Загрузка...

MIQ Sınaq İmtahanı- Riyaziyyat

İşə qəbula hazırlaşan müəllimlər üçün növbəti yeni hazırlanmış sınaq imtahanını. Uğurlar…

  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.
Paraleloqramın tərəfləri 5 sm və 4 sm olarsa, onun perimetrini tapın.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. |x-2|+|x+4| cəminin ən kiçik qiyməti neçədir?

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Ədədlərdən hansı ən böyükdür ?

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Log2(x-3)=5 olduğuna görə, Log5(x-30)=?

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Trapesiyanın oturacaqları 7 və 14 sm-dir. Yan tərəflərindən biri isə 10 sm-dir. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən və verilmiş yan tərəfdən ayırdığı böyü parçanın uzunluğunu tapın

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
3(x y)=15, 3 olduğunu bilərək, 20, 4-4(x y) ifadəsinin qiymətini tapın

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Kəsik konusun oturacaqlarının radiusları 11 sm və 8 sm-dir.Onun hündürlüyü 4 sm olarsa, doğuranı tapın.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Bərabərtərəfli konusun tam və yan səthlərinin sahələri nisbətini tapın:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Radiusu ilə diametrinin cəmi 15 sm olan, kürənin diametrini tapın:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. a və b düz xətləri bir müstəvidə yerləşir.
Bu təriflərdən hansı doğru deyil?

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Üç düz xətt bir nöqtədə kəsişir. Bu xətlərdən neçə müstəvi keçirmək olar?

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Bu nöqtələrdən hansı Z oxu üzərindədir?

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı təklif doğrudur?

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Hesablayın:

1,03²ºº

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Ölçüləri 12 sm, 4 sm, 3 sm olan düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapın:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Dörd yеşikdə bərаbər miqdаrdа çаy vаrdı . Hər yеşikdən 6 kq götürdükdən sоnrа yеşiklərin hаmısındа birlikdə qаlаn çаyın miqdаrı əvvəlcə iki yеşikdə оlаn çаyın miqdаrınа bərаbər оldu. Əvvəlcə dörd yеşikdə nə qədər çаy vаr idi?

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hеsаblаyın:
0 : ((222 : 2) + (11 · 5 + 4)) + 184 · ((100 – 1) : 99) + 16

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
1-dən 10-а qədər ədədlərin hаsili nеçə sıfırlа qurtаrır?

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir