MOTİVASİYA – KURİKULUM

 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 44

KURİKULUM

1. “Motivləşdirmək” nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 1 - 44

Sual 2 - 44

2. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 44

Sual 3 - 44

3. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 3 - 44

Sual 4 - 44

4. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nələri müəyyən etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 4 - 44

Sual 5 - 44

5. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 5 - 44

Sual 6 - 44

6. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 6 - 44

Sual 7 - 44

7. Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 7 - 44

Sual 8 - 44

8. Motivasiyanın ilk mərhələsində – Yönəldici suallar, tapşırıqlar – şagirdləri
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 8 - 44

Sual 9 - 44

9. Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək məqsədə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 9 - 44

Sual 10 - 44

10. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 10 - 44

Sual 11 - 44

11. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 11 - 44

Sual 12 - 44

12. Tədqiqat sualı nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 12 - 44

Sual 13 - 44

13. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 13 - 44

Sual 14 - 44

14. Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 14 - 44

Sual 15 - 44

15. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu məqam
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 15 - 44

Sual 16 - 44

16. Hafizə nədir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 16 - 44

Sual 17 - 44

17. Təfəkkür nədir ?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 17 - 44

Sual 18 - 44

18. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 18 - 44

Sual 19 - 44

19. Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 19 - 44

Sual 20 - 44

20. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:
 1. Motivasiya
 2. Qiymətləndirmə
 3. Məlumat mübadiləsi
 4. Tədqiqatın aparılması
 5. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması
 6. Məlumatın müzakirəsi
 7. Yaradıcı tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 44

Sual 21 - 44

21. Düzgün motivasiya necə olmalidir?
 1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri yaradan)
 2. asanlıqla cavabı tapılan
 3. qısa (3-5 dəqiqə)
 4. məqsədyönlü
 5. həyatla əlaqəli
 6. konkret
 7. ziddiyati həll etmək tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 44

Sual 22 - 44

22. Motivasiya üçün üsulları seçin:
 1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi
 2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək
 3. Dəqiq, lakonik olmalıdır
 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 44

Sual 23 - 44

23. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan bəndi müəyyən edin .
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 44

Sual 24 - 44

24. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:
 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 44

Sual 25 - 44

25. Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 44

Sual 26 - 44

26. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:
 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 44

Sual 27 - 44

27. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib komponentidir. Söhbət nədən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 44

Sual 28 - 44

28. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 44

Sual 29 - 44

29. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 44

Sual 30 - 44

30. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa da olar?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 44

Sual 31 - 44

31. Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və məqsədəuyğun olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 44

Sual 32 - 44

32. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 44

Sual 33 - 44

33. Problemi necə yaratmaq olar və yarandıqdan sonra hansı proses baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 44

Sual 34 - 44

34. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi rolunu oynayan amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 44

Sual 35 - 44

35. Tədqiqat sualının rolu hansıdır?
 1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
 2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratma.
 3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
 4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 44

Sual 36 - 44

36. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar hansılardır?
1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi,
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə
şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi,
4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı olduğunu ehtimal etmək,
5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə
gətirmək və ele də saxlamaq,
6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik
səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq
7. Sualların verilməsi,
8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək,
9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 44

Sual 37 - 44

37. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam
şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 44

Sual 38 - 44

38. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.
Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 44

Sual 39 - 44

39. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 44

Sual 40 - 44

40. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 44

Sual 41 - 44

41. Motivasiyanın yaradılması zamanı nəzərə alınacaq amillər hansılardır?1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli
2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli
3. Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
4. Sual verməyə həvəsləndirmə
5. Rəmzi materialın şərhi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 44

Sual 42 - 44

42. Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 44

Sual 43 - 44

43. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 44

Sual 44 - 44

44. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 44


 

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.