Müəllimlər üçün Yeni Kurikulum sualları (2)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Təhsil – tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?

1 – cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən
2 – şagirdlərin yaş imkanlarından
3 – cəmiyyətin tələbat və imkanlarından
4 – maddi – texniki təminatdan
5 – pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının ardıcıl sırasını göstərin:

1 – təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu
2 – təlimin metodları qanunauyğunluğu
3 – təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu
4 – təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini müəyyən edin:

1 – xəritələr
2 – çertyojlar
3 – bitkilər
4 – sxemlər
5 – herbari
6 – cədvəllər
7 – kinofilmlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın:

1 – əyanilik prinsipi
2 – müvafiqlik prinsipi
3 – elmilik prinsipi
a– təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr üzərində qurmağı tələb edir
b– elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında təhsilin məzmununa gətirməyi tələb edir
c– tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir
d– pedaqoji prosesin bütün subyektlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Uyğunluğu tapın:

1 – Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi
2 – Təlimin prinsipləri
3 – Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə
a – öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmağı tələb edir
b – qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir
c – təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Uyğunluğu tapın:

1 – Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil
2 – Təhsil – tərbiyənin məqsədinə
3 – Təlimin idarə olunması təsir göstərən amil
a – nikbinlik
b – Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılması
c – Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyəti və tempi, cəmiyyətin tələbat və imkanları, pedaqoyi elm və praktikanın inkişaf səviyyəsinin imkanları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Təhsil – tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin:

1 – tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi
2 – şəxsiyyətə yanaşma
3 – elmilik
4 – şüurluq və fəallıq
5 – təsirlərdə vahidlik
6 – əyanilik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin məntiqi ardıcıllığını göstər.

1 – tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə formalaşdırmamaq;
2 – şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək;
3 – fiziki cəzadan imtina etmək;
4 – humanist münasibət bəsləmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər:

1 – onun dəyərləndirmə meylini;
2 – formalaşmış durumunu;
3 – həyati planlarını;
4 – şəxsiyyətin istiqamətlərini;
5 – fəaliyyətdə və davranışında üstünlük təşkil edən motivlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – tərbiyədə vahidlik
2 – tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma
3 – tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.
b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək.
c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, müsbət keyfiyyətə istinad etməlidir.
d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini öyrənsin.
e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edən prinsip də deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.

1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və onların arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – məcburilik
2 – komplekslik
3 – eyni əhəmiyyətə maliklik.
a – tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar mütləq və tam şəkildə həyata keçirilməlidir.
b – tərbiyə prinsipləri bir – bir deyil, tərbiyə prosesinin kompleks, yəni bütün mərhələlərdə tətbiq olunur. c – təlim – tərbiyə prosesi iki tərəfli prosesdir.
d – tərbiyə prosesi məqsədyönlü prosesdir.
e – onların arasında birinci və ikinci dərəcəli müddəalar yoxdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri seçin.

1 – bütün insanlar bərabər və azad doğulublar;
2 – şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin formalaşma səviyyəsini bilsin;
3 – ağıl və vicdana malikdirlər;
4 – məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin;
5 – bir – birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər;
6 – şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad etsin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Müəllimin sözü
2 – Dərslik və dərs vəsaiti
3 – Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi
4 – Şagirdlərin fəalliğı
a – kitab üzərində iş
b – laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar
c – illüstrasiya və demonstrasiya
d – müəllimin şərhi, müsahibə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:

1 – praktik
2 – izahlı – illüstrativ
3 – əyani
4 – qismən axtarış
5 – söz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar
2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar
a – idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər
b – praktik işlər, müstəqil işlər
c – müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş
d – problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar
e – illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın:

1 – xətti
2 – şaxəli
3 – qarışıq
a – material kiçik paylara bölünür;
b – xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən ibarətdir;
c – şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Söz üsulları hansılardır:

1 – müəllimin şərhi
2 – illüstrasiya və demonstrasiya
3 – kitab üzərində iş
4 – laborator məşğələlər
5 – praktiki işlər
6 – müsahibə
7 – müşahidə
8 – təlim ekskursiyası
9 – çalişmalar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.