Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNGİLİS DİLİ 2018 (aprel)

  • Məntiq
  • KURİKULUM
  • ENGLİSH
 

Sual 1 - 60

Məntiq

1. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymun
Keta-?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=6

45∆32=49

24∆48=14

55∆11=?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

KURİKULUM

11. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ENGLİSH

21. Choose the correct variant.
The inspector is not in the town. He ___ to another place some days ago.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the correct variant.
Heroes ___ by people because they served their people and their country

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the correct modal verb.
Guests of the hotel ___ warn the clerk in advance when they leave.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct modal verb.
People who know a foreign language ___ learn a second one easily.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct variant.
I___ never___ to Cambridge, but I once ___ Oxford.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Which of the sentences cannot be used in the Passive Voice?

1. When did it happen?
2. Jack never eats meat.
3. Someone brings Mrs.Smith fresh newspapers.
4. It seldom snows in this region.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct variant.


- Government ought to prohibit advertisements.
-……

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the correct variant.

……..books do you prefer to read?

1.Who   2.Which   3.What type of   4.Where   5.Whom   6.What kind of

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct variant.
We need to get going now, ….

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the correct variant.

- Linda reads a lot of current news everyday.
- ….

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.

Nobody has dispatched such letters before, … .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Complete the sentence.

The match had already started …  .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Complete the sentence.

Mr.Brown asked me … .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Complete the sentence.

She wants to know … .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Complete the sentence.

… when you returned from the voyage?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the sentence with the noun in Possessive case.

1. She’s never seen Chris’s children.
2. I don’t like those student’s behaviour.
3. Richard’s already gone to the bakers’
4. These children’s bags are very heavy

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Choose the correct tense form.

When James ……... the snake at her feet, she ………. .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. Choose the correct word.

Jeff creates paintings or drawings as a profession or hobby.
What is Jeff?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Choose the line of nouns in the plural.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Which word doesn’t go with the others

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Choose the correct variant.

1. Some pairs of trousers
2. Some piece of advices
3. A sack of flour
4. A slices of bread

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Choose the correct variant.

Three new factories ___ this year

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Choose the correct variant.

Let … of the students use … own book.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Choose the correct pronoun.

He has … free time at the weekends.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Choose the correct word.

Can you ______ me some money, please?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Choose the correct prononun.

He looked attentively, but saw … in the darkness.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Complete the sentence.

Which of the delegates … ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Choose the correct variant.

If you want … help, let me know.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Choose the correct variant.

The delegation will arrive ___ our headquarters ___10.30 sharp

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Choose the correct variant.

Dogs rely on their noses as they can smell ... .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Choose the correct variant.

1. We should respect to our elders.
2. You can use milk instead off cream.
3. Tom’s taste in music is similar to mine.
4. They agreed to your proposal.
5. “Martin Iden” is a novel of J.London.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Choose the correct variant.

1. She’s made up her mind to take dancing lessons.
2. A policeman made the driver go out.
3. He was made to show his notebook.
4. We were made pay for the window we had broken.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. The words "....." and "....." have closest meaning

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Choose the correct variant.

1. Reading good books improve the mind and soul.
2. The players, as well as the captain wants to win.
3. Eight dollars is the price of a movie these days.
4. The number of stars in the sky seem countless.
5.Swimming in the ocean and playing drums are my hobby.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Choose the correct variant

1. to do one`s duty
2. to make progress
3. to do a fortune
4. to make a report
5. to do a translation
6. to make a sum

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Choose the correct variant.

1. His sister never does cooking in the evening.
2. Neither of them doesn’t need your care.
3.Both the house and the furniture haven’t been sold.
4. Don’t wear these clothes as they don’t fit you.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

3 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNGİLİS DİLİ 2018 (aprel)

  • İyul 7, 2018 at 8:40 səhər
    Permalink

    Salam. Bu testləri işlədikdə sonra səhv və düzgün cavablara baxıram. Səhvlərimi qeyd edib yadda saxlayıram. Növbəti dəfə testin cavablarında səhv olaraq göstərilən cavabları bu dəfə yadda saxladığım kimi yazıram, ancaq bu dəfə yadda saxladıqlarımı səhv çıxardıb, əvvəlki düzgün yazdığım və proqramın səhv olaraq qəbul etdiyi cavabları düzgün çıxardır. Biz nəyə inanaq? Məsələn: İngilis testində: 9-cu sualda – We need to get going now. cavab olaraq ilk öncə don`t we yazmışdım cavabı səhv çıxartdı. Needn`t we duzgun cavab olaraq qeyd etmisdi. Bu gun həmin sualı needn’t we yazdim, cavablarda səhv çıxardıb don’t we yazdi. Daha bir numunə: 23-cü sualda dünən cavabı slim yazdım. səhv çıxartıd strict düzgün cavab cıxdı. Bu gün strict yazdım yenə səhv çıxardıb dünənki cavabımı slim düzgün cavab çıxartdı. Bir numunə 38-ci suala aiddir. Dünən cavabımı səhv çıxartdı. 1.4.5 düzgün yazdış bu gun bu varlantları secdim ancaq səhv çıxartdı. bu günün cavabə isə 3.5 oldu. Necə olar bilər buna cavab bildirin zəhmət olmasa.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.