Загрузка...

MÜəllimlərin İşə Qəbulu – İngilis Dili 2019 (YENİ)

1. Choose the correct variant.
If you ….... red and white, you…..pink.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Choose the correct variant.
The school usually ______ at six o'clock each day, but on Monday it stayed open later.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Choose the correct variant.
Her room is a real mess. And she ............. her bed.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Choose the correct variant.
Your glasses must be _________ here. I'll help you look for them.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Choose the correct variant?
What ___________ if it rains next Saturday?
Will you still go to London?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Choose the correct variant.
When we ............... decorating our Christmas
tree we ..............the lights on it.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Choose the correct tense form:
We .... go to school yesterday because it was Sunday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Find the explained word:
-a person who does everything quickly

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Choose the correct variant:
She .... television every evening.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Find the synonym of the word:
-to hate

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Make up a sentence:
1- every Sunday, 2- Jim, 3-his, 4- visits, 5- granny

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Choose the correct verb form.
Do you mind his ______ next to you?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Choose the correct variant.
I'm really busy this week, but if I have time,
I'll ------- you know.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Choose the correct variant.
............. reporters were at the meeting yesterday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Choose the correct variant.
We're having a party in the garden next month. I do hope the weather _______good.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Choose the correct variant:
She is friendly. She gets ... ... her classmates.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Translate the given sentence.
Qışda bizdə güclü qar yağıntısı olmur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Find the correct form of the verb:
When I ... Terry, she was going to her uncle.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Choose the correct form of the verb:
I am afraid of ... in the forest.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Choose the correct form of the verb:
I can't stand ... in the open air .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Choose the correct variant.
You look ... ! Are you all right?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Choose the correct variant.
My sister _____ a plate yesterday while she _____.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Choose the correct prepositions.
Alice is very sociable; she gets_____ _____ all people

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Complete the sentence:
It is easy to travel between Auckland and the rest of New Zealand. There are regular international flights, ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Choose the correct answer.
The bathroom is full of lipstick, mascara and all her _______.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Choose the correct answer.
I played chess when I was young, but now I don't really like _____.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Choose the correct variant.
It's very cold, so we put the ____ on in the evening.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Insert the correct adverbs.
Every member of the team was playing very ... yesterday.The game was really ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Choose the correct variant and complete the sentence:
He is more active than most able people and has ... in different areas.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Choose the correct word.
My glasses are dirty. Have you got a ______ I can clean them with?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Choose the line of plural nouns :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Choose the line of positive adjectives :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Choose the correct variant.
Last night I went to ___ very early and read my book for an hour

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Change the sentence into the Passive Voice.
What time did they serve breakfast?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Choose the correct variant:
This is the .... film I’ve ever seen.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Choose the correct preposition.
What did the children get ... ... while you were out?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Choose the correct variant:
Franco .... to the cinema after the lesson yesterday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Choose the correct forms of the verbs.
I _______ to the exhibition if I ______ time

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Choose the correct form of the verb:
The film wasn't very good. I _________ it very much

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Choose the wrong expression:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.


ADA
ATA
TAM       TAM=?
MAY
ANA

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. 6    10     12     20     18     40     a   b
a+b=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Səhra - qum
Çoxluq - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin.

S, m, i - c, u
D, z, u - n, a, c, l
S, u - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Qrup işinin müsbət tərəflərini müəyyən edin:


1 .Şagirdlərinin fəallıq və təşəbbüskarlığının artması
2. Qruplar arasında yaxşı mənada
rəqabət motivasiyası yaranır
3. Əməkdaşlıq və ünsiyyət formalaşmır
4. Fəaliyyətin sərbəstliyi
5. Vaxt itkisinə səbəb olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqənin təlim edən komponentləri seçin.

1 -Qiymətləndirmə məlumatları
2- Fəal təlim metodları
3- Qiymətləndirmə nəticələri
4- Qavrama və möhkəmlətmənin rolu
5- Qiymətləndirmənin standartları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. ”İnformasiyadan istifadə üsulların sadə formada izah edir”
Alt-standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin
 :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsinin prinsiplərini məntiqi ardıcılliqla göstərin.

1. Təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi
2. Məqsədəuyğunlıılııq
3. Toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafıqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi
4. Təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmini
5. Qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgiin istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. “Təhsilin məhsulu” anlayışına daxildir:

1. təhsil sahəsində innovasiyalar
2. baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
3.orijinal təhsil və fənn proqramları
4. ali təhsil müəssisəsəsində akademik məsləhətçi
5. təlim metodları sistemi,
6. təlimin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi
7. təhsil modulları
8 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət təhsil müəssi-səsinə verilən müstəqillik,
9. təhsil layihələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Diaqnostik qiymətləndirmənin sosial-emosional inkişafına daxildir:

1. tədbiq
2. dözümlülük
3. eşilmə
4. müstəqil icra
5. liderlik
6. sintez

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Qiymətləndirmə hansı məqsədlərə xidmət edir?

1- şagird nailiyyətlərinin izlənməsi
2- şagirdin təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi
3- kurikulum qiymətləndirilməsi
4- cari qiymətləndirmə
5- yekun qiymətləndirmə
6- təlim prosesində qərarların qəbulu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Biri kompetensiyaya daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək Kitabı II cild

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !