Loading...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT (YENİ)

 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.  2-2i  kompleks ədədini triqonometrik şəkildə göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Hündürlüyü 6 sm olan düzgün tetraedrin həcmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid olan fikirləri müəyyənləşdirin:
1. Bu mərhələ bir akademik dərsin zaman kəsiyində, həm də evdə tətbiq oluna bilər.
2. Biliyi möhkəmləndirir, praktiki əhəmiyyətini şagirdə öyrədir
3. Tədqiqat sualının cavabını araşdırmaq üçün bu mərhələdə uyğun şərait yaradılır.
4. 1 akademik dərs saatı ilə yekunlaşmaya bilər.
5. Öyrənilənləri, əldə olunan informasiyaları sistemləşdirməyə, ümumiləşdirməyə imkan yaradır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İdrak taksanomiyasının təhlil mərhələsinə aid olan variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Mahiyyətini mənasını ifadə etmək hansı təfəkkürə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Diaqnostik
2.Formativ
3.Summativ
a)alt standartın reallaşmasına hansı səviyyədə nail olmağa xidmət edir
b)maraq dairəsi ,dünyagörüş ,zəif -güclü cəhətləri müəyyən edir
c)naliyyət səviyyəsini kəmiyyətcə ölçür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Diferensial təlim
2.Didaktik prinsiplər
3.Distant təhsil
a)tədris prosesinin proqram-texniki vasitələr əsasında təşkili
b)təhsilalanın şəxsiyyətinə yönəlmiş təlim
c)təhsil prosesinin məzmununu,tədris metod və formalarının təşkilin əsas məqamları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilənlərdən hanı qiymətləndirmənin prinsipidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. İdrak taksanomiyası təhsildə şagirdə nə kimi imkanlar yaradır?
Yanlış verilmiş variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Müəllim və şagirdin təlim vəzifələrinin birgə həllinə yönəlmiş,müxtəlif idraki və praktik fəaliyyəti özündə birləşdirən iş iş sistemidir.Söhbət hansı termindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Formativ qiymətləndirməyə aid olan fikirləri seçin.
1. Dəyişkəndir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malikdir.
2. Cəmləşdirici qiymətdir.
3. Şagird gündəlik təlim fəaliyyəti ərzində rəqəmli qiymət almaq üçün deyil, yaxşı nəticə göstərmək üçün çalışır.
4. Hər bir şagirdin inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir.
5. Şagirdin təlim nəticələrinə nail olması və nəticədə summativ qiymətləndirmədə müvəffəqiyyət qazanmasına kömək edir.
6. Dəyişmir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malik deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Anaqramları həll edin və düzgün olmayan variantı müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Sürəti 108 km/saat olan qatar 600 metr uzunluğunda tuneli 36 saniyədə keçir. Eyni qatar həmin sürətlə dayanacaqda duran sərnişinin yanından neçə saniyəyə keçər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Şahmat turnirində 12 nəfər iştirakçı arasında oyunlar keçirilir.Hər kəsin bir-biriylə bir dəfə
oynayacağını nəzərə alaraq,cəmi neçə oyunun keçirildiyini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?”əvəzinə düzgün olan variantı tapın.

Reabilitasiya - bərpaolunma
Mikologiya - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

8 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu – RİYAZİYYAT (YENİ)

 • İyul 14, 2019 at 00:42
  Permalink

  Xahis edirik testler paylasin.riyaziyyat imtahanina var bir nece gun belke komek olar.

  Cavbla
  • May 17, 2019 at 14:25
   Permalink

   Salam. Telefonla daxil olursunuzsa o zaman OperaMini ilə yox Google Chrome programı ile daxil olun, o zaman testlər açılacaqdır

   Cavbla
  • İyul 14, 2019 at 14:44
   Permalink

   şərtə görə 0 <x+y<p/2

   sin2x=1 cos(5y-2p/3)=-1

   Bunlari hell edib x=p/4+pk y=p/3+2pk/5

   Ödeyen tek hell k=0 oldugda olur

   Cavab: p/4<x+y<p/3

   Cavbla
 • Noyabr 1, 2018 at 15:42
  Permalink

  30-cu məsələdə cavab variantlarında düzgün cavab verilməyib. (120/13).
  35-ci məsələdə iki variantda eyni cavab göstərilib.( Yəqinki variantin biri c=0 kimi göstərilməli imiş).

  Cavbla

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.