Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

TARİX – MİQ (yeni)

Müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) üzrə yeni hazırlanmış online imtahan.

  • TARİX
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Uyğunluq gözlənilmişdir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Daha əvvəl olmuşdur:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması:
1. İcarəyə verilirdi
2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin elan edilməsi
2. Bakı XKS-nin yaradılması
3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması
2. Frank imperiyasının parçalanması
3. Kordova xilafətinin yaranması
4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Avropa İqtisadi Birliyi
2. NATO
3. BMT
4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uyğunluq pozulmuşdur:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu
2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini
3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “İliada” dastanı
2. İmperator Trayanın sütunu
3. Parfenon məbədi
4. Demokritin təlimi
5. Kolizey amfiteatrı

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Uyğunluq gözlənilmişdir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Pakistan İslam Respublikası
2. Almaniya Federativ Respublikası
3. Çin Xalq Respublikası
4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi
2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması
3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Daha əvvəl olmuşdur:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:
1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi
2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması
3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması
4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi
5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Uyğunluq pozulmuşdur:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini
3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. Frank dövlətinin yaranması
2. Katalaun döyüşü
3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması
4. Ərəb dövlətinin yaranması

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “Diskatan” heykəli
2. “Odisseya” dastanı
3. Lukretsinin təlimi
4. İlk Olimpiya oyunları
5. Panteon məbədi

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. MАLА, QАLА, BАKI, АRАZ və BАLА sözlərindən hərəsi аşаğıdаkı ədədlərdən birini göstərir. BАLА sözü hаnsı ədədi göstərir?

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Оrхаn, Nərgiz və Pərvinin yаşlаrının cəmi 2 il əvvəl 54 idi. İndi Nərgizin 19 yаşı vаrsа, 3 il sоnrа Оrхаnlа Pərvinin yаşlаrının cəmi neçə оlаr?

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Аşаğıdаkı ədədlər müəyyən qаydа ilə düzülmüşdür. Qаydаyа uyğun gəlməyən ədədi tаpın.
1; 4; 10; 24; 46

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 1-dən 100-ə qədər ədədərin yаzılışındа işlənən 8rəqəminin sаyı, 1-dən 60-а qədər ədədlərin yаzılışındа işlənən 7 rəqəminin sаyındаn nə qədər çохdur?

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. х-i tаpın.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. 150 kq cuğundur еmаlındаn 24 kq qənd аlındı. 360 kq qənd аlmаq üçün nə qədər cuğundur еmаl еdilməlidir?

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. x,y =?

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Hafizə nədir?

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təfəkkür nədir ?

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında  qurulur?
1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Pedoqoji prosesin tamlığı nədir?

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Qiymətləndirmə standartları nədir?

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

Sual 60 - 60


 

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: