Reklam...

MİQ və DQ -yə hazırlaşanlar üçün KURİKULUM testləri (Zəfər Kursları)

MİQ və DQ -yə hazırlaşanlar üçün KURİKULUM testləri (Zəfər Kursları)

 • KURİKULUM
 

Question 1 of 40

KURİKULUM

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 40

Question 2 of 40

2. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 40

Question 3 of 40

3. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 40

Question 4 of 40

4. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 40

Question 5 of 40

5. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 40

Question 6 of 40

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 40

Question 7 of 40

7. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 40

Question 8 of 40

8. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 40

Question 9 of 40

9. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 40

Question 10 of 40

10. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 40

Question 11 of 40

11. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin.1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək

2.Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək

3.Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

4.Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək

5.Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin,yarımilin,tədris ilinin sonunda)  şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 40

Question 12 of 40

12. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1.Qiymətləndirmə növləri və üsulları

2.Mövzülar

3.Məzmun (fənnin məqsədi ,məzmun xətti standartlar,alt-standartlar)

4.Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5.Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 40

Question 13 of 40

13. ”Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlardan (vatman) mövzuya aid suallar yazılır.Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir.Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır.Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür.” Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 40

Question 14 of 40

14. Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 40

Question 15 of 40

15. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının  gözü ilə baxmaq imkanı verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 40

Question 16 of 40

16. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 40

Question 17 of 40

17. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır".Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 40

Question 18 of 40

18. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarət-dir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 40

Question 19 of 40

19. Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 40

Question 20 of 40

20. Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 40

Question 21 of 40

21.  Fəal təlim zamanı müəllimə lazım olan bilik, bacarıq və keyfiyyətləri müəyyən edin:
 1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və hörmətlə, fərdi yanaşması,
 2. Müəllim şagirdə obyekt kimi yanaşması
 3. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı hörmət və etibarı,
 4. Şagirdi passiv dinləyici vəziyyətinə gətirmə
 5. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi,
 6. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,
 7. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi qiymətləndirilməsindən imtina etmə,
 8. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması,
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 40

Question 22 of 40

22. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 40

Question 23 of 40

23. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı mrhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 40

Question 24 of 40

24. “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər insanların davranışına obyektiv  qiymət  vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” Söhbət hansı  iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 40

Question 25 of 40

25. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?
 1. Problemlərin həlli
 2. Ana dilində ünsiyyət
 3. Riskin qiymətləndirilməsi
 4. Qərarların qəbul edilməsi
 5. Yenilik və sahibkarlıq hissi
 6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 40

Question 26 of 40

26. Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi-təhsil siyasətinin hansı prinsipinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 40

Question 27 of 40

27. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 40

Question 28 of 40

28. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 40

Question 29 of 40

29. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 40

Question 30 of 40

30. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 40

Question 31 of 40

31. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - milli qiymətləndirmə

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 40

Question 32 of 40

32. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 40

Question 33 of 40

33. Təlimin prinsiplərini seçin 1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 40

Question 34 of 40

34. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 40

Question 35 of 40

35. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 40

Question 36 of 40

36. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 40

Question 37 of 40

37. Uyğunluğu müəyyən edin;1. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı istifadə olunur.
2. Qrupda diskusiyanın təşkili,fəallaşma və səmərəli yönəltmədir.
3. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

a. Diiaqnostik qiymətləndirmə

b. Fasilitasiya prosesi

c. alt standart

d. əsas standart

e. fasilitasiya məqsədi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 40

Question 38 of 40

38. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)
 1. Standartı
 2. Məzmunu  
 3. Mövzunu
 4. Dərsin məqsədini
 5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
 6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 40

Question 39 of 40

39. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 40

Question 40 of 40

40. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 40


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

3 Şərhlər “MİQ və DQ -yə hazırlaşanlar üçün KURİKULUM testləri (Zəfər Kursları)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir