Loading...

Müəllimlərin işə qəbulu – İbtidai sinif (riyaziyyat)

1. 5 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 7 dəfə çox idi. 5 il sonra isə 3 dəfə çox olacaq.
Hazırda atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. Fərid, Emin və Zaurun hazırda yaşlarının cəmi 45 –dir. Fərid Emin yaşda olanda, Emin
Zaur yaşdaydı. Emin indi neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Elçin Əsəddən 4 yaş böyük, Nazimdən isə 4 yaş kişikdir. Nazimin yaşı Əsədin yaşının 2 mislindən 4 vahid kiçikdirsə, Elçinin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. 17 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 7 dəfə çox idi. İndi isə oğlunun yaşının 3 mislindən 10 vahid
kiçikdir. Oğulun neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Həsənin yaşı, Bəhruzun yaşından 6 dəfə çoxdur. 2 il sonra yaşlarının cəmi 32 olarsa,
Həsənin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Ananın 46 yaşı, oğlunun isə 10 yaşı vardır. Neçə il sonra ananın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7. Atanın yaşı 40, oğullarının yaşı isə 4 və 6-dır. Neçə il sonra atanın yaşı oğullarının yaşının cəminin 3
mislinə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8. Ana ilə qızının yaşının fərqi 40 –dır. Ananın yaşı qızının yaşından 5 dəfə çox olarsa, ananın neçə yaşı
var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. 20 il əvvəl bir atanın yaşı oğlunun yaşından 5 dəfə çox idi. İndi isə atanın yaşı oğlunun yaşının 2 mislindən 10 vahid çoxdur. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Atanın yaşı oğlunun yaşından 4 dəfə çoxdur. 5 il sonra yaşlarının cəmi 60 olacaqdır. Oğulun neçə
yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Bacı qardaşdan 15 yaş böyükdür. Bacı 5 il əvvəl, qardaş 3 il əvvəl doğulsaydı bacının yaşı qardaşın
yaşından 2 dəfə çox olardı. Bacının yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12. Aynurun yaşı Əlinin yaşının 4 mislidir. 10 il sonra Aynurun yaşı Əlinin yaşının 2 mislindən 2 vahid
artıq olacaq. Əli neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. Atanın yaşı ananın yaşından 10 vahid çoxdur. Atanın 5 il sonrakı yaşı ananın 5 il əvvəlki yaşından 2 dəfə çoxdur. Atanın 5 il sonrakı yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Atanın yaşı 2 oğlunun yaşlarının cəmindən 2 dəfə çoxdur. 5 il sonra oğullarının yaşları cəmi 30
olacaq. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Ata 40, oğlu 10 yaşındadır. Neçə il sonra atanın yaşı oğlunun yaşından 2
dəfə çox olacaq?
Məsələnin həllini verən tənlik aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16. Amil 24, qardaşı x + 4 yaşındadır. Qardaşı Amil yaşda olanda Amilin neçə yaşı olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17. Sadiq ilə Samirin yaşları cəmi 28 –dir. 2 il sonra Sadiqin yaşı Samirin yaşından 3 dəfə çox olar.
Sadiqin indiki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Əli qardaşından 10 yaş böyükdür. 7 il əvvəl Əlinin yaşı qardaşının yaşının 2 qatı olubsa Əlinin indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19. Aqil 28 Kamran 13 yaşındadı. Neçə il sonra Aqilin yaşı Kamranın yaşından 2 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Anar, Elşəndən 13 yaş böyükdür. Anar 3 il əvvəl, Elşən isə 2 il sonra anadan olsaydı
Anarın yaşı Elşənin yaşından 3 dəfə çox olacaqdı. Anarın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21. Vahidin 4 il əvvəlki yaşı Vaqifin 2 il sonrakı yaşından 2 dəfə çoxdur. Vahidin indiki yaşı Vaqifin yaşından 3 dəfə çox olarsa, Vaqif neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Tahirin 2 il əvvəlki yaşı qardaşının 2 il əvvəlki yaşının 2 misli idi. 2 il sonra Tahirin yaşı qardaşının yaşının 1,5 misli olduğuna görə, Tahirin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23. Cəmilin yaşı iki qardaşının yaşları fərqinin 7 qatıdır. 6 il sonra Cəmilin yaşı qardaşlarının yaşları fərqinin 10 qatı olacağına görə, Cəmilin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. Cəfər ilə Vəlinin yaşları cəmi 30 –dur. Cəfər Vəli yaşda olarkən Vəlinin yaşı indikinin yarısı qədər
idi. Cəfərin hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. Musa, Adil və Kamilin yaşları cəmi 67 – dir. Kamil Musa yaşda olanda Adilin anadan
olmasına 3 il var idi. Adil və Musanın hazırki yaşları cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. İki qardaşdan böyük olan 3 il sonra, kiçik qardaş isə 2 il əvvəl anadan olsaydı yaşları fərqi 5 olardı. 6 il sonra qardaşların yaşları cəmi 54 olduğuna görə, balaca qardaşın hazırki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. Cəmil ilə Kənanın yaşları cəmi 48 – dir. Cəmil Kənanın yaşında olarkən onların yaşları cəmi 64
olarsa, Cəmilin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28. Atanın yaşı üç oğlunun yaşları cəmindən 8 vahid böyükdür. Ortancılın yaşı balacanın yaşının 3
mislindən 1 vahid çox, böyükdən isə 2 il kiçikdir. Atanın 40 yaşı oladuğuna görə, böyük oğlanın neçə
yaşı olduğunu tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. Ananın yaşı uşağının yaşından 5 dəfə böyükdür. 6 il sonra onların yaşları fərqi 24 olarsa, uşağının hazırki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. 38 yaşındakı ananın 3 uşağından ikisi əkizdir. Əkizlər o biri uşaqdan 4 yaş böyükdür. Üç il sonra,
uşaqların yaşları cəmi ananın yaşından 3 il çox olarsa, kiçik uşağın hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. İradənin 27 yaşı var. İradə Çinarənin yaşında olarkən, Çinarənin9 yaşı var idi. Çinarənin hazırda
neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Atanın 32, oğlunun isə 8 yaşı var.
Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 2 misli olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Üç qardaşın yaşları cəmi 38 – dir.
10 il sonra onların yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. Elnurun yaşı Cavidin yaşından 3 dəfə çoxdur. 2 il sonra onların yaşları cəmi 44 olarsa, Cavidin hazırda neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. Ata və iki oğlunun yaşları cəmi 42 – dir. 2 il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. Emin ilə Əlinin yaşları cəmi 40 –dır. Emin Əlinin yaşında olanda Əlinin yaşı indiki yaşını yarısı qədər idi. Eminin neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Aysel 12, anası 42 yaşındadır. Neçə il sonra Aysel ilə anasının yaşları cəminin yaşları fərqinə nisbəti
2 – yə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Leyla ilə Aynurun 3 il əvvəlki yaşları cəmi, 3 il sonrakı yaşları cəmindən nə qədər azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Azər ilə Fəridin yaşları cəmi 58 –dir. Fərid Azər yaşda olanda Azərin 17 yaşı olduğuna görə, Fərid
neçə yaşındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Tahir Tural yaşda olanda, Turalın yaşı indikinın yarısı qədər idi. Tahirin 18 yaşı varsa Turalın neçə
yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41. Sadiq Kərimdən 3 yaş kiçik, Turaldan isə 12 yaş böyükdür. Turalın 28 yaşı olduğuna görə, onların 3
ildən sonrakı yaşları cəmi neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Elvinin 35 yaşı var. Elvin Ramil yaşda olanda Ramilin 15 yaşı olduğuna görə, Ramilin neçə yaşı
var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43. Üç qardaşın 3 il sonrakı yaşları cəmi, 3 il əvvəlki yaşları cəmindən nə qədər çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. Tərlan ilə Nicatın yaşları cəmi 18 –dir. Tərlan Nicat yaşda olanda Nicatın 6 yaşı var idi. Hazırda Nicatın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Aydın ilə anasının yaşları cəmi 46– dır. 3 il əvvəl anasının yaşı Aydının  yaşının 3 qatı olduğuna görə,
Aydının neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46. Həsən 18, Ruslan 12 yaşındadır. Neçə il sonra onların yaşları cəminin yaşları fərqinə nisbəti 8 – ə
bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47. Ananın 42 və dört uşağının yaşları cəmi 24 – dür. Neçə il sonra ananın yaşı uşaqlarının
yaşları cəminə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. Ananın yaşı 3 uşağının yaşları cəmindən 4 vahid böyükdür. 3 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşlarının
ədədi ortası 20 olacağına görə, ananın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49. Atanın yaşı iki oğlunun yaşları fərqindən 5 dəfə çoxdur. 8 il sonra atanın yaşı
uşaqlarının yaşları fərqindən 6 dəfə çox olacaq. Atanın indi neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. Ata ilə oğlunun yaşları cəmi 48 –dir. Oğlu anadan olmadan 6 il əvvəl, ata oğlunun
hazırki yaşında idi. Oğlu anadan olanda atanın neçə yaşı var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

Bir şərh “Müəllimlərin işə qəbulu – İbtidai sinif (riyaziyyat)

  • May 19, 2019 at 16:28
    Permalink

    Salam niyə belə çətin suallar qoyulur həmdə ancaq yaş məsələrinə yer çox verilir imtahanda tək ondan düşəcək??

    Cavbla

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.