Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Rus dili

  • RUS DİLİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

RUS DİLİ

1. Пальто висит...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Укажите ряд с существительными среднего рода

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Леонардо да Винчи - это...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. ... ученики получили хорошие отметки.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Укажите существительные общего рода

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Плакса - это...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Сказуемым в предложении "Все любовались красотой нашего города" является - ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. На какой вопрос отвечает выделенное слово?
Юрий Долгорукий основал Москву.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Кто является автором романа «Мастер и Маргарита» ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. В каком слове допущена ошибка?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Какой фразеологизм означает молчать?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. . Укажите синонимы.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. На какой вопрос отвечает выделенное слово? «Я рассказываю другу о себе»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. В каком ряду слово железный употреблено в переносном значении?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Вместо точек выберите нужные глаголы:
« Весь день я … книгу и только к вечеру … ее»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Укажите ряд с существительными среднего рода

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Укажите неверное значение слова

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Укажите логическую последовательность в предложении.
1.был 2. уважаемых 3. из 4. Тагиев 5. нефтяных 6. самых 7. магнатов 8. один

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Укажите логическую последовательность в предложении.
1. с 2.уже 3. сотни 4. Земли 5. лица 6. животных 7. исчезли 8.видов

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Продолжите выражение
Волков бояться - ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласных.
1. автобус 2. диплом 3. девиз 4. бездна 5. аншлаг

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Укажите ряд глухих звуков

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Укажите ряд, где правильно перечислены гласные звуки.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Укажите многозначное слово

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Укажите устаревшее слово.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Укажите ряд однокоренных слов.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Укажите неверное утверждение, касающееся словосочетания.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Укажите сложные предложение.
1) Камыши стояли неподвижно, как будто дремали.
2) Весь день она лежала в забытьи, и всю её уж тени покрывали.
3) Ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство – ничто беды не может миновать.
4) Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ни чуть.
5) Я дал ему злата и проклял его, и верного друга позвал своего.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Запятая не ставится в преложении.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Укажите сложносочинённое предложение (знаки препинания не расставлены).

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. К какому литературному направлению принадлежит «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Критическую статью «Герой нашего времени.
Соч. М.Ю. Лермонтова» написал:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. В каких произведениях раскрыта тема «лишнего человека»?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. В каком ряду только страны?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Дайте мне макороны...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Кому принадлежат слова : «Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Какой знак поставить в конце предложения?
« Готовы ли вы помочь близким …»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Вместо точек выберите нужные глаголы:
« Весь день я … книгу и только к вечеру … ее»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Укажите ряд с существительными женского рода.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Укажите ряд слов, где количество букв превышает количество звуков.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

One thought on “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Rus dili

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !