Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – İbtidai Sinif 2019 (iyun)

  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ

RİYAZİYYAT

1. 1-dən 99-a qədər olan və 5-ə tam bölünməyən tək ədədlərin hasilini N ilə ifadə edək. N-in təkliklər mərtəbəsindəki vahidlərin sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Ədədi ortası 11 olan X sayda natural ədəddən 7-sinin ədədi ortası 8 , digərlərinin ədədi ortası isə 18-dir. X-i tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Boş bir hovuzu 18%-li duzlu su axıdan A kranı 20 dəqiqədə, 27%-i duzlu su axıdan B kranı isə 25 dəqiqədə doldurur. İki kran birlikdə açılaraq hovuz doldurulduğunda suyun neçə %-i duz olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Bir traktorun qabaq təkərinin radiusunun arxa təkərinin radiusuna olan nisbəti 2:5 –dir. Traktor 50 Π yol getdikdə qabaq təkər arxa təkərdən 30 dövr artıq fırlanır. Qabaq təkərin radiusu neçə metrdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Bir işi A və B işçisi birlikdə 12 günə, A ilə C işçisi 18 günə, B ilə C işçisi isə 20 günə bitirir. Ən zəif çalışan işçi bu işi neçə günə bitirə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Sürəti 120 km/saat olan qatar tuneli 6 saniyədə keçir. Tunelin uzunluğu qatarın uzunluğundan 2 dəfə çoxdursa, qatarın uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Kəsrin surət və məxrəcinin cəmi 43-ə bərabərdir. Bu kəsrin surətindən 3 çıxıb, məxrəcinə 8 əlavə etsək, qiyməti 1/2-ə bərabər olar.Əvvəlki kəsrin surətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15 m-dir. Sabit 30 m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Bir suala ən çoxu 5 bal verilən riyaziyyat olimpiadasında,oğlanların ortalaması 4, qızların
ortalaması 3,25 və bütün sinifin ortalaması 3,6-dır.
Şagird sayının 30 ilə 50 arasında olduğu bilindiyinə görə olimpiadaya qatılan qız və oğlan şagirdlərin sayları arasındakı fərq neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Bir sırada Əli sağ tərəfdən 28-ci,Nigar sol tərəfdən 18-cidir.Əli ilə Nigar arasında 4 nəfər olduğuna
gorə sırada ən az necə nəfər var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. 29. Restoranda 20 stul və kətil, 10 qonaq var. Restorandakı bütün ayaqların sayı 91-dir.Restoranda neçə kətil var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Kater çay boyunca 96 km məsafəni gedib qayıtmağa 14 saat vaxt sərf etdi.Katerin axın ilə gedərkən sərf etdiyi zaman axına qarşı gederkən sərf etdiyi zamandan 2 saat çoxdur.Kater bu sürətlə durğun suda 3 saata neçə kilometr yol gedər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Verilmiş statistik nəticələrə əsasən moda,statistik orta (median) və ədədi ortanın cəmini tapın.
5; 6; 5; 7; 8; 5; 6; 9; 9; 10;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Miqyası 1:500 olan planda əkin sahəsi tərəfləri 40sm və 50sm olan düzbucaqlı şəklində təsvir edilmişdir. Əkin sahəsinin hər hektarından 27s buğda yığıldığı məlumdursa, fermer hər mövsümdə əkin sahəsindən neçə sentiner buğda toplayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. y-in hansı qiymətində 2y ifadəsinin qiyməti y-3 ifadəsinin qiymətindən 23 vahid böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Həm 60-a, həm də 15-ə böldükdə qalıqda 2 alınan ən kiçik ikirəqəmli natural ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. 8 xalata 32 m parça işləndi. Bir xalata bir dondan 1 m artıq parça işlənir. 15 don tikmək üçün neçə metr parça lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Dənizkənarı parkda gəzən uşağın əlindən kulək şarı alıb aparır. Kuləyin surəti 1 m/san-dir. 6 saniyə
sonra uşaq şarı tutmaq ucun 3 m/san surətlə onun arxasınca qacmağa başlayır. Qacmağa
başlayandan necə saniyə sonra uşaq şarı tuta bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Pilləkəni 3-3 çıxıb,4-4 duşən Nərgiz cıxarkən atdığı addım sayı duşərkən atdığı addım sayından
6 addım çox olduğuna gorə pilləkənləri 2-2 çıxsaydı necə addım olardı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. 13 metr dərinliyi olan bir quyunun dibinə duşən qurbağa quyudan cıxmağa can atır. Qurbağa
hər gun quyu boyunca 5 metr yuxarı dırmaşır, 1 metr suruşərək aşağı duşur. Qurbağa necə gunə
quyudan xilas olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. Hansı cümlənin mübtədası söz birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. “Qaraquşa xeyir öz dimdiyindən toxunar“ atalar sözündəki isimlər hansı haldadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Biri eyni cümlə üzvünün sualı deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Nümunədəki təsriflənən feilin kökü omonim olmaqla hansı nitq hissələrinə aid edilə bilər?
Qapıdakı tək ağac da
Yarpaq töküb qurumuşdur ...
(S. Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Tələffüz şəklində verilmiş cümlələrdən birində “idi” hissəciyi işlənməyib.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Birinin kökünü həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi götürmək olmur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Verilənlərdən biri həm feil, həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Yanaşı gəlmiş və əsas sintaktik vəzifəsində işlənməyən iki müxtəlif nitq hissəsinin işləndiyi cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 40

29. Sözlərdən biri fərqli nitq hissəsidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Doğru olmayan fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. "Xülasə, qardaşımla mən bircə dəqiqə səhərəcən yatmayıb atamı gözlədik."– cümləsində neçə fərqli nitq hissəsinə aid söz var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Şeirlər sadəcə qəm, məhrumiyyət, bədbəxtlikdən bəhs etməməlidir, ... ?

Bu cümlə aşağıdakılardan hansı ilə davam etdirilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Həmcins mübtədalı cümləni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. “Mavi gözləri, sarı saçları şimal torpaqlarından olmasından xəbər verirdi” – cümləsində həm həmcins üzvlərdən biri olan, həm də omonim olan söz haqqında hansı fikri söyləmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. “Mənim dərsini oxumayan, dərsə gecikən, deyilənlərə qulaq asmayan şagirdlərdən heç xoşum gəlmir”. Cümləsinin sintaktik təhlilini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində işlənməyən saitlər hansılardır?

1. {a} 2. {i} 3. {ə} 4. {o} 5. {u}

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. “Duzlu” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri düzdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Sintaktik əlaqə baxımından sxemdəki uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Məntiqi baxımdan sual işarəsinin yerinə yazılacaq sözdə aşağıdakı şəkilçilərdən hansı olmalıdır?

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılıb?
“İnsan qanadsız quşdur deyə mən düşünürdüm srağagün bu vaxt biz mən körpüsalanlar bir də Adil Zoğallı meşəsindəydik”.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

16 thoughts on “Müəllimlərin işə qəbulu – İbtidai Sinif 2019 (iyun)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !