Müəllimlərin İşə Qəbulu. Azərbaycan Dili-2017

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunədəki təsriflənən feillərin ümumi olan xüsusiyyəti hansıdır?Qoy paltarı ütülədim
Kimə məktubu yazdırdın?
Paltarları dünən ütülətdim
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Fikirlərdən biri zərfə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Əvəzliklərlə bağlı doğru fikirləri seçin.1. Şəxs əvəzlikləri tək və cəm olur.
2. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliklər işarə əvəzlikləri sayılır.
3. O, bu-əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hallanır.
4. Sual əvəzlikləri bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. “Bacılar dərdləşdi”, “Qonaqlar dağılışdı” cümlələrindəki feillər üçün ortaq cəhətləri seçin.1.Hər ikisi eyni qrammatik növdədir
2.Hər ikisi adlardan düzəlib.
3.Hər ikisi təsirsizdir.
4.Hər ikisi eyni zamandadır.
5.Hər ikisi idi hissəciksizdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Frazeoloji omonim kimi işlənə bilməyən birləşməni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Aşağıdakı cümlələrin birində tərz bildirən həm feili bağlama,həm də zərf işlənmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “Aysel hər şeyin yenidən başladığını görüb uzunuzadı düşünməyə başladı.”cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. “Yazdırmalıydı”feilində işlənmiş şəkilçiləri ardıcıllıqla düzün.

1.Vacib şəkilçisi
2.İsə hissəciyi
3.Feildən feil düzəldən şəkilçi
4.İdi hissəciyi
5.Növ şəkilçisi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Skamyanın dünən rənglənmiş taxtalarını axşam yağan yağış bir az bozartmışdı”və “O çeşmənin,o kölgənin yanından kövrəlmədən ötüb-keçdiyim olmayıb”cümlələri ilə bağlı düzgün fikirləri seç:1.Hər iki cümlədə zaman zərfi işlənmişdir.
2.Hər iki cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan feillə ifadə olunmuşdur.
3.İkinci cümlədə feilin təriflənməyən formasına aid iki nümunə var.
4.Birinci cümlədə iki zaman zərfi və iki feili sifət işlənmişdir.
5.Hər iki cümlədə qurluşca mürəkkəb təsriflənən feil işlənib
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Tərkibində düzəltmə tərzi-hərəkət və sadə yer zərfləri olan cümləni göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. tarix, tarixi, tarixən sözlərinin fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin.1. Hər üç sözdə uzanan sair var.
2. Sözlərin hamısında vurğu sona düşmür.
3. Yazılışları ilə tələffüzləri arasında fərqli məqam yoxdur.
4. Hər üçü alınma mənşəlidir.
5. Sözlərin üçü də eyni nitq hissəsi deyil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Orada axşamdan küçəyə yığışıb konfransın nəticəsini sgözləyənlər də var idi cümləsininsintaktik təhlili ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. “Çingiz müəllimin baxışlarından utanıb gözlərini yerə dikdi”cümləsində feili bağlama tərkibi hansı cümlə üzvü vəzifəsindədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “Gənclik o qədər güclü,o qədər coşqundur ki,çox zaman nənələrin,dədələrin arzusundan asılı olmur”cümləsinin təhlili ilə bağlı səhv fikri göstərin.1.Cümlə […]-(…)sxeminə uyğundur.
2.Baş cümlədə işlənmiş, ııı növ təyini söz
birləşməsinin asılı tərəfi həmcinsdir.
3.Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
4.Baş cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Düzgün fikirləri seçin:1.Başqırd dili qıpçaq qrupuna aiddir
2.Qazax və qaqauz dilləri eyni qrupa aid deyil.
3.Qumuq dili qıpçaq qrupuna daxildir.
4.Tatar,özbək,uyğur dili eyni qrupa aiddir.
5.Müasir çuvaş dili türk dil ailəsinə aid deyil.
6.Salar dili bulqar dil qrupuna aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Koroğlu xanımları dəliləri birtəhər sakit eləyib dedi:
Ay canım niyə əl-ayağa düşübsünüz Yazığın biridir bizə ziyanı olmaz qoy süfrəmizin qırıqquruğundan yeyib qapıda bacada dolansın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Səhv yazılmış sözləri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.sintez,ideya,nominasiya,nevroloji…
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. “Yarışda birincilik qazanan uşaq ədəbiyyatı çox sevir”. cümləsində sözlər arasındakı sintaktik əlaqələrdən biri səhv göstərilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. “Kişi bir sənəti bilər xalis, Çoxuna meyl edən qalar naqis”nümunəsinin janrı ilə bağlı olan fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Tuyuq və rübai üçün ortaq götürülməz:Eyni..
1. … qafiyə quruluşu
2. …dövrdə yaranması
3. …bəhrdə olması
4. … şəkildə olması
5. …vəzndə olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Arazım çağlar axar,
Dörd yanı bağlar axar.
Əlim suyuna çatmaz,
Sinəmi dağlar axar.”

Nümunə ilə bağlı doğru olmayan fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. “Çox da tərifləmə mənə vətəni,
Bu qılınc olmasa,yeyərlər məni.”

Nümunəsi ilə bağlı doğru olmayan fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hansı rəvayət əsasında yazılı ədəbiyyatda müstəqil əsər yazılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Verilmiş əsərlərdən hansı bəhrinə görə fərqlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Səhv fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Verilmiş fikirlərə uyğun əsərlərin yazılma ardıcıllığını seçin:1. Gözəllərin tərənnüm olunduğu səfər təəssüratı əsasında yazılan əsərdir
2. İlk poemanın qələmə alınması
3. İlk ana dilində nəsr əsərinin qələmə alınması
4. İlk povest janrında yazılmış əsər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hansı dövrə aid fikirlərdir?1. Ana dilində yazan şairlər üstünlük təşkil edir.
2. Türk şeir janrı formalaşır.
3. Bədii əsərlərlə yanaşı,elmi əsərlər də yazılır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. “Bizim uşaqları böyüdər Allah, Naxıra şir,pələng toxunmaz əsla.” verilmiş nümunə hansı əsərdəndir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. “Gülə mənzil olmuş yenə də çəmən, Köynəyi yırtılmış ta ətəyindən. Dedim :”Kim yırtmışdır səbir pərdəni?  Qalxıb səhər yeli söylədi ki,”Mən”Nümunə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
İsgəndərin (“İsgəndərnamə” poemasında) dirilik suyu əldə etməsi barədə…
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda qadın qəhrəmanın dilindən verilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
“Hünər bağının gül”ü adlanan janr və bu sözlərin müəllifi…
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Biri fərqlidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
 Füzuli üç dildə qələmini sınayıb. Füzuli üç dildə qələmini sınayıb.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. “Bildim qəmini sənin ki çoxdur,Qəm çəkməyə bir hərif yoxdur.”
Nümunənin aid olduğu əsərlə bağlı olmayan fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. A.Məcnun      B. Leyli       C. Zeyd

Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərindəki bu obrazlara aid fikirləri uyğunlaşdırın.1) Müəllifin avtoportretidir.
2) Aşiqlərin cənnətdə olduğunu görür.
3) Zəmanəsinin övladıdır,həsrətə dözməyib ölür.
4) Etirazını açıq ifadə etməsə də,əlinə keçən “2
fürsət”lə bunu göstərir
5) Sevdiyini gülüstanda görmədiyi üçün oralara güzar etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı nı əks etdirir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Vaqiflə Zakir üçün ortaq sayılmayan cəhət hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.