Müəllimlərin İşə Qəbulu - TARİX MİQ -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – TARİX MİQ

 • KURİKULUM
 • Məntiq
 • TARİX
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

Məntiq

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

TARİX

21. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında "yenidənqurma siyasəti" nə vaxt elan olunmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 1919-cu il Paris sülh konfransının çağırılmasında məqsəd:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. 1931-ci ildə respublika elan olunmuş ölkəni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Aşağıdakılar aiddir:

1."Xalq cəsurları" təşkilatı yarandı
2. Ölkədə korporativ dövlət sistemi qurulmağa başlandı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Brian- Kelloq paktının imzalanmasından neçə il sonra SanSebastyan paktı imzalandı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.Yaponiyanın təslim olması
2.ABŞ-ın Naqasakiyə atom bombası atması
3.Potsdam konfransının keçirilməsi
4.Stalinqradın mühasirəsinin başlanması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Krım konfransında Stalin Yaponiyaya qarşı müharibəyə başlamaq əvəzində hansı ərazilərin SSRİ-yə verilməsini tələb etdi:

1.Cənubi Saxalin
2.Klaypeda
3.Kuril adaları
4.Port-Artur
5. Marian adaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 1945-ci il, 17 iyul - 2 avqust tarixində keçirilmiş Podstam konfransında iştirak etməmişlər:

1. İ.Stalin                 2. F.Ruzvelt      3. K.Ettli
4. B.Montqomeri  5. H.Trumen

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Tehran konfransının gündəliyində hansı məsələlər mühüm yer tuturdu?

1.Polşa hökumətinin yenidən təşkil olunması
2.Müharibənin vaxtının qısaldılması
3.Almaniyanın dörd hissəyə parçalanması
4.Avropada ikinci cəbhənin açılması
5.Millətlər Cəmiyyətinin ləğv edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Xarici siyasətdə de Qoll qarşısında duran 3 əsas vəzifəni müəyyən edin:

1.Böyük Britaniya ilə münasibətləri bərpa etmək
2."Böyük Fransa"nı bərpa etmək
3.Fransanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək
4.ABŞ-ın Avropadakl təsirini zəiflətmək
5.ABŞ-ın Avropadakı mövqeyini mühkəmləndirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 1992-ci ildə İtaliyada başlanan "Təmiz əllər" adlı kampaniyanın nəticəsində:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. AFR-in Brand hökuməti tərəfindən irəli sürülən "Yeni Şərq siyasəti"nə aid olanları seçin:

1. Şərqi Avropada müharibədən sonrakı sərhədlər tanındı;
2. AFR-in yeni Konstitusuyası qüvvəyə mindi;
3.ADR-lə dövlətlərarası münasibətlər yaradıldı;
4.Əmək haqları və təqaüdlər artırıldı;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. 1958-ci ildə V respublikanın yarandığı ölkəni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. 1973-cü ildə AİB-ə daxil olmuş dövləti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Folklend böhranı hansı siyasi lider üçün mühüm sınaq olmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Almaniya Demokratik Respublikasının paytaxtı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Uyğunluq gözlənilib:

1."Dollar diplomatiyası"
2."Böyük dəyənək"
3."Yeni demokratiya"

a)T.Ruzvelt
b)U.Taft
c)V.Vilson

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Bill Klintonun təklif etdiyi "üçüncü yol" siyasəti hansı siyasəti əks etdirirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. R.Niksonun istefaya getməyə məcbur olması adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. 1930-cu illərə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. XX əsrin 30-cu illərində beynəlxalq faşizm və dünya kommunizmi arasında münaqişə meydanına çevrilmiş ərazini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bağlı aşağıda verilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Beynəlxalq münasibətlərdə “son tutaşma” adlandırılan mərhələ başladı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.AİB - in yaranması.
2."Kipr böhranı"
3.Çexoslovakiyada "məxməri inqilab"

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Budapeşt samiti        a) 1999
2. Lissabon samiti        b) 1994
3. İstanbul samiti         c) 1996

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. XX əsrin 90-cı illərinə aid olan hadisə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Böyük Britaniyanın gələcəkdən Fələstini öz istinadgahına çevirmək üçün irəli sürdüyü sənəd adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 1940-cı ildə Almaniya tərəfindən işğal edilmiş dövləti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. 1943-cü il Tehran konfransında antihitler koalisiyasının aparıcı rol oynayan üzvləri :

1.ABŞ       2.Almaniya     3.Böyük Britaniya
4.Polşa    5.Fransa          4,5,66.Sovet Rusiyası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. İkinci dünya müharibəsində sovetalman cəbhəsində əsaslı dönüşün başladığı və başa çatdığı döyüşlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. 1943-cü ildə baş vermişdir:

1. Kursk döyüşü

2. İtaliyada faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi

3.Podstam konfransı

4.Tehran konfransı

5. Yaponiyanın Millətlər cəmiyyətindən çıxması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. İkinci Dünya müharibəsinin döyüşlərindəndir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. SSRİ-də L.Brejnevin hakimiyyət dövrü bəzi ədəbiyyatlarda necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. 1959-cu ildə SSRİ-də:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. XX əsrin 40 - ci illərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. 1973 - cü ildə İngiltərə daxil olmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. 1945 və 1964 - cü ildə İngiltərədə hakimiyyətə gəldi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Aşağıdakılar aiddir:

1.1979 - cu ildə İngiltərədə baş nazir vəzifəsinə seçildi.
2.Əhalinin 60% - dən çoxu xüsusi mənzil sahibinə çevrildi.
3. Folklend böhranı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Şarl de Qolla aid deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

3 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – TARİX MİQ

 • Avqust 6, 2018 at 11:44 səhər
  Permalink

  Bezi suallarin wekiulleri yoxdu.xeriteyle bagli olanlarin. zehmet olmasa duzeldin. normal suallar yukluyun

  Cavab yaz
 • İyul 22, 2018 at 2:02 axşam
  Permalink

  Sinif tesdi işlədim sanki sadəcə 11 yeni tarix əhatələnib o qədər mövzular kənarda qalib

  Cavab yaz
 • İyul 22, 2018 at 10:41 səhər
  Permalink

  Elaa coox sagolun hormetli tehsilim.info

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.