Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ 2019

 

Sual 1 - 60

FİZİKA

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Dövrədəki cərəyan şiddəti 0,5 A, lampanın müqaviməti 50 Om – dur.
Lampadakı gərginliyi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Rəqs konturunda tutumu 4 dəfə artırdıqda, elektromaqnit rəqslərinin periodu necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Aşağıdakı hadisələrdən hansında ağ işığın rənglərə ayrılması müşahidə olunmur ?

1.Fotoeffekt   2. Dispersiya   3. İşığın qayıtması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Ampermetri və voltmetri cərəyan mənbəyinin sıxaclarına birbaşa qoşmaq olarmı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Naqilin «müqaviməti» nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. İnduktivliyi 5mHn olan qapalı konturda 12 mVb maqnit seli yaranır.
Maqnit sahəsinin enerjisini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Vakuumdan şüşəyə keçən hansı işıq üçün sındırma əmsalı daha böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Sükünətdə olan yüklü kürəciklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsinin yüklərin miqdarından və onlar arasındakı məsafədən asılılığını müəyyən etmək üçün Kulon təcrübəsində hansı cihazdan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. İki naqilin elektrik tutumu o zaman 1 farada bərabər olar ki, ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. İki gözlə görmə hansı üstünlüyə malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Cərəyanlı düz naqil bircins maqnit sahəsindədir. Sahənin induksiyasını 3 dəfə, cərəyanın şiddətini 2 dəfə artırdıqda, naqilə təsir edən Amper qüvvəsi necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. «Akkomodasiya» sözü latınca nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Cərəyanlı sarğacın maqnit sahəsini necə artırmaq olar?
I.Sarğıların sayını artırmaqla
II.Sarğıların sayını azaltmaqla
III.İçərisinə dəmir içlik daxil etməklə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.


ADA
ATA
TAM       TAM=?
MAY
ANA

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 6    10     12     20     18     40     a   b
a+b=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Səhra - qum
Çoxluq - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.

S, m, i - c, u
D, z, u - n, a, c, l
S, u - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Qrup işinin müsbət tərəflərini müəyyən edin:


1 .Şagirdlərinin fəallıq və təşəbbüskarlığının artması
2. Qruplar arasında yaxşı mənada
rəqabət motivasiyası yaranır
3. Əməkdaşlıq və ünsiyyət formalaşmır
4. Fəaliyyətin sərbəstliyi
5. Vaxt itkisinə səbəb olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqənin təlim edən komponentləri seçin.

1 -Qiymətləndirmə məlumatları
2- Fəal təlim metodları
3- Qiymətləndirmə nəticələri
4- Qavrama və möhkəmlətmənin rolu
5- Qiymətləndirmənin standartları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. ”İnformasiyadan istifadə üsulların sadə formada izah edir”
Alt-standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin
 :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsinin prinsiplərini məntiqi ardıcılliqla göstərin.

1. Təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi
2. Məqsədəuyğunlıılııq
3. Toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafıqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi
4. Təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmini
5. Qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgiin istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. “Təhsilin məhsulu” anlayışına daxildir:

1. təhsil sahəsində innovasiyalar
2. baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
3.orijinal təhsil və fənn proqramları
4. ali təhsil müəssisəsəsində akademik məsləhətçi
5. təlim metodları sistemi,
6. təlimin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi
7. təhsil modulları
8 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət təhsil müəssi-səsinə verilən müstəqillik,
9. təhsil layihələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Diaqnostik qiymətləndirmənin sosial-emosional inkişafına daxildir:

1. tədbiq
2. dözümlülük
3. eşilmə
4. müstəqil icra
5. liderlik
6. sintez

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Qiymətləndirmə hansı məqsədlərə xidmət edir?

1- şagird nailiyyətlərinin izlənməsi
2- şagirdin təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi
3- kurikulum qiymətləndirilməsi
4- cari qiymətləndirmə
5- yekun qiymətləndirmə
6- təlim prosesində qərarların qəbulu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Biri kompetensiyaya daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

8 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKA MİQ 2019

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !