Загрузка...

Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndirilməsi. İNGİLİS DİLİ-2016

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct statements.1. It’s polite to take something without permission.2. Healthy life begins with sleeping the whole day.3. Wealth is not more important than health.4. Pupils must work hard to do well in all subjects.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct variant.Can you tell me the name of the baby … won the prize?1. who    2. what    3. whom  4. that   5. which
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct sentences.1. A number of woods are destroyed every year.2. There’s a wood on the other bank of the river.3. We need a few piece of wood to make a bonfire.4. There was a few pictures of wood in the yard.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct variant.Both … were French.1. of a woman   2. of woman  3. the women   4. of the women
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct variant.She was … girl in our form.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Choose the correct pronoun for both sentences.
1. In a football match … team has eleven players.2. Before you leave, … of you should sign the register.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct prepositions.Your brother says you always laugh … him, never speak … him and never answer … his questions.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Choose the correct variant:
1. Jane’s and Jorch’s parents2. Jane and Jorch’s parents3. Jane and Jorch’s mother4. Jane’s and Jorch’s mother5. Jane’s and Jorch’s mother
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct variant.1. a few day’s trip
2. London’s parks
3. some deers’ tracks
4. a few months’ journey
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Choose the correct variant.… medicine did the doctor prescribe for you?1. What   2. Which  3. How many   4. How
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct negative sentences.1. The patients needn`t take this medicine.
2. The patients don`t need to take this medicine.
3. The patients needn`t this medicine.
4. The patients don`t need take this medicine.
5. The patients needn`t to take the medicine.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct sentence in Indirect Speech.Mother said: “Jane, take these plates and put them on the table.”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Complete the sentence.… to pay tuition in private schools?
1. Do people have
2. Have people
3. Does everybody have
4. Has everybody
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct variant.I have been there … .1. only a few times.
2. this week.
3. yesterday.
4. last Wednesday.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Choose the correct word.“I am sorry for interrupting you”, the boy … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Choose the correct variant.1. so friendly girl 2. such a nice dress 3. such long trousers 4. so many time 5. so big fire 6. such a good time
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct variant.It’s important not to let production levels … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Which words can make phrases with the verb “to make”?1. a choice      2. a present  3. an effort    4. a favour   5. the ironing
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the correct variant.I … you … the boxers … . It’s so shocking!
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct variant.… shepherd’s cattle crossed the bridge safely, didn’t … ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Make up a sentence1. is    2. who    3. praise  4. Stevenson    5. international    6. has won    7. an architect
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the wrong definitions:
1. cancel – to plan or organize something.2. to regret – to feel sorry about something you have done.3. to plunder – to control something by means of rules.4. to precede – to happen or come before something
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the correct prepositions.Alice bought a skirt … mine but she was wearing it … a white blouse.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct variant.The teacher was very pleased with the student’s answer, … she praised him.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct prepositions.I am very grateful … my parents … all they’ve done … me.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct tense forms.Uncle Jorch didn’t know that his sons … and … behind him
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Choose the correct positive qualities.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the correct modal verb.Diana … leave the party but her friend did.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct pronouns.In the newspaper we saw … that interested … of us.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the synonym of the underlined word.The hunters found a shelter in the thick forest.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the correct variant.:If meat is … it’s hardly eaten.1. tough      3. uncooked
2. tender    4. tasty
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct variant.Please feed the cats … I am away.1. where   2. while   3. how  4. when   5. if
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct preposition.We travelled … plane and landed … London … midnight.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Choose the correct variant.The telephone … on the table is mine.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct verb.Tom doesn’t mind … by bus.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct modal verb.They … get up early but I don’t.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Which sentences are in the Passive Voice?
1. The game was won by our boys.2. Mr. Johnson has been away since Tuesday.3. The actor is very talented.4. Arthur was taken to a large fortress.5. The pupils have been busy for a long time.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Choose the correct variant.If James … enough money, he … a lot.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct tense forms.
As soon as the train … at the station, the passen gers … .1. will arrive, get off2. had arrived, would get off3. arrived, got off4. arrives, will get off
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Choose the correct translation.

Lomonosov Moskvada yerləşən ilk rus universitetinin banisidir

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin:
1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır:
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin:

1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin:

1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin:

1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə
3 – Özünütəlqina – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər:

1 – idman;
2 – rəğbətləndirmə;
3 – cəzalandırma;
4 – nümunə;
5 – ictimai rəy;
6 – yarışlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.