Загрузка...

MIQ Sınaq İmtahanı- Riyaziyyat

İşə qəbula hazırlaşan müəllimlər üçün növbəti yeni hazırlanmış sınaq imtahanını. Uğurlar…

 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.
Paraleloqramın tərəfləri 5 sm və 4 sm olarsa, onun perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. |x-2|+|x+4| cəminin ən kiçik qiyməti neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Ədədlərdən hansı ən böyükdür ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Log2(x-3)=5 olduğuna görə, Log5(x-30)=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Trapesiyanın oturacaqları 7 və 14 sm-dir. Yan tərəflərindən biri isə 10 sm-dir. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən və verilmiş yan tərəfdən ayırdığı böyü parçanın uzunluğunu tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
3(x y)=15, 3 olduğunu bilərək, 20, 4-4(x y) ifadəsinin qiymətini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Kəsik konusun oturacaqlarının radiusları 11 sm və 8 sm-dir.Onun hündürlüyü 4 sm olarsa, doğuranı tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Bərabərtərəfli konusun tam və yan səthlərinin sahələri nisbətini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Radiusu ilə diametrinin cəmi 15 sm olan, kürənin diametrini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. a və b düz xətləri bir müstəvidə yerləşir.
Bu təriflərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Üç düz xətt bir nöqtədə kəsişir. Bu xətlərdən neçə müstəvi keçirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Bu nöqtələrdən hansı Z oxu üzərindədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı təklif doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Hesablayın:

1,03²ºº
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Ölçüləri 12 sm, 4 sm, 3 sm olan düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Dörd yеşikdə bərаbər miqdаrdа çаy vаrdı . Hər yеşikdən 6 kq götürdükdən sоnrа yеşiklərin hаmısındа birlikdə qаlаn çаyın miqdаrı əvvəlcə iki yеşikdə оlаn çаyın miqdаrınа bərаbər оldu. Əvvəlcə dörd yеşikdə nə qədər çаy vаr idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hеsаblаyın:
0 : ((222 : 2) + (11 · 5 + 4)) + 184 · ((100 – 1) : 99) + 16
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
1-dən 10-а qədər ədədlərin hаsili nеçə sıfırlа qurtаrır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 thoughts on “MIQ Sınaq İmtahanı- Riyaziyyat

 • Avatar
  May 4, 2020 at 11:10
  Permalink

  testler maraqlidi amma reklamlar yaxşi deil çünkü kənarda casino reklami var testden cox reklam mene maraqli geldi:)

  Reply
 • Avatar
  Yanvar 29, 2019 at 11:23
  Permalink

  Xais olunur bu kicik summativleri 5-ci,6-ci,7-ci,8-ci,9-cu sinifler ucun de edesiniz. Bura butun sinifin usaqlari girib test islemek isteyir. Amma onlarin kecmediyi derslere suallara aid oldugu hec kim isleye bilmir. Ona gore testleri butun sinfe uygun edin. Bele bir sey olmaz. Biz sizin saytinizi beyenmisik. Amma siz de bizim beyenmemize qarsi bu sehvi duzeldin. Burda ki testler cox maraqlidi ve her bir insan bu testlerden islemek isteyir. Sizden artiq derece de xais edirem ki bu sehvi duzeldesiniz

  Reply
 • Avatar
  Yanvar 29, 2019 at 10:11
  Permalink

  Testler de cox sehv var.Xais olunur sehvleri duzeldin. Bir de ki bele reklamlar gostermemeyiniz xais olunur

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.