x+7)/13 ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Atıcı dairəvi şəkildəki hədəfə atəş açır.
900-li rəngli hissəni vurma ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
5/7 hissəsi 25 olan ədədin, 2 mislinin 1/10 hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
9a sinifində 10 qız 15 oğlan oxuyur. Qızların orta balı 70, oğlanların orta balı isə 80 olarsa, sinifin orta balı neçə olar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
3-ə tam bölünən ədədin 15-ə bölünməsindən alınan qalıqların cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 3 dost öz müəllimlərinə hədiyyə almaq qərarına gəldi. Birinci dost digər iki dostunun verdiyi
pulun yarısını verdi. İkinci dost birinci və üçüncünün verdiyi pulun 1/3 hissəsini verdi.
Üçüncü dost isə 50 manat verdi. Dostlar müəllimə neçə manatlı hədiyyə aldılar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Miqyası 1:2500 olan əməliyyat xəritəsində , kəşfiyyatçının irəliləmə xəttinin uzunluğu 50 sm-dir. Kəşfiyyatçı ərazidə neçə metr hərəkət etməlidir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Adil eni 20 m, uzunluğu 30 m olan bağçada aralarında 2 m məsafə olmaqla şam ağacları
əkdi.
Üç il sonra ağacların 39-u qurudu. Adilin bağçasında neçə şam ağacı var ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur. İkinci boru isə 12 saata boşaldır. 2 saat sonra hovuzda
200 l su olarsa hovuz neçə litr su tutur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Qayıq iki körpü arasındakı məsafəni çayın axını ilə 20 dəq-də, axınına qarşı isə 30 dəq-də qət edir. Çayın sürəti 3 km/saat olarsa qayığın sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Eldar Arifdən 5 yaş böyükdür. Eldarın 18 yaşı var. Eldar Arif yaşda olanda Nurlan Eldardan yaşca 2 dəfə böyük idi . Nurlan Arifdən neçə yaş böyükdür ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Adil eni 5 m, uzunluğu 6 m olan otağı parketləmək qərarına gəldi. O divardan 1 m ölçüdə olmaqla divar diblərini qırmızı parketlə döşədi, mərkəzdə isə sahəsi 1 m2 olan ikona döşədi. Qalan yerləri ağ parketlə döşədi.
Adil neçə kvadrat ağ parket döşədi ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Saat 12:20 olarsa dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın yarısını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Babək sıranın əvvəlindən 12-ci, sıranın sonundan isə 14-cü adamdır.  Sırada neçə nəfər var ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Tərəfi 5 sm olan kvadratın tərəfləri üzərində bərabərtərəfli üçbucaqlar çəkilmişdir, alınan fiqurun perimetrini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Məktəbdəki siniflərin 80%-nə kompüter, 70 %-nə elektron lövhə, 75%-nə isə sınaq qurğuları yerləşdirildi.  Siniflərin ən azı neçə faizində hər üç aparat yerləşdirilib ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Borudan 40 % duzlu su axır və hovuzu 4 saata doldurur. Hovuzun 1/4 su ilə doludur.  Hovuz tam
dolduqda hovuzda neçə faizli məhlul alınar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Arif 400 m-lik yolda hər 100 m-dən bir sürətini iki dəfə artırır. O birinci 100 m yolu 40 san qaçırsa, bütün yolu ümumi neçə saniyəyə qət edər ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Fəal təlimin üstünlüklərini seçin:1.Tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması
2.Veb resurslardan davamlı istifadə
3. Müəllimin tədqiqatçl mövqeyi
4. Az vaxtda çox informasiya
5. Biliyin reproduktiv tətbiqi
6. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Düzgün olmayan fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı  hansı qiymətləndirmə növündən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin:1 – cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında;
2 – vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət;
3 – pedaqoji və sosial təsirlər arasında;
4 – uşağın daxili səyi, meyl, marağı;
5 – ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında;
6 – tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. 1. Qiymətləndirmə meyarları2. Qiymətləndirmə standart3. Qiymətləndirmə üsulu4. Qiymətləndirmə vasitəsia) qiymətləndirilmə prosesində istifadə olunan alətlərdir.
b) şagirdlərin bilik və bacarıqlarının Zqiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblər
c) təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d) qiymətləndirilmə prosesinin həyata keçirilməsini müəyyən-ləşdirilən üsullardır nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Verilmiş açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir ?
Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Tədqiqat sualının rolu?
1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq
3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
“Uşaqlarda düzgün əlaqə yaratmaq imkanı, şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq baca-rığı.” Sadalanan qabiliyyət pedaqoji tex-nologiyanın hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1. Qapalı suallardan istifadə
2. Açıq suallardan istifadə
3. Şagirdin qabiliyyətinə inam
4. Formal dinləmə
5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6. Təlimatsız tapşırığın verilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. M.Ə.Sabirin "KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA NƏSİHƏTİ" şeirindən parçada çatışmayan hissəni məntiqi olaraq tapın:

Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtarmaz, Əfsunuma bah-bah!.. Mən еylədiyim məkri ... də bacarmaz, Vallah və billah!
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu. İbtidai Sinif-2017

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.