Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – İnformatika (2)

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq

İNFORMATİKA

1. Qrafıki fayl 32 rəng çalarına malik idi. Bu qrafıki təsvirin rəng çalarlarının sayı 32 dəfə artarsa, qrafıki təsvirin yaddaş tutumu necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Həcmi 8Mb olan qrafik fayl 4096*2048 nöqtədən ibarət olarsa, qrafik faylın rəng dərinliyini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. 256 sətir hər sətirdə 64 simvol olan 16 səhifəlik mətn Unicode sistemi ilə kodlaşdıralarsa,mətn yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. 256 sətir hər sətirdə 32 simvol olan 16 səhifəlik mətn Unicode sistemi ilə kodlaşdıralarsa,mətn yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. 32 sətir hər sətirdə 64 simvol olan 32 səhifəlik mətn Unicode sistemi ilə kodlaşdırılaraq,mətn yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Unicode sistemi ilə kodlaşdırılmış mətn sonrada ASCII sistemi ilə kodlaşdırlaraq 64 Kb oldu.Unicode sistemində faylın həcmi nə qədər olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Unicode sistemi ilə kodlaşdırılmış mətn sonrada ASCII sistemi ilə kodlaşdırlaraq 128 Kb oldu.Unicode sistemində faylın həcmi nə qədər olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. 8 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük ədəd hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. 16 müxtəlif hadisəni  neçə bitlə kodlaşdırmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Aşağıdaki məlumatda Unicode sistemi ilə verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın : 01000001010000101001101101001011

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. 256 simvolu əlifba ilə hazırlanmış mətn yaddaşda  1024 mb yer tutur.Əgər bu mətn 512 simvolluq sistemə çevrilsə,, yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. 10 Mb neçə Kbayt-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. 24 Mb neçə Kbit-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. 12 kadr/san ilə işləyən video fayl  5 saniyə davam edir. Hər bir kadr RGB modeli ilə rəngləndirilmiş və 256*64 nöqtədən ibarət olarsa, bu video fayl yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. 210 onluq ədədinin 2-lik yazılışında olan 0-ların sayı 43 onluq ədədinin 2-lik yazılışında olan 0-ların sayından neçə vahid çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Kompyuterin hansı qurğusu sistem platası üzərində yerləşmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Alqoritmin xassələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. if x>y then x:=x+y+2 else y:=x+y*2 olarsa, x=4, y=5  üçün, x*y - i hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Həkim tip antivirus proqramlarının əsəs funksiyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. İmmunizator və ya vaksin tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Aşağıdakı proqramlardan hansılar sistem proqrami deyil?

  1. Windows Vista
  2. Excel 2010
  3. İnternet Explorer
  4. Disk defragmenter
  5. Photoshop
  6. Arxivləşdirmə proqramları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Verilənlərdən biri sistem proqramına  aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına  daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Rezident proqramlar  dedikdə hansı proqram nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Proqramin yüklənməsı....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Sistem proqram təminatının əsas funksiyası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Texniki xidmət proqramının əsas proqramları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Promt nə üçün nəzərdə tutulmuş proqramdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Serviz proqramların funksiyası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Serviz proqramlarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Inteqrasiya edilmiş proqramin ümumi təyinatlı paketdən əsas fərqi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Diskin defraqmentasiyasi proqrami hansı Proqram təminatına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Utilit nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Texniki xidmət proqramlan nə üçündür ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Verilmiş ad genişlənmələrindən  hansilar qrafik redaktorlari təmsil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Pascal proqramlaşdırma mühitində PRED(11)  və SUCC(15) operatorlarının qiyməti uyğun olaraq hansı variantda doğru gostərilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. s="İnformatika"

for i in range(0,len(s)):

 if s[i]=="a":

     print(i)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. a=[17,”14”,  True ,[12,15],(),"False"];

s=len(a);

print(s);

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. >>> a="İnformatika"

>>> a[0:6]

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Alplogo mühitində hansı əmr səhvdir?

1.Qələmiqaldır

2.Qələmiendir

3.Qələmisaldır

4.Geri

5.İrəli15

6.Sağa(-5)

7.Sola

8.Yaz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !