Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (aprel)(2)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • RİYAZİYYAT
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Question 1 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Mübtədanın ifadə vasitəsi sırasında verilə blməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. “Vətənin igid oğulları cəsarətlə döyüşdülər” nümunəsi ilə bağlı səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Azərbaycanın igid oğulları vətəni göz bəbəkləri kimi qoruyurlar” nümunəsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü bağlayıcısız işlənə bilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Yazılışı doğru olmayan mürəkkəb adı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Bu evdən başqa evə köçmək mənə çətin gəlir” nümunəsinə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. Hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunmuş üçüncü növ təyini söz birləşməsini seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Omonim frazeoloji birləşməni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. Dirilən sözlər sırasında verilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Azaltma dərəcəsində olan sifətlər sırasında verilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Mübtədası III növ təyni söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümləni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Ümumi şəxsli cümləni seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Alınma sözlər cərgəsini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Sifəti əvəz edə bilən yeganə qeyri-müəyyən əvəzlik hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. Məlum növdə olan feilləri seçi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Vurğusu ilk hecaya düşən sözlər cərgəsini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Sayla bağlı səhv fikri seçin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

RİYAZİYYAT

21. İki ardıcıl tək natural ədədin cəminin 55 %-i 39,6-ya bərabərdir. Böyük ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Üç ədədin hasili 54, cəmi isə 22- dir.Bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Aralarındakı məsafə 80 km olan A və B şəhərlərindən eyni zamanda və eyni istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birinci avtomobil 2 saatda 160 km, ikinci avtomobil 3 saatda 192 km gedir.Neçə saatdan sonra birinci avtomobil ikinci avtomobilə çatar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. Sənəm 16 qələm alarsa, 8 qəpiyi çatmaz.14 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar.Sənəmin nə qədər pulu var.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. 75 m-lik parçanı 3 m-lik hissələrə ayırmaq üçün onu neçə yerdən kəsmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. 50%-li 40 litr spirt məhlulundan neçə litr su buxarlandırılsa, 80%-li spirt məhlulu alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. 1 fabrikdə işləyən şəxslərdən 12 nəfərinin orta yaşı 20, 20 nəfərinin orta yaşı 24, 18 nəfərinin orta yaşı isə 35-dir. Bütün işçilərin orta yaşını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Rəqəmləri müxtəlif olan beş ikirəqəmli tək ədədin cəmi 145-ə bərabərdir.Bu ədədlərin ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? (ədədlər müxtəlifdir)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Kəsrin surət və məxrəcinin cəmi 43-ə bərabərdir.Bu kəsrin surətindən 3 çıxıb, məxrəcinə 8 əlavə etsək, qiyməti 1/2-ə bərabər olar.Əvvəlki kəsrin surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Şagirdlər partalara 4-4 otursalar , iki şagird ayaq üstə qalar, 5-5 otursalar iki parta boş qalar.Sinifdə neçə şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Yolun 1/3- ni gedən adam əlavə 15 km getdikdən sonra yolun yarısına çatmaq üçün daha 20 km  yolu qalır . Adam neçə km yol getməli idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Nurlan ilə Elxanın yaşları cəmi 34, yaşları fərqi isə 10-dur.Onların yaşları nisbətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Gücləri eyni olan 3 nasos birlikdə hovuzu 12 saata doldurur.Bu nasoslardan ikisi hovuzun yarısını neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Surəti 4m/san olan külək uşağın əlindən şarı alır. 4 saniyə sonra 8 m/san surət ilə uşaq şarın arxasınca qaçmağa başlayır. Neçə saniyə sonra uşaq şarı tutacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Düzbucaqlının perimetri enindən 8 dəfə böyükdür. Bu düzbucaqlının sahəsi 27 sm2 olarsa, uzunluğunu tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Düzbucaqlının sahəsi 24 sm² , tərəflərinin uzunluğu isə natural ədədlərdir.Bu düzbucaqlının perimetri aşağıdakılardan hansı ola bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15 m-dir. Sabit 30 m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

5 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (aprel)(2)

 • May 5, 2018 at 1:28 axşam
  Permalink

  Salam. Miq erize qebulu ne vaxt baslayir? Xais kimin melumati olsa sayta yazar. Tesekkur edirem evvelceden

  Cavab yaz
 • May 4, 2018 at 5:50 səhər
  Permalink

  50-ci testi isleyen olubsa qaydasini atsin .evvvelceden tesekkkurler

  Cavab yaz
  • Aprel 28, 2018 at 9:05 axşam
   Permalink

   Men de bilmek isteyirem.Deyilene gore mayin axri olmalidir.Amma deqiq melumat deyil

   Cavab yaz
 • Aprel 27, 2018 at 12:02 axşam
  Permalink

  Görısən alman dilindən testlər paylaşılacaq nə vaxtsa

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir