MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

İBTİDAİ

1.
“Etinasızlıq” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
3.
Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
4.
Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.
Sualı qiymətləndir:
5. Sıx” feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
6.
Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
7.
Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
8.
Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
9. Səhv fikri seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
10.
Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
11.
Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
12.
Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,…başqa
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
14.
Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
15.
Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
16.
Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
18.
Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
19.
Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
20.
Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
23.
Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
24.
10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
25.
Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
26.
Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
29.
Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

KURİKULUM

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
52.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
53.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
55.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
56.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
59.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:
60.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

9 Şərh “MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.