Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT 2018 (aprel)

  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Question 1 of 60

RİYAZİYYAT

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Məxrəci 115 olan neçə ixtisar olunan düzgün kəsr var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Satıcı öz malını ilkin nəzərdə tutduğu qiymətdən 10% ucuz satarsa, 8% gəlir əldə edər. Satıcı malın qiymətini ucuzlaşdırmadan əvvəl neçə faiz gəlir əldə etməyi nəzərdə tuturdu?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. Paraleloqramın perimetri 98 sm, hündürlükləri 12 sm və 16 sm-dir. Paraleloqramın qonşu tərəflərinin fərqini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. Hansı təkliflər doğrudur ?1. İki sadə ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir.
2. İki mürəkkəb ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir.
3. İki sadə ədədin hasili mürəkkəb ədəddir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. 12% - i ilə 13% - nin cəmi 100 olan ədədin 50% - ni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Üçbucağın bucaqları 1:2:3 nisbətindədir.
Bu üçbucağın böyük və kiçik tərəflərinin cəmi 9,6 sm olarsa, perimetrini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Aşağıdakı təkliflərdən hansı doğru deyil ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

1 şərh var “Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT 2018 (aprel)

  • May 5, 2018 at 8:13 səhər
    Permalink

    Riyaziyyat mlmime dq da uğurlar .Şertimiz qüvvededir .

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir