Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNGİLİS DİLİ 2018 (aprel)

 • İNGİLİS - DİLİ
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Question 1 of 60

İNGİLİS - DİLİ

1. Choose the correct variant.The inspector is not in the town. He ___ to another place some days ago.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Choose the correct variant.Heroes ___ by people because they served their people and their country
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Choose the correct modal verb.Guests of the hotel ___ warn the clerk in advance when they leave.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Choose the correct modal verb.People who know a foreign language ___ learn a second one easily.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Choose the correct variant.I___ never___ to Cambridge, but I once ___ Oxford.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Which of the sentences cannot be used in the Passive Voice?1. When did it happen?
2. Jack never eats meat.
3. Someone brings Mrs.Smith fresh newspapers.
4. It seldom snows in this region.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Choose the correct variant.- Government ought to prohibit advertisements.
-……
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. Choose the correct variant.……..books do you prefer to read?

1.Who   2.Which   3.What type of   4.Where   5.Whom   6.What kind of
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Choose the correct variant.We need to get going now, ….
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Choose the correct variant.- Linda reads a lot of current news everyday.
- ….
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Choose the correct variant.Nobody has dispatched such letters before, … .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Complete the sentence.The match had already started …  .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Complete the sentence.Mr.Brown asked me … .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. Complete the sentence.She wants to know … .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Choose the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Complete the sentence.… when you returned from the voyage?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Choose the sentence with the noun in Possessive case.1. She’s never seen Chris’s children.
2. I don’t like those student’s behaviour.
3. Richard’s already gone to the bakers’
4. These children’s bags are very heavy
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Choose the correct tense form.

When James ……... the snake at her feet, she ………. .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. Choose the correct word.Jeff creates paintings or drawings as a profession or hobby.
What is Jeff?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Choose the line of nouns in the plural.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. Which word doesn’t go with the others
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Choose the correct variant.1. Some pairs of trousers
2. Some piece of advices
3. A sack of flour
4. A slices of bread
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Choose the correct variant.Three new factories ___ this year
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. Choose the correct variant.Let … of the students use … own book.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Choose the correct pronoun.He has … free time at the weekends.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Choose the correct word.Can you ______ me some money, please?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. Choose the correct prononun.He looked attentively, but saw … in the darkness.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Complete the sentence.Which of the delegates … ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Choose the correct variant.If you want … help, let me know.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Choose the correct variant.The delegation will arrive ___ our headquarters ___10.30 sharp
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Choose the correct variant.Dogs rely on their noses as they can smell ... .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Choose the correct variant.1. We should respect to our elders.
2. You can use milk instead off cream.
3. Tom’s taste in music is similar to mine.
4. They agreed to your proposal.
5. “Martin Iden” is a novel of J.London.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Choose the correct variant.1. She’s made up her mind to take dancing lessons.
2. A policeman made the driver go out.
3. He was made to show his notebook.
4. We were made pay for the window we had broken.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. The words "....." and "....." have closest meaning
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Choose the correct variant.1. Reading good books improve the mind and soul.
2. The players, as well as the captain wants to win.
3. Eight dollars is the price of a movie these days.
4. The number of stars in the sky seem countless.
5.Swimming in the ocean and playing drums are my hobby.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Choose the correct variant1. to do one`s duty
2. to make progress
3. to do a fortune
4. to make a report
5. to do a translation
6. to make a sum
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. Choose the correct variant.1. His sister never does cooking in the evening.
2. Neither of them doesn’t need your care.
3.Both the house and the furniture haven’t been sold.
4. Don’t wear these clothes as they don’t fit you.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

3 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNGİLİS DİLİ 2018 (aprel)

 • May 12, 2018 at 3:04 axşam
  Permalink

  salam aleykum
  38-ci sualda “swimming in the ocean and playing drums are my hobby” variantini duz kimi yazmisiniz
  neye gore duz olmalidi mene izah ede bilersiz zehmet olmasa burda yorumlarda?
  cunku menim fikrimce burda “swimming in the ocean and playing drums are my hobbIES” olmali idi

  Cavab yaz
 • Aprel 27, 2018 at 8:10 səhər
  Permalink

  salam . suallara gore cox tesekkur
  37ci sualda cavabin E yox D olduguna eminsiz?

  Cavab yaz
 • Aprel 25, 2018 at 11:19 səhər
  Permalink

  Salam,Əzizaga muəllim sizə sonsuz təsəkkurlər dəstəyinizə görə.Xahis edirik tarix fənnindən də yeni testlər yerləsdirin.Səbirsizliklə gözləyirik.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir