Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT 2019 (YENİ)

  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. A(3;5) və B(3;-1) nöqtələri hansı düz xəttə görə simmetrikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Üç nöqtə uzunluqları 4sm,6sm və 10sm olan düz xətt parçaları ilə birləşdirilmişdir.Alınan fiqur nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. y= 4x²-6x+3 funksiyasının azalma aralığını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. y=cos ² x-sın² x funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. x; x+2 ; x+6 həndəsi silsiləsinin ardıcıl hədləri olarsa ,X-i tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. f(x)=sin (2x-3) funksiyasının törəməsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. y=x², y=0 və x=3 xətləri ilə məhdudlaşdırılmış fiqurun sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. O çevrənin mərkəzi ,BD toxunandır LBAO=48º olarsa ABD bucağını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Müstəvini kəsməyən və uzunluğu 26sm olan AB düz xətt parçasının uclarının müstəvidən uzaqlıqlarının fərqi 10 sm olarsa bu düz xətt parçasının müstəvi üzərindəki proyeksiyasının uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. A nöqtəsinindən müstəviyə uzunluqları 17sm və 25sm olan iki mail çəkilmişdir.Bu maillərin müstəvi üzərindəki proyeksiyalarının fərqi 12sm isə A noqtəsinin müstəvidən məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. İki paralel müstəvi arasındakı məsafə 8sm –dir.Uzunluğu 10 sm olan parçanın ucları müstəvilərə söykənir.Parçanın hər iki müstəvi üzərindəki proyeksiyasının uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Tərəfi 8 √3sm olan bərabər tərəfli üçbucağın təpə nöqtələrindən 10sm məsafədə olan nöqtənin üçbucaq müstəvisindən məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 1081 ədədini 3;4 və 5 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölün

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Seymur ilə Arifin yaşları cəmi 18- dir. Seymur Arifin indiki yaşına çatanda ,Arifin 15 yaşı olacaq.Seymurun indiki yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. 40 -li 150 l qarışıq olmaq üçün 25 və 50 -li məhlulların hərəsindən nə qədər götürülməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.


ADA
ATA
TAM       TAM=?
MAY
ANA

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 6    10     12     20     18     40     a   b
a+b=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Səhra - qum
Çoxluq - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.

S, m, i - c, u
D, z, u - n, a, c, l
S, u - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Qrup işinin müsbət tərəflərini müəyyən edin:


1 .Şagirdlərinin fəallıq və təşəbbüskarlığının artması
2. Qruplar arasında yaxşı mənada
rəqabət motivasiyası yaranır
3. Əməkdaşlıq və ünsiyyət formalaşmır
4. Fəaliyyətin sərbəstliyi
5. Vaxt itkisinə səbəb olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqənin təlim edən komponentləri seçin.

1 -Qiymətləndirmə məlumatları
2- Fəal təlim metodları
3- Qiymətləndirmə nəticələri
4- Qavrama və möhkəmlətmənin rolu
5- Qiymətləndirmənin standartları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. ”İnformasiyadan istifadə üsulların sadə formada izah edir”
Alt-standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin
 :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsinin prinsiplərini məntiqi ardıcılliqla göstərin.

1. Təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi
2. Məqsədəuyğunlıılııq
3. Toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafıqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi
4. Təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmini
5. Qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgiin istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. “Təhsilin məhsulu” anlayışına daxildir:

1. təhsil sahəsində innovasiyalar
2. baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
3.orijinal təhsil və fənn proqramları
4. ali təhsil müəssisəsəsində akademik məsləhətçi
5. təlim metodları sistemi,
6. təlimin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi
7. təhsil modulları
8 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət təhsil müəssi-səsinə verilən müstəqillik,
9. təhsil layihələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Diaqnostik qiymətləndirmənin sosial-emosional inkişafına daxildir:

1. tədbiq
2. dözümlülük
3. eşilmə
4. müstəqil icra
5. liderlik
6. sintez

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Qiymətləndirmə hansı məqsədlərə xidmət edir?

1- şagird nailiyyətlərinin izlənməsi
2- şagirdin təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi
3- kurikulum qiymətləndirilməsi
4- cari qiymətləndirmə
5- yekun qiymətləndirmə
6- təlim prosesində qərarların qəbulu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Biri kompetensiyaya daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək Kitabı II cild

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

2 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT 2019 (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !