Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – KİMYA (2018) (yeni)

1. Aşağıdakılardan hansının qaynama temperaturu daha yüksəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Eyni mol miqdarda götürülmüş propan və oksigenin reaksiyasından başlanğıc maddələrdən birindən 2mol artıq qalıb.Reaksiyadan alınan  CO2- nin maddə miqdarını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. 21 q  kalsium hidridi 181q suda həll etdikdən sonra ,alınmış məhlulda kalsium-hidroksidin kütlə payını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Doymuş məhlulda kütlə payı 75% olan duzun həllolma əmsalı neçə q/l-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Eyni aminturşunun əmələ gətirdiyi tripeptidin nisbi molekul kütləsi 273-dür. Aminturşunun nisbi molekul kütləsi neçədir? Mr(H2O) = 18

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. 314q  kükürd-6 oksid və 36q sudan neçə % -li oleum hazırlamaq olar?

Ar(S)=32  Ar(O)=16   Ar(H)=1

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. X, Y və Z elementləri eyni əsas yarımqrupda yerləşir.

  1. Elektron vermək qabiliyyəti X>Y
  2. Z-in isə metallıq xassəsi X və Y-dən güclüdür.

X, Y və Z elementlərinin radiusunun artma sırası ilə yazın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. 4 mol X və 2mol  Y və 4 mol Zqazı 2 l ağzı bağlı qabda  qarışdırılır və tarazlıq   sabitinin qiyməti 1 olan

X+2Y=2Z    reaksiyası üçün sabit temperaturda lazımi  şərait  yaradılır.Hansı ifadə doğrudur?

Tarazlıq anına kimi qaba:

1.X- in mol sayı artır.

2.Z-in mol sayı artır

3.Ümumi mol sayı artır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. 38400 sp2 hibrid orbitalı  olan lavsanda polimerləşmə dərəcəsi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Doymuş biratomlu spirtin dehidratlaşmasından 30,6 q sadə efir və 5,4 q su alınarsa ,spirtdə  olan karbon atomlarının sayını taqın.   

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. 177 q su olan 1-ci qaba  24 q NaH  və 158 q su olan 2-ci qaba  X q Na2O əlavə etdikdən sonra hər iki qabda məhlulların kütəlləri eyni olacaq.X-i müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Propan və propin qarışığının 8,96 litrinə(n.ş.)artıqlaması ilə Na metalı ilə təsir etdikdə 1,12 l qaz ayrıldı.Qarışıqda propanın həcm payını (%-lə) tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. X qr kükürd -6 oksidi  50 qr 82% li  sulfat turşusu məhluluna əlavə etdikdə, məhlul  susuz sulfat turşusuna çevrilir.X- in minimum qiymətini hesablayın.

Ar(S)=32 Ar(O)=16 Ar(H)=1

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 


Müəllif: Ülviyyə Hüseynova

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !