Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu 2019 – TARİX

1. Səhv variant hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Hammurapinin 282 maddədən ibarət olan qanunlar külliyatı..........yazı ilə qara bazalt daş üzərinə yazılmışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Qeyd edilən əlamətlər hansı üsyana aiddir?

1. Kəndlilərdən və qillardan ibarət idi
2. 20 il davam etmişdir
3 Xan sülaləsinin hakimiyyəti devrildi
4. Üsyana Çjan qardaşları başçılıq edirdi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Amid a.      732-ci il
2. Dzirav       b 359-cu il
3. İss              c. 371-ci il
4. Puatye      d. E. ə. 333

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. 1040-cı ildə baş verən Dəndənəkan döyüşündə kimlər qalib gəlmişlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. XVIII əsrin II yarısında hansı variantı Azərbaycanda olan sultanlığa aid etmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Hollandiya İspaniya ilə 1609-cu ildə neçə illik barışıq imzalandı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Hollandiya dövlətini idarə edən , burjuaziya və əyanlardan ibarət olan orqan nə adlanırdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Variantlardan hansı xanlıq Xoy xanlığından asılı vəziyyətə düşməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. 751-ci ildə baş verən Talas döyüşü kimlər arasında olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Tiflisdə Car-Balakən camaatlığı ilə general Sisianov arasında Andlı öhdəlik neçənci ildə olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Rusiyada Dekabirstlər üsyanı
2. Fransada Jaklar üsyanı
3.İngiltərə UotTayler üsyanı
4. İranda Manilik hərəkatı
5. Göytürklərdə Kür Şadın başçılığı ilə üsyan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Kral, hersoq, qraf, ........,cəngavərlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Auqsbruq sazişi neçənci ildə imzalanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Qətran Təbrizi öz qəsidəsində “Arran şah” adlandırdığı hansı hökmdardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. 1757-ci il Plessi döyüşünün nəticəsi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Hindistanda ingilislər əleyhinə Sipahilər üsyanı neçənci ildə başlanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Oğuzların ana haqqını Tanrı haqqı kimi uca tutmaları “Dədə Qorqud” dastanının hansı boyundandır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. 1850-1864-cü illərdə Çində hansı hərəkat olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Həsən bəy, Yaqub padşah, Baysunqur, ............., Əhməd paşa, Murad Mirzə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Yaponiyada neçənci ildə xristianlığı “imperiyanın düşməni” elan edən qanun qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. XV əsrdə Sülalə üzvlərindən və əmirlərdən təşkil olunan qapalı məşvərət orqan idi. Mühüm dövlət məsələləri-müharibə, sülh, taxt-taca varislik burada həll olunurdu. Qeyd edilənlər hansı varianta tam uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Osmanlı tarixində hansı hökmdarın dövrünü “Lalə dövrü” adlandırılıbdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Döyüşlərdən hansı Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. 1. Venesiya Moreyanı Osmanlılara qaytardı
2. Egin körfəzindəki adalar Osmanlılara qaldı
3. Bosniyanın şimalı və Şimali Serbiya Belqrad şəhəri ilə birlikdə Avstriyaya verild.

Verilən şərtlər hansı müqaviləyə aiddir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Səfəvi-Osmanlı imperiyası arasında bağlanan I İstanbul müqaviləsi ilə II İstanbul müqaviləsi arasında neçə il fərq var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Neyzbi döyüşü ilə I Karlın edam olunması arasında neçə il fərq var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Qarabağ xanlığı üzərinə hansı xan hücum etməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Özünüidarə hüququ almış  müstəmləkə ölkə nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. 1805-ci ildə Rusiya ilə müqavilə imzalayan xanlıqlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Yolverilməz olan 5 hal:

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

42. Tərbiyəedici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:


1. Əməkdaşlıq
2. Bir-birini dinləmək bacarığı
3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq
4. Davamlı fərdi çalışmaq

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

43. Öyrədici (Təhsilləndirici) məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:

1. Tədqiqat aparılması imkanı
2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı
3. Vaxta qənaət
4. Yalnız fərdi inkişaf
5. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı
6. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

44. “Fəal təlim” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

45. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

Ziqzaq və ya Mozaika (Jigsaw Puzzle)
Karusel (Carousel)

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

46. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. İnnovativ müəllimə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Qiymətləndirmənin istiqamətləri verilən variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Məntiqi təfəkkürə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan natamam cütü tamamlayın.

arı – neştər, ilan  – ?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

52. Hansı hissə buraxılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasında da vardır.Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın:

insan – ağılkompyuter – ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  • Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;
  • İstirahətə ilk gedən C – dir;
  • A və B istirahətə eyni ayda gediblər;
  • D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;
  • E istirahətə I yarımayda gedib.

Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

50 nəfərlik bir turist qrupunda turistlərin bir qismi yalnız alman dilini, bir qismi yalnız ingilis dilini, qalanları isə hər iki dili bilir. İngilis dilini bilənlərin sayı alman dilini bilənlərin sayından iki dəfə çoxdur.Yalnız alman dilini bilənlərin sayı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasıda məntiqi əlaqə var.

Fərqli sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Eldəniz Səttərov

Mən, Səttarov Eldəniz Zirəddin oğlu. 05. 12. 1985-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 2008-2012-ci illərdə GDU-nun Tarix və coğrafiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Hazırda, Göygöl ray. Kərəmli kənd tam orta məktəbdə Tarix və coğrafiya müəllimi işləyirəm.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !