Загрузка...

MİQ – Sınaq imtahanı – YENİ

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

 

Sual 1 - 60

1.
“Etinasızlıq” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Sıx” feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,…başqa
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Sınaq imtahan suallarına görə Zəfər Kurslarına təşəkkür edirik

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

13 Şərhlər “MİQ – Sınaq imtahanı – YENİ

 • Noyabr 13, 2017 at 4:29 səhər
  Permalink

  Salam.xahis edirem,bilen varsa yazsin.men yerdeyisme imtahani verecem,evvelce dq verib 40 bal toplamisdim.yeniden dq vermek isteyirem,imtahanlar ne vaxt baslayacaq?bir de şeher mektebine qebul ucun nece bal olmalidi?

  Cavab yaz
  • Noyabr 14, 2017 at 4:03 axşam
   Permalink

   salam.Azizaga muellim bawqa wehere yerdeyiwme hansi qaydada olunur?zehmet deyilse,etrafli cavablandirardiz.Tewekkur.

   Cavab yaz
   • Noyabr 14, 2017 at 6:52 axşam
    Permalink

    əvvəllər imtahala idi amma keçən il imtaha olmadı, DQ imtahan nəticəsi əsas götürüldü. Bu ildə çox gümün ki DQ (yaxud MİQ) imtahan nəticəsi əsasında yerdəyişmə ediləcək. Hələki tam dəqiq cavab yoxdur.!

    Cavab yaz
  • Noyabr 16, 2017 at 6:31 axşam
   Permalink

   Seher mekteblerine 48+ lazimdir. Bildiyim bu qeder . Yerdeyisme haqda kim bilirse melumat verer.

   Cavab yaz
  • Noyabr 12, 2017 at 10:16 səhər
   Permalink

   18 ci sualın cv sehv götürülüb izahını vererdizde feiller nəqli kecmiw zamadadi yazar qeyri qeti gelecek zamanda iwlenmiw feildi düzgün cv da odur oxuyub da kecmiw zamandadi düzgün cv yazarmiw

   Cavab yaz
  • Noyabr 14, 2017 at 3:44 axşam
   Permalink

   Men 3 ve 4cu sinif riyaziyyatdan ve Namazovun riyaziyyatfan calismalar kitabindan,kurikullumu Malik Aranli yaxwidi deyilene gore ordan hazirlawacam.

   Cavab yaz
  • Noyabr 12, 2017 at 10:18 səhər
   Permalink

   Salam ixtisasım Azərbaycan dili və ədəbiyyatıdi ancaq qebula hazirlawmiram

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir