Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ 2018 (aprel)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. "Etinasızlıq" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. "Sıx" feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansı cümlədə say işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Düzəltmə zərfi seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Mübtəda budaq cümləsini seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. 10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m2  divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.Azərbaycan → yaşıl

Almaniya → qara

Fransa → göy

Türkiyə → ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilən sırada ədədlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edin və ona əsasən “?” işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin
?  54  32  18  16  6  8  2
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. “Günah”, “haram” anlayışlarına əsaslanan babalarımız heyvanların nəsilvermə vaxtında ov etməz, ana heyvana güllə atmaz, kürütökmə vaxtında balığa tor qurmaz, kütləvi heyvan qırğını etməz, quş yuvasından yumurta götürməzdilər. Onlar yaş ağacı kəsməz, torpağa qaynar su tökməz, suyu murdar eləməzdilər.

Mətndəki məlumatlardan hansı nəticəyə gəlmək mümkündür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Təhsil nə üçün lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

3 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ 2018 (aprel)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.