Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Tarix

  • TARİX
  • KURİKULUM
  • Məntiq

TARİX

1. Aşağıdakılar aiddir:
- Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir.
- Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Vətəndaş müharibəsi dövründə parlament ordusu və tərəfdarları adlanırdılar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Beynəlxalq hüquqda dəymiş ziyanı ödəmək necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. 1653-cü ildə yaranan protektorluq rejimi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Yassı sülhü müqaviləsi Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsindən neçə il sonra bağlanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Konstitusiyamıza əsasən Azərbaycan dövləti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Qızılqaya xəyanətindən neçə il sonra Şiraz qonaqlığı baş vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Şimali Amerikada istiqlaliyyət müharibəsinin gedişində baş verdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Osmanlı və Rusiya dövlətləri arasında bağlanan müqavilələrdən deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Rusiya çarları Xəzər dənizinə hansı mövqedən yanaşırdılar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Xəzər dənizində yalnız Rusiyanın hərbi donanma saxlamaq hüququnu təsdiq edən sülh müqaviləsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti
forması:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Səfəvilər dövlətində şəhərləri idarə edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. 1387, 1393, 1397-ci illər hadisələrinin oxşarlığı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Şah I Abbasın hərbi islahatına əsasən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1. Gəncədə zəlzələ baş verməsi və Göygölün yaranması
2. Şamaxıda zəlzələ baş verməsi və Şirvanşahların paytaxtının Bakıya köçürülməsi
3. Atabəylər dövlətinin yaranması
4. Şirvanın səlcuqlar tərəfindən tabe edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Teymurun vəfatından sonra Azərbaycanın Şirvana qədər olan əraziləri idarə olunurdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Təbrizi Ağsunqurilərin əlindən almış Eldəniz hökmdarı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Böyük Səlcuq imperatorluğunun ərazisi əhatə edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət:
1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir
2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir
3. Teymurilər qalib gəlmişlər
4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər
5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. I Kosovo və Çirmən döyüşlərinin oxşarlığı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. XIV əsrin 70-ci illəri Krım xanlığı üçün səciyyəvidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. XVI əsrə aid olmayan hadisə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Las Navas-de-Tolosa kəndi yaxınlığında döyüş baş verimişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:
1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması
2. Birinci səlib yürüşü
3. Fransada Baş ştatların çağırılması
4. İngiltərədə parlamentin çağırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Quba xanlığının adı buraxılan hökmdarını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. İsfahan yaxınlığında 1722-ci il 8 mart tarixli döyüşün nəticəsi:
1. Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
2. Əfqanlar Səfəviləri məğlub etdilər.
3. İsfahan işğal olundu.
4. Şah başda olmaqla bütün Səfəvi xanədanı əsir alındı.
5. Şirvan da daxil olmaqla bütün Cənubi
Qafqaz osmanlıların tabeliyinə keçdi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Uyğunluq gözlənilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Peterburq müqaviləsindən neçə il sonra Rəşt müqaviləsi imzalanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

Bir şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Tarix

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !