Загрузка...

MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1.

“Etinasızlıq” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Sıx” feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,…başqa

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin
1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:
1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin
1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

12 thoughts on “MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !