Загрузка...

MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

İBTİDAİ

1.

“Etinasızlıq” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

2. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

3.

Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

4.

Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

5. Sıx” feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

6.

Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

7.

Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

8.

Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

9. Səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

10.

Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

11.

Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

12.

Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

13. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,…başqa

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

14.

Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

15.

Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

16.

Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

17. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

18.

Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

19.

Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

20.

Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

21. Aytac hər gün eyni saat çalışsa bir işi 15 gündə bitirir.Aytac 1 gündə çalışma vaxtını 2/3 qədər artırsa bu işi neçə günə qurtarar ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

22. 2 boru birlikdə hovuzu 6 saata doldurur.Başqa bir boru dolu hovuzu 8 saata boşaldır.3 boru 12 saat açıq qalarsa hovuzun hansı hissəsi dolar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

23.

Fermer aldığı 80 inəyi satıb satışdan gələn bütün pula yenə 100 inək aldı.Buna görə fermer satış qiymətini neçə faiz ilə götürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

24.

10 gündən bir növbə keçən əsgər 11-ci növbəsini cümə günü çəkdiyinə görə ilk növbəsini hansı gün çəkmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

25.

Gündə 6 saat işləyərək 24 gündə 120 m divar boyaya bilən bir işçi sürətini 3 dəfə artırsa gündə 3 saat işləsə eyni işi neçə günə qurtarar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

26.

Atanın 27 yaşı,iki uşağın yaşları cəmi isə 9-dur.Neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin iki mislinə bərabər olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

27. Sürəti saatda 10 km olan velosipedçi 60 km-lik yolun yarısında bir saat dincəlir.Velosipedçi mənzilə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu neçə km/saat sürətlə getməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

28. Günün axırına kimi qalan vaxt günün keçmiş vaxtının 1/3-i  təşkil edərsə indi saat neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

29.

Kitabı nömrələmək üçün 264 rəqəm işlənib.Bu kitabın neçə səhifəsi var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

30. 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. 255-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

31. Əgər şagirdlərin hər birinə iki dəftər paylanarsa 19 dəftər artıq qalar. Hər birinə 3 dəftər paylanarsa onda 6 dəftər çatmaz. Neçə nəfər şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

32. Katerin çayın axını ilə surəti 16km/saat, axına qarşı isə 10km/saat-dır. Çayın axma surətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

33. Kəsrin məxrəci surətindən 18 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 2/3 alındı. İxtisara qədərki kəsri tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

34. Matorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saata, axına qarşı 12 saata gedir. Qayıq bu məsafəni durğun suda necə saata gedər?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

35. Ölçüləri 5m və 20m olan düzbucaqlı formalı körpünü döşəmək üçün,neçə ədəd ölçüləri 8m və 50sm olan taxta lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

36. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Onların başlarının sayı 49, ayaqlarının sayı isə 182-dir. Həyətdə neçə dovşan var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

37. Ölçüləri 5sm, 7sm, 9sm olan düzbucaqlı paralelipipedin səthinin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

38. 0,1,2,3,4,5 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə ikirəqəmli ədəd düzəltmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

39. Altı ədədin ədədi ortası 14-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən birini çıxdıqdan sonra ədədi orta 12 oldu. Çıxarılmış ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

40. Malın qiyməti əvvəlcə 20% azaldıldı, sonra yenidən 20% azaldıldı, daha sonra isə 25% artırıldı. Malın ilkin qiyməti neçə faiz dəyişdi?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

KURİKULUM

41.

Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin
1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

44.

Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:
1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

46.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin
1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

50.

Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

52.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

53.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

55.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

56.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

57.

545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

59.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

60.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

12 thoughts on “MİQ “İBTİDAİ” – Sınaq imtahanı – YENİ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.