Loading...

MİQ – TARİX sınaq imtahanı 2020 (YENİ) + izahlı

  • TARİX
  • Məntiq
  • KURİKULUM

TARİX

1. Neandertal insana aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Şummerlərə aid olmayanı müəyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Azərbaycanda İskit padşahlığı və Manna dövlətinə aid ümumi cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Qədim dövrdə Albaniya və Misir dövlətlərinə aid ümumi cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. E.ə. I əsrin ikinci yarısı Atropatena dövlətinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. E.ə V əsrdə baş vermişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. 1925 ci ildə Deyton şəhərində keçirilən məhkəmənin nəticəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Azərbaycanın VII əsr tarixi ilə bağlı deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Ərəb dövlətinin yaranmasından 75 il sonra:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Monqollara adiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Teymuri dövlətinin mövcudluğu dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Qəznəvi dövlətinin mövcudluğu dövrünə Azərbaycanda:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Frank dövlətinin mövcudluğu dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Almaniya tarixinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. XII əsrdə andlı məhkəmənin yaradıldığı ölkə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Rusların Monqol zülmünə qəti olaraq son qoyduqları il Azərbaycanda mövcud olub paytaxtı Təbriz olan dövlət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. XII-XIV əsrlərdə inşa edilməyən memarlıq abidəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Elxani Qazan xana və Ağqoyunlu Uzun Həsənə aid oxşar cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Osmanlı dövlətinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Cəlairi və Qaraqoyunlu dövlətinə aid oxşarlıq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Otluqbeli və Çaldıran döyüşlərinin oxşar nəticəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. XVII əsr mədəniyyət abidəsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Niştadt sülh müqaviləsi bağlandığı ildə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. II Şah Abbasın Səfəvi dövlətində hakimiyyəti dövründə İngiltərədə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Şimali Azərbaycanda komendant idarə üsulu dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. XIX əsrin 30-cu illərində ABŞ-da quldarlığa qarşı geniş vüsət almış hərəkat:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Hansı sülh müqaviləsində İrəvan, Gəncə, Şiravan vilayətlərinin osmanlılara verilməsi nəzərdə tutulmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Fransanın IX-XI əsrlər və Azərbaycanın XVIII əsrin ikinci tarixinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Dərbənd şəhərinin 1722-ci il və 1796-ci illəri tarixinə aid oxşarlıq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Daha əvvəl imzalanmış müqavilə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Şimali Azərbaycanın XIX əsrin 70-ci illərinin sonu tarixini xarakterizə edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Birinci Dünya müharibəsi dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Azərbaycan SSR-də Elmlər Akademiyası yaradılmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Azərbaycanın 1990-cı il tarixi üçün səciyyəvi idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.ZSFSR-in ləğv edilməsi

2.Azərbaycan SSR-in birinci Konstitutisiyasının qəbul edilməsi

3.Əsrin müqaviləsinin bağlanması

4.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. İkinci dünya müharibəsi illərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Soyuq müharibə dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  1. III bina qırmızı rəngdədir.
  2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
  3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

KURİKULUM

51. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.