Müəllimlərin İşə Qəbulu - FİZİKA MİQ (2) -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ (2)

 • FİZİKA
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKA

1. Kütlələri verilmiş üç kub şəkildə göstərildiyi kimi qoyulmuşdur. Bütün toxunan səthlər arasında sürtünmə əmsalı μ-yə bərabərdir. Aşağıdakı iki kubu yerindən tərpətmək üçün F qüvvəsinin qiyməti nə qədər olmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Yer səthində sərbəstdüşmə təcili harada ən böyükdür ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Elastiklik qüvvəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Elastik yayın uclarına tətbiq olunmuş qüvvələri 3 dəfə artırdıqda, yayın sərtliyi necə dəyişər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Qaza 150C istilik miqdarı verilmiş və onun daxili enerjisi 150C artmışdır.
Bu necə prosesdir (m=sabit) ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğu necə adlanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Bircins maye daxilindəki 2R radiuslu kürəyə təsir edən Arximed qüvvəsi F olarsa, həmin maye daxilindəki R radiuslu kürəyə təsir edən Arximed qüvvəsi nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Kinetik enerjisi 180 kC olan avtomobil tormozlanır və tam dayanana qədər 12m yol gedir. Tormozlanma zamanı avtomobilə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hər bir ucuna 60N qüvvə tətbiq olunan yay 4sm sıxılır. Yayın potensial enerjisini hesablayın .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hansı qrafik elastik sıxılma deformasiyası zamanı elastiklik qüvvəsinin yayın sıxılmasından asılılığını ifadə edir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. >

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Verilmiş kütləli ideal qaz adiabat genişləndikdə onun təzyiqi (p), temperaturu (T) və daxili enerjisi (U) necə dəyişər ?

p                                 T                                     U

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Verilmiş kütləli biratomlu ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissələrində termodinamikanın birinci qanunu Q=Δ U şəklində olar (p-qazın təzyiqi, Tmütləq
temperatur, Q-istilik miqdarı, U-daxili enerjinin dəyişməsidir) ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Hansı gücün vahidinə uyğundur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın saat əqrəbinin dövretmə periodundan neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Təkərlərlə yol arasındakı sürtünmə əmsalı μ olduqda əyrilik radiusu R olan yolda avtomobilin malik ola biləcəyi maksimal sürət hansı ifadə ilə hesablanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Radiusu r olan çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cisim t zaman müddətində N dövr edərsə, onun sürəti hansı ifadə ilə təyin olunar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

52 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ (2)

 • İyul 30, 2018 at 6:38 səhər
  Permalink

  Salam. Bilmirsiz muellimlere 2 tehsil mues.de islemeye icaze verilir, yoxsa yox? Bir de eger ikinci tehsil mues.de illik muqavile ile isleyirsense, mezuniyyet pulu verilir, yoxsa yalniz kecdiyin dersin pulu verilir?

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 6:46 axşam
  Permalink

  Təmiz metalların müəyyən olunmasa cərəyanın hansı təsirlərinə əsaslanır?
  Səpici linzada ya aid suları vardı xəyal hansı nöqtədə alınır cavab 2ydi yoxsa 3?
  Electrostatic sahənin gördüyü işin yükdən asılılıq qrafiki Necə olmalıdır
  Cavabı yazın mümkünsə

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 6:41 axşam
  Permalink

  salam fzkadan bezi sullar cox asan duwmuwdu cetn gelen kruklum oldu.44 oldu balim ama bu balla yeqnki weher mekteblerne duwmyecem.her kese ugurlar

  Cavab yaz
  • İyul 31, 2018 at 4:25 səhər
   Permalink

   salam leman xanim harani yazacaqsiz

   Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 6:40 axşam
  Permalink

  Bilən var?bu il fizikadan ballar keçid aşağı düşəcək?

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 1:34 axşam
  Permalink

  Kurrikulumnan formativ qiymetlendirme harda qeyd olunur?motivasiya neye xidmet edir ?idraki prosese hansilar aiddi yadimda qalan bulardi.Siz neden imtahan vereceksiz 31 ugurlar size

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 7:39 axşam
   Permalink

   Coox sagolun men cografiyadan verecem ixtisasdan hansi kitabdan duwmuwdu daha cox

   Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 1:30 axşam
  Permalink

  Salam cox sagolun daimi yox muqavileynen bes 1illik ya 1nece ayliq?.

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 4:04 səhər
  Permalink

  Men o movzunu derinden bilmirem sozun duzu. Men ele basa dusdum ki,hansi daha uzaq mesafeye gedenin yoludu. Fikirlesdim alfa zerrecik + nuve de+ duz ustune gedib, daha guclu itelenib , geri qayidib ve yolu uzun olub)) Izaha gore tesekkurler.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 8:03 axşam
  Permalink

  Salam suallar daha cox hansi testden idi? Mentiq kurikulum suallar indi yazin da zehmet olmasa yadda qalanlari,imtahanim 31 di

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 9:58 səhər
   Permalink

   Mentiqden assimlyasiya nedi? Kompromis nedi? Cellek balla dolu olduqda 30kq balin yarisi olduqda ise 20kq-dir. Celleyin cekisi ne qederdir? 3-18 4-48 5-100 6-180 7-? Cedvel varidi ona esasen adi toplama cixma emeliyyati yerine yetirilirdi. Yadimda bunlar qalib. Ugurlar size de

   Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 6:13 axşam
  Permalink

  Sehla o tecrubeni daha deqiq oxusaz basa duse bilersize. Cox meyl eden yox eksine az meyl eden goturulur. O tecrubede 90dereceden cox meyl etdikdr demeli musbet yukun yaxinligindadi. Sualda ise bizden nuveden en uzaq mesafe sorusulurdu. En az hansi meyldise o idi duzgun cavab. 1de duz xett kimi olan o ise meyl etmir demekdi. Elektronla qarsilasdiqda meyl etmirdi.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 1:48 axşam
  Permalink

  Salam. sual 1.Vakant yerler ne vaxt gosterilecek? 2. Baki seher mektebleri ucun vakant yerlere nece bal toplamaqla ise duzelmek olar?

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 5:49 axşam
   Permalink

   Salam vakansiya 31 nen sonra cixacaq

   Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 12:36 axşam
  Permalink

  Orda nuveni serti de olsa gostermemisdiler deye, sual aydin olmadi mene.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 12:33 axşam
  Permalink

  Cox sag olun. Men 90derece kimi gorunen yox, ondan da cox geri qayidan oxu goturdum. Sehv etmiremse, 3. Balim 51. Her kese ugurlar!

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 12:24 axşam
  Permalink

  Bilen varsa bir cvb yazin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 11:47 səhər
  Permalink

  İmtahanda kim neqeder bal topladi

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 12:21 axşam
   Permalink

   Salam men 39 baltoplamwam bilen var bu balla muqavileye dywmek olur ya yox?

   Cavab yaz
   • İyul 28, 2018 at 5:47 axşam
    Permalink

    Salam kənd yerlerine dusmek olur da bu balla kənd yerlerine kecid 36dir

    Cavab yaz
   • İyul 28, 2018 at 6:16 axşam
    Permalink

    Aide xanim kecen ilki sertlere esasen 39 balla ucqar kend mekteblerine qebul olunurdu. Bu il bir az deyisiklikler var. Siz vakansiya merhelesini gozleyin. Belke yene ele olar qebul olarsiniz

    Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 1:26 axşam
   Permalink

   Salam axrinci imtahan ne vaxtdi ve hansi fenen?

   Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 11:34 səhər
  Permalink

  Salam hemkarlar. Men de imtahanda istirak etdim. Beli 38deki sualin cavabi 80N-dur. Rezerfort tecrubesinde alfa zerrecik neytronla rastlasdiqda meyl etmir. Protonla rastlasdiqda meyl edir.90derece kimi gorsenen daha cox meyldi. En az meyl olan ise nuveden en uzaq mesafede olandi. Deqiq nomresi yadimda qalmadi amma. Yeqinki fikrimi catdira bildim.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 10:56 səhər
  Permalink

  Salam. Imtahana gedenler! Rezerford tecrubesinde alfa zerreciyin yolu haqqinda suali deqiqlikle basha dusen var? Varsa, zehmet olmasa yazsin.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 8:15 səhər
  Permalink

  Testin 1 ci hisseside 38 ci sualin cavabi duzdurmu

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 8:16 səhər
   Permalink

   İmtahana dusmusdu cunki kim hemin varianti yazdi

   Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 5:36 axşam
  Permalink

  Salam. 16da deltaU/Q=0,6. A/Q=0,4. tga=deltaU/Q=0,6

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 9:33 səhər
  Permalink

  Fizikadan imtahanlara tam hazirsiz☹😭😭

  Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 7:33 axşam
  Permalink

  16 cı sualın cavabı səhvdir

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 12:34 axşam
  Permalink

  Muddetsiz muqavile ile isleyib yerdeyisme meqsedile miq imtahanina yeniden girenler musahibe merhelesine cagirilacaqlar.

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 12:30 axşam
  Permalink

  Salam. Duzdur, 16nin cavabi E variantidir.

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 7:02 axşam
  Permalink

  Salam. Axsamimiz xeyir. Men de esitmisem ki muddetsiz muqavile ile isleyenler de musahibeye cagirilacaq. Bu ilden teyin edilib. Amma deyilene gore muddetsiz isleyenlerde sened yoxlanmasi olacaq. Evvelki kimi sorgu yox.Bu haqqda kimin etrafli melumati varsa yazsin zehmet olmasa. 16ci testin cavabi E di. 46da ise mende 76 tapiram. Ola bilsin yerlesdirilende reqemin yeri yanlis yazilib.

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 4:04 axşam
  Permalink

  Ezizaga müellim xeberiniz yoxdur?
  Yoldasima IRM dedi ki müddetsiz müqavile ile isleyenler de müsahibeye çagrilacaqlar

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 8:47 səhər
  Permalink

  vakant yerler ne vaxt bilinecek?

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 8:46 səhər
  Permalink

  Salam Ezizaga muellim men oten ilden muddetsiz muqavile ile muellim isleyirem bu il yeniden imtahan vermek isteyirem istediyim yere dussem yene musahibeye cagiracaqlar meni? Bilmirsiz?

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 3:49 axşam
   Permalink

   insallah men fizikani ve metodikani o kitabdan hazirlasmisam .

   Cavab yaz
   • İyul 24, 2018 at 10:02 axşam
    Permalink

    Hansi kitabdir o yeni imtana dusecek?

    Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 7:15 səhər
  Permalink

  Salam. 1ci sualda cekilen iki cisimle yer arasinda ve yuxaridaki cisimle arasinda olan surtunme quvvesi cemlenir. Yeni 4myu mg+ 2myu mg. Bir de mentiqde agacin yasini 67 yox, 76 hesablayiram. Ele variant ise yoxdur.

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 9:59 axşam
  Permalink

  Kecendefeki sinaq sade idi ezizaqa mellim bizi nezere alin qebul tipli sinaq paylasn vaxt yaxinlasr heyacan artir sizn snaqlar yaxsi olur basqa saytlardakinan .herterefli ,seviiyede duzgun bölsdururlur suallarda ona göre sizden bele isarla isdyirik

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 9:55 axşam
  Permalink

  Coqrafiyadan sinaq paylasn xahis edrem

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 7:05 axşam
  Permalink

  Xəyyam Hacəliyev,salam.men fizika miq imt fizika muellime destek kitabi ile hazirlasiram ordaki testler mene cox asan gorunur onlarin imt dusme ehtimali var?birde bezi testleri cvb sehv verilib.

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 3:31 axşam
   Permalink

   Salamlar..O kitabın sizdə PDF versiyası var?Baxmaü istərdim..Mümkün olmadı almaq..

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.