Reklam...

MİQ – Sınaq imtahanı – YENİ

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

 

Question 1 of 60

1.
“Etinasızlıq” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4.
Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Sıx” feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12.
Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,…başqa
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18.
Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29.
Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 


Sınaq imtahan suallarına görə Zəfər Kurslarına təşəkkür edirik

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

2 Şərhlər “MİQ – Sınaq imtahanı – YENİ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir