Loading...

MİQ – ibtidai sinif sınaq imtahanı 2020 (YENİ) + izahlı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Altından xətt çəkilmiş hansı heca iki şəkilçidən ibarətdir?
1. yazışdıq 2. alovlan 3.qabaqlaş 4. təmizlən 5. ağardır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Feildən düzələn sifətin işləndiyi cümlələri müəyyən edin.
1. Meydançanın axırındakı tikan çəpər həyəti üç tərəfdən yaşıl qələmlərlə hasarlanmış bağçadan ayırırdı.
2. Yolunda qurban verər hər bir övladı canın. Döyünən ürəyidir doğma Azərbaycanın.
3. Coşqun bir çay kimi, bir bulaq kimi Sən həyat eşqilə coşdun , çağladın.
4. Mən səndən yaşıl bir bulaq istədim,Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr.
5. Beli üzükdən keçən incələr Qarabağda Min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Zərfin bütün məna növləri işlənmiş cümləni müəyyən edin. 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Qeyri- müəyyən miqdar sayı hansı cümlədə  işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Hansı cümlələrdə rəqəmlə yazılmış say sözlə yazılsa, mənsubiyyət şəkilçisi əlavə olunmalıdır?
1. Onun yaratdığı əsər 2- ci yer tutdu.
2. Biz ayın 8- nə kimi yola düşməliyik.
3. Qalib gələnlərin sayı 60-a çatmışdır.
4. Şagirdlərin 2- nə kitab çatmadı.
5. Onlar 6- cı sırada əyləşmişdilər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Mübtədası III növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. “Zəhmətkeş insanlar” birləşməsindəki asılı tərəfin fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Aşağıdakı sözlərdən hansılar omonimlik xüsusiyyətinə malikdir?
1. acı                     2. qırmızı
3. serviz               4. qol
5. sol                    6. şirin
7. ağrı                   8. qoca

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Cümlərdə fərqləndirilmiş sözlərin ismin hallarına uyğunluğunu müəyyən edin.
1. Adlıq haldadır.
2. Yiyəlik haldadır.
3. Təsirlik haldadır.
a. Kitab mağazası saat 8-ə kimi işləyirdi.
b. Danışığın heç xoşuma gəlmədi.
c. Keyfiyyətli təhsil gələcəyin təminatıdır.
d. 31 Dekabr Həmrəylik Günüdür.
e. Hər məşqçi komandası üçün yaxşı oyunçu axtarır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

Xülasə, qısası, deməli....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. “Azaltmışdım” sözü ilə bağlı səhvi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Hansı cümlədə səbəb zərfliyi çıxışlıq halda olan sözlə ifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Hansı isimlərin kökü feil olsa da , feildən düzəlməyib?
1. əzginlik    2. dənizçilik
3. biçinçi     4. döyüntü
5. qorxulu   6. sevgisiz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Biri mürəkkəb xüsusi isimdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. “Arpa əkən buğda biçməz” nümunəsi  şəxsə görə cümlənin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. İsmi xəbərli cümləni müəyyən edin.
1.Onun etdiyi xeyirxah işlərin sayı- hesabı yoxdur.
2. Siz bu qədər əziyyət çəkməli deyildiniz.
3. Bu dənizin suyu içməli deyil.
4. Başqası haqqında pis danışmaq olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Həm əvəzlik, həm də ədat kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. 1                   2         3                 5              6

Nərgiz sabah bizə bu kitabları gətirəcək”

cümləsində sintaktik əlaqə baxımından hansı sözlər həm əsas, həm də asılı tərəflərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Biri şərt şəklində olan feil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. 3(1-x)-2(x+5)=3-7x tənliyini həll edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. a, b, c natural ədədlər olarsa, 2a+5b+10c=92 ifadəsində c-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Sahəsi 121 sm2  olan kvadratla tərəfləri 4 sm  və 9  sm olan düzbucaqlının perimetrləri cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Satıcı 40 yeşik heyva və nara 360 manat pul vermişdir.Heyvanın bir yeşiyi 12 manat, narın bir yeşiyi 8  manat olarsa, satıcı neçə yeşik nar almışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Şagird qatıldığı  60 suallıq bir sınaqda bütün sualları cavablıyaraq 195 bal yığmışdır.Hər 4 səhv bir düzgün cavabı apardığına görə şagird neçə suala düzgün cavab vermişdir?(1 düzgün cavab 4 baldır)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. 80% i 20 olan ədəd ilə, 3/7 hissəsi 21 olan ədədin cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. 48 sm və 56 sm uzunluğunda olan iki şam uyğun olaraq  6 və 8 saata yanıb qurtarır.Yandırıldıqdan 4 saat sonra  şamların uzun olanın kiçik olana nisbəti neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Ata qızından 28 yaş böyükdür.Atanın yaşın qızının yaşına böldükdə natamam qismətdə 5 qalıqda 4 alınır.Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Otaqda üç ayaqlı kətillər və dörd ayaqlı stullar var.Qonaqlar oturduqdan sonra  bütün ayaqların sayı 44 oldu.Otaqda neçə kətil var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 260 alınan ən böyük ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qismət neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

RİYAZİYYAT

31. Düzbucaqlı paralelepipedin neçə tili var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Eni 4 m, uzunluğu 5m olandüzbucaqlı şəklində olan tavana, ölçüləri 2 dm və 25  sm olan düzbucaqlı şəklində olan taxtalar vurulacaq.Neçə taxta lazım olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Rəqəmləri fərqli ən böyük dördrəqəmli ədəd, ən böyük üçrəqəmli ədəddən neçə vahid çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Usta ağacı 3 metrlik hissələrə ayırır. Hər kəsim üçün 2 manat alan usta 12 manat əmək haqqı almışdır.Ustanın kəsdiyi ağac neçə metrlikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Ədədi 14 ə böldükdə alına biləcək qalıqların cəmi ilə, ən kiçik iki rəqəmli tək ədədin cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Aralarındakı məsafə 240 km olan iki şəhərdən qarşı-qarşıya avtobus və motosiklet yola çıxdı və 6 saatdan sonra görüşdülər.Avtobusun surəti motosikletin sürətindən 14 km/saat az olarsa, motosikletin sürəti neçə km/saat-dır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. 212 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə müxtəlif rəqəmdən istifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. İşçi gündə 6 saat işləyir.Hər saat sonunda 5 dəqiqə dincəlir.10 gün ərzində neçə dəqiqə dincəlib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Satıcı 600 manata satışa qoyduğu televizorun qiymətini əvvəlcə 40% qaldırdı, sonra 20% endirdi.Yeni qiymət neçə manatdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Ləman bir oyun zamanı 8 addım irəli 5 addım geri gedir. 68 addım atan Ləman dayandığı yerdən neçə metr irəli getmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  1. III bina qırmızı rəngdədir.
  2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
  3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

KURİKULUM

51. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.