Müəllimlərin İşə Qəbulu - TEXNOLOGİYA (2) MİQ -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – TEXNOLOGİYA (2) MİQ

 • TEXNOLOGİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1. ”Konstruksiya” latın dilindən tərcümədə nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Məişət tikiş maşınında hansı nov oturuculərdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. İki tərəfdən eyni rəngə boyanmış parca necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Polad nəyin ərintisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Mexanizmdə valın dovrəsini necə artırmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Detalın cizgisində gostərilən olcu 40 +0,2 və 40 -0,1-dir.

Nominal ölcunu tapın?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Zərif,ləzzətli dada malik,yüksək kalorili qida məsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Qalınlığı 0,2 mm-dən 0,5 mm-ə qədər olan nazik təbəqəli polada deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Yonucu alətlərin ən geniş yayılanı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İlgəklərin açılmasında hansı sapdan və iynədən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Qövsvari oymanın əsas elementi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Elektrik zəngi avtomatlaıdırılmış ... qurğusudur.  Nöqtələrin yerinə uyöun gələni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Əgər su arasıkəsilmədən unitaza axırsa nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Elektrik ütüsündə hərarətin idarə edilməsi hansı qurğu vasitəsilə həyata keçirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Gipskardon lövhələr tavanda necə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Rəngin çxarılmasının üsulları hanslardi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Diametriya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. On baş qoyun üçün neçə m2 ağıl lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Müstəvi qanovcuqlu oymanın növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Aşağıda sadalananlardan hansılar nazik təbəqə polad növlərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ağac üzərində oymanın əsas iş aləti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Sifon hansı üsullarla təmizlənir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Aksionometrik proyeksiyalar nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Hansı undan keyfiyyətli, formasını qoruyub saxlaya bilıən un məmulatı alınır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Biri ilgəklərin sırıqlanma ilə işləmə texnologiyasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Fırlanan maqnit sahəsinin alınma üsuluna görə elektrik mühərriki necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Davranış neçə yerə bölünür ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Bunlardan biri “çertyojun oxunması” anlayışına daxil deyildir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Fleys nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Yun və ipək parçadan olan məmulatları ən çoxu neçə dərəcə temperaturda olan suda yumaq məsləhətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Şəkildə verilən kompüterin hansı hissəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Məmulata daxil olan standartlaşdırılmış detalların hazırlandığı materialın markası spesifikasiyanın hansı sütununda göstərilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Otağın interyerinin mebellə təchizini, istirahət və ya məşğuliyyət yerini tərtib edərək mənzili
abadlaşdırdıqda interyerin hansı keyfiyyətlərini kompleks şəkildə həll etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Plastik kütlədən ibarət pəncərənin aralarında hava qatı olan bir neçə şüşədən ibarət şəffaf hissəyə deyilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sintetik polimer olaraq bu material çox böyük temperatur fərqinə davam gətirir. Məhz bu üstünlüyünə görə o, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalında son dərəcə etibarlı və möhkəm xammal kimi geniş istifadə edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Oduncağın təbiilik xüsusiyyətinin qorunması lazım olan hallarda tətbiq olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

49 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – TEXNOLOGİYA (2) MİQ

  • Avqust 1, 2018 at 1:59 axşam
   Permalink

   Vakant yerler avqustun 3den sexsi sehifelerimize gelecek

   Cavab yaz
  • Avqust 1, 2018 at 11:02 səhər
   Permalink

   İnşaallah sizde hemçinin cox sag olun

   Cavab yaz
 • İyul 31, 2018 at 4:13 axşam
  Permalink

  Mən 40bal toplamişam Şəkiye yaxin kəndləre düşə bilərem.?xais edirem cvb yazin..

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 4:18 axşam
  Permalink

  Muqavile ile dusmek de bu ilde mərkəzləşdirilmiş sekilde kecirelecek. Bos qalan yerleri internetle sececeyik.

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 2:00 axşam
  Permalink

  Salam.men 36yiqdim.sumqayita müqavilə ilə düşə bilərəm görəsən.xahis edirəm bilən varsa yazsin

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 10:08 səhər
  Permalink

  İlahə xanim siz qabaxcadan hazrlasmisdinizmi

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 5:24 axşam
   Permalink

   Evde ozum internet tesderiyle cawdirici suallar cox idi mentiq cetin idi metodikada pedaqoqokaydi neticem yaxwi olmadi

   Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 7:04 səhər
  Permalink

  Men 48 topladim. Ancaq cox casdirici suallar var idi. Mentiqle dusunub yazdim.

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 5:34 səhər
  Permalink

  Bu testdeki suallarin hec biride dusmemisdi imtahanda. Amma evvelki illerin testlerinden bar idi.

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 5:29 səhər
  Permalink

  Men dunen imtahan verdim texnologiyadan.47 bal topladim heyf kecid balina bir balim catmir
  suallar cox cetin deyildi amma casdirici idi.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 5:35 axşam
  Permalink

  men 51 topladm.36 rayonlara keciddi.duwe blersz yeqin

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 4:05 axşam
  Permalink

  Eslinde suallar coxda cetin deyildiye. Ama 26 si verilen sinaqda 8- 9 cu siniflerden vermisdiler diye casdirici oldu. Tam o dersilkere hazirlasmisdim.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 3:24 axşam
  Permalink

  Salam . Bilmek isteyerdimki 38 baldan harasa duse bilerem?

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 10:30 səhər
  Permalink

  insallah hamimimiz ugurla vereriy .bugun saat 5 de kim var?

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 3:48 səhər
  Permalink

  By gun by suallar dusecek teste use qebul trstine

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 3:41 axşam
  Permalink

  InsAllah hamimiz sevinerek cixaq imtahandan.Wans uzumuze guler

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 11:12 səhər
  Permalink

  Xaiş cavabları bu gün düzəldin axı sabah imtahandı.İndidən hamıya uğurlaR RƏBBİM HEÇ KƏSİN ƏZİYYƏTİNİ YERDƏ QOYMASIN

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 10:15 səhər
  Permalink

  8ci sekil starotdu axi niye sualari sef qoyursuz sabah imtahandi fikrimiz yayinir xahis ederm sefleri duzeldin

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 9:24 səhər
  Permalink

  Kimler saat 14:30 da girecek imtahana?

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 8:10 səhər
  Permalink

  29 duz cvbdi.16 19 sefdi. duz cvb 16c 19 d

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 2:21 axşam
  Permalink

  51in izahini kim.bilirse yazsinde zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 1:54 axşam
  Permalink

  Mence16,19,29cu sualarda sef var.bilen varsa yazsin xahis edirem mende 8_9 kitabi yoxdu

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.