Loading...

MİQ – İngilis dili 2020 (YENİ) + izahlı

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
  • Məntiq

ENGLİSH

1. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Since your friend hasn’t had a good score on Math’s exam, it is improbable for him to graduate from the university at the end of this semester. That matter of affairs bothers him so much that he is about to decide to postpone his graduation to the next year. You think that it isn’t too late and say encouragely:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Your teacher has shouted insults at you without any reason in front of your classmates. You hate being insulted in public. What is worse is that this is not the first time he has done such an unexcusable thing. After the lesson you ask him to have a private word and warn him but not in an intimidating way:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Your friend needs to borrow an amount of money from someone. He comes to you and explains the situation. Actually this is not the first time he has broken his promise. At first you doubt whether to give him one more chance or not, but later you think that it would be wise not to lend any and tell him decisively:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. You are shopping with your wife in a department store. One of the shop assistants is following you wherever you move, therefore you can’t comment on prices to your wife comfortably. To show your displeasure you say ironically:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Choose the correct variant.

She is a … baby.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Choose the correct variant.

“Half a dozen  “ means … .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Choose the correct variant.

The police have been said_____. with great restraint, despite provocation at that time.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Choose the correct variant.

............... these tools are cheap in price, they do stand the test of time.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Choose the incorrect variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. ._____ commercial or recreational salmon fishing will be allowed off the coast of Oregon this year due to the possible extinction of the species.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. . _____ product you buy should be a gateway to a personal sustainability practice.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. _____ I would like to help you, I'm afraid I'm simply too busy at the moment.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. If you______to see your DVD movies as you saw them in the movie theater, you_____ a widescreen TV.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. They reminded me that we _____ an early start the next morning, so we _____ late to bed.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. The emotions and needs _____ but _____ to be expressed.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. There was a secret place to the forest _____ we could always hide and stay in for a while when we thought we would be punished.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Your proposals deserve _____ in detail.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. It _____ that, by 2050, world population_____twice as much as it is now.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. She chose some attractive ________ paper for the Christmas present.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. The secretary______the reports before they______to the vice- manager.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Last week I went to Amsterdam,______.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Choose the correct variant.

Foreign policy is composed of the goals sought, values set, decisions made and actions taken ................. states and the national governments acting ................. their behalf.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Choose the correct variant.

How unkind of him to ________ to help you!

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Choose the correct variant.

 He lost his ________ and threw a book at me.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Choose the correct variant.

 If I had left early like everyone else did, I ............... sitting here now listening to all this rubbish.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Choose the correct variant.

These aren't my books. I ............... someone else's books by mistake.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  1. III bina qırmızı rəngdədir.
  2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
  3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.