Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ 2018 (aprel)(2)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Mübtədanın ifadə vasitəsi sırasında verilə blməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. “Vətənin igid oğulları cəsarətlə döyüşdülər” nümunəsi ilə bağlı səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Azərbaycanın igid oğulları vətəni göz bəbəkləri kimi qoruyurlar” nümunəsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü bağlayıcısız işlənə bilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Yazılışı doğru olmayan mürəkkəb adı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Bu evdən başqa evə köçmək mənə çətin gəlir” nümunəsinə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunmuş üçüncü növ təyini söz birləşməsini seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Omonim frazeoloji birləşməni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Dirilən sözlər sırasında verilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Azaltma dərəcəsində olan sifətlər sırasında verilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Mübtədası III növ təyni söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümləni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Ümumi şəxsli cümləni seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Alınma sözlər cərgəsini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Sifəti əvəz edə bilən yeganə qeyri-müəyyən əvəzlik hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Məlum növdə olan feilləri seçi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Vurğusu ilk hecaya düşən sözlər cərgəsini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Sayla bağlı səhv fikri seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. İki ardıcıl tək natural ədədin cəminin 55 %-i 39,6-ya bərabərdir. Böyük ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Üç ədədin hasili 54, cəmi isə 22- dir.Bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aralarındakı məsafə 80 km olan A və B şəhərlərindən eyni zamanda və eyni istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birinci avtomobil 2 saatda 160 km, ikinci avtomobil 3 saatda 192 km gedir.Neçə saatdan sonra birinci avtomobil ikinci avtomobilə çatar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sənəm 16 qələm alarsa, 8 qəpiyi çatmaz.14 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar.Sənəmin nə qədər pulu var.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 75 m-lik parçanı 3 m-lik hissələrə ayırmaq üçün onu neçə yerdən kəsmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. 50%-li 40 litr spirt məhlulundan neçə litr su buxarlandırılsa, 80%-li spirt məhlulu alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 1 fabrikdə işləyən şəxslərdən 12 nəfərinin orta yaşı 20, 20 nəfərinin orta yaşı 24, 18 nəfərinin orta yaşı isə 35-dir. Bütün işçilərin orta yaşını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Rəqəmləri müxtəlif olan beş ikirəqəmli tək ədədin cəmi 145-ə bərabərdir.Bu ədədlərin ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? (ədədlər müxtəlifdir)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Kəsrin surət və məxrəcinin cəmi 43-ə bərabərdir.Bu kəsrin surətindən 3 çıxıb, məxrəcinə 8 əlavə etsək, qiyməti 1/2-ə bərabər olar.Əvvəlki kəsrin surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şagirdlər partalara 4-4 otursalar , iki şagird ayaq üstə qalar, 5-5 otursalar iki parta boş qalar.Sinifdə neçə şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Yolun 1/3- ni gedən adam əlavə 15 km getdikdən sonra yolun yarısına çatmaq üçün daha 20 km  yolu qalır . Adam neçə km yol getməli idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Nurlan ilə Elxanın yaşları cəmi 34, yaşları fərqi isə 10-dur.Onların yaşları nisbətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Gücləri eyni olan 3 nasos birlikdə hovuzu 12 saata doldurur.Bu nasoslardan ikisi hovuzun yarısını neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Surəti 4m/san olan külək uşağın əlindən şarı alır. 4 saniyə sonra 8 m/san surət ilə uşaq şarın arxasınca qaçmağa başlayır. Neçə saniyə sonra uşaq şarı tutacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Düzbucaqlının perimetri enindən 8 dəfə böyükdür. Bu düzbucaqlının sahəsi 27 sm2 olarsa, uzunluğunu tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Düzbucaqlının sahəsi 24 sm² , tərəflərinin uzunluğu isə natural ədədlərdir.Bu düzbucaqlının perimetri aşağıdakılardan hansı ola bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15 m-dir. Sabit 30 m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.