Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ (2)

  • FİZİKA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKA

1. Kütlələri verilmiş üç kub şəkildə göstərildiyi kimi qoyulmuşdur. Bütün toxunan səthlər arasında sürtünmə əmsalı μ-yə bərabərdir. Aşağıdakı iki kubu yerindən tərpətmək üçün F qüvvəsinin qiyməti nə qədər olmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Yer səthində sərbəstdüşmə təcili harada ən böyükdür ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Elastiklik qüvvəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Elastik yayın uclarına tətbiq olunmuş qüvvələri 3 dəfə artırdıqda, yayın sərtliyi necə dəyişər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Qaza 150C istilik miqdarı verilmiş və onun daxili enerjisi 150C artmışdır.
Bu necə prosesdir (m=sabit) ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğu necə adlanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Bircins maye daxilindəki 2R radiuslu kürəyə təsir edən Arximed qüvvəsi F olarsa, həmin maye daxilindəki R radiuslu kürəyə təsir edən Arximed qüvvəsi nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Kinetik enerjisi 180 kC olan avtomobil tormozlanır və tam dayanana qədər 12m yol gedir. Tormozlanma zamanı avtomobilə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hər bir ucuna 60N qüvvə tətbiq olunan yay 4sm sıxılır. Yayın potensial enerjisini hesablayın .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hansı qrafik elastik sıxılma deformasiyası zamanı elastiklik qüvvəsinin yayın sıxılmasından asılılığını ifadə edir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. >

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Verilmiş kütləli ideal qaz adiabat genişləndikdə onun təzyiqi (p), temperaturu (T) və daxili enerjisi (U) necə dəyişər ?

p                                 T                                     U

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Verilmiş kütləli biratomlu ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissələrində termodinamikanın birinci qanunu Q=Δ U şəklində olar (p-qazın təzyiqi, Tmütləq
temperatur, Q-istilik miqdarı, U-daxili enerjinin dəyişməsidir) ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Hansı gücün vahidinə uyğundur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın saat əqrəbinin dövretmə periodundan neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Təkərlərlə yol arasındakı sürtünmə əmsalı μ olduqda əyrilik radiusu R olan yolda avtomobilin malik ola biləcəyi maksimal sürət hansı ifadə ilə hesablanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Radiusu r olan çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cisim t zaman müddətində N dövr edərsə, onun sürəti hansı ifadə ilə təyin olunar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

64 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ (2)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !