Загрузка...

MİQ, DQ və Sertifikasiya sualları – COĞRAFİYA (2019)

1. 60°şm.en və 20° ş.u-dan şimal qütbünədək 0o azimutla, sonra 180° azimutla 5555 km məsafə qət edən təyyarənin endiyi A məntəqəsinə aid olan əlamətlər:

1. qütb gecə və gündüzləri müşahidə olunur
2. Bakıdan cənub-şərq istiqamətində yerləşir
3. Günəş ildə iki dəfə zenitdə olur
4. Bakı ilə 2 saat qurşaq fərqi var
5. qütb işıqlanma qurşağında yerləşir
6. yay gündönümündə günəş şüaları 43,5o bucaq altında düşür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Dağ-meşə landşaftından yuxarıda yerləşən göl:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. Abşeron və Naçıvan iqtisadi-coğrafi rayonları meşə ehtiyatları ilə zəif təmin olunmuşdur
2. Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonlarında inzibati rayonların sayı eynidir
3. Gəncə-Qazaxda qara metallurgiya müəssisələri əsasən gətirmə xammala əsaslanır
4. Şəki-Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi rayonlarının əhalisi yekcinsdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan üçün xarakterikdir:

1. yarımsəhra və quru-çöl iqlimi hakimdir
2. urbanizasiya səviyyəzi yüksəkdir
3. zəngin neft-qaz ehtiyatına malikdir
4. Xəzər dənizinin sahilində yerləşir
5. cavan platformada yerləşir
6. pambıqçılıq və taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmışlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Meşə ehtiyatı ilə yaxşı təmin olunmuşdur:

1. Saxa-Xakasiya     2. Türkmənistan
3. Azərbaycan          4. Altay                    5. Tuva
6. Özbəkistan           7. Qazaxıstan         8. Xakasiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Suyun böyük dövranında zəif iştirak edən okean və buna səbəb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Tropik səhralar üçün xarkterikdir:

1. fiziki aşınma üstündür
2. rütubətlik əmsalı vahiddən kiçikdir
3. canlılar aləmi ilə zəngindir
4. dəmyə əkinçiliyi inkişaf etmişdir
5. yüksək təzyiq qurşağında yerləşmişlər
6. formalaşmasında isti okean su kütlələrinin təsiri böyükdür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Siklonlara aid olan əlamətlər:

1. mərkəzində alçaq təzyiq, kənarlara doğru yüksələn təzyiq sahəsidir
2. şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırlanırlar
3. mərkəzində yüksək təzyiq, kənarlara doğru alçalan təzyiq sahəsidir
4. şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanırlar
5. əraziyə daxil olanda hava buludlu, yağıntılı, fırtınalı olur
6. əraziyə daxil olanda hava sakit, aydın (şəlakət) olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Bakıda 26 aprel və saat 1640-dır. Bu zaman Bakıdan 0o azimutda yerləşən və Bakı ilə 60o fərqinə malik olan məntəqədə hansı tarix olar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. İlboyu mülayim hava kütləsinin təsirinə məruz qalan adalar:

1. Britaniya 2. Sardiniya  3. Nyufaundlend  4. Korsika 5. Saxalin 6. Yeni Zelandiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Naxçıvan iqtisadi-coğrafi  rayonunda təsərrüfatın ixtisaslaşmış sahələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Şimal yarımkürəsində tropik qurşaqda yayda gün ərzində havanın temperaturunun dəyişməsini düzgün göstərən qrafiki müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Cavan platformada yerləşən türk dövlət və qurumları

1. Qazaxıstan   2. Qırğızıstan   3. Şimali Kipr  4. Tatarıstan 5. Özbəkistan 6. Türkmənistan  7. Qaraçay-Çərkəz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Hansı bəndə təbii zonaların qütblərdən ekvatora doğru müvafiq ardıcıllığı pozulmamuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Yüksək coğrafi enliklərin (qütb ətrafı ərazilər) öyrənilməsində xidməti böyük olmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Dağın mütləq hündürlüyü 5000 m-dir və orada temperatur -10oC-dir. Alpinist həmin məntəqədən dağın ətəyinə doğru 2000 m endi. Alpinistin çatdığı məntəqənin mütləq hündürlüyünü və oradakı temperaturu tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Müşahidəçi Bakı şəhərindən 5550 km şimal istiqamətində gedərsə çatdığı məntəqə üçün xarakterik xüsusiyyətlər:

1. üfüqün yalnız bir cəhəti var
2. fəsli dəyişkənlik aydın müşahidə edilir
3. su sahəsi üzərində yerləşir
4. qütb ulduzunun düşmə bucağı böyükdür
5. cənub yarımkürəsində yerləşir
6. üzvü aşınma stündür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Aşağıda Bakı-Tiflis dəmiryolundan ayrılan xətlər verilmişdir. Göstərilənlərdən hansıları bir (I), hansıları isə iki (II) iqtisadi-coğrafi rayon arasında əlaqə yaradır:

1. Quşçu-Alabaşlı
2. Yevlax-Balakən
3. Yevlax-Xankəndi
4. Padar-Çöl-Göylər
5. Yevlax-Mingəçevir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Oğuz dil qrupuna aiddir:
1. xakaslar 2. çuvaşlar 3. tatarlar 4. Axısxa (Məshəti) türkləri 5. türkmanlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Fiziki aşınmanın daha üstün olduğu yarımadalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Bakı-Qazax və Bakı-Astara yolu hansı məntəqədə qovuşur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Müşahidəçi müvafiq olaraq 90o, 0o, 270o  və 180o azimutlarla 5 km hərəkət edərsə hansı fiqur alınar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Şimali Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafına müsbət təsir edən amillər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Süxurların daşlaşmış bitki və heyvan qalıqlarına əsasən onların yaşadıqları dövrü öyrənən elm sahəsi...... adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Müvafiq olaraq Xuanxe, Amazon, Amudərya və Lena çaylarının mənsəblərində yerləşən təbii zonalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Pambıqtəmizləmə zavodlarının yerləşdiyi inzibati rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Hansı məntəqədə fiziki aşınma daha intensivdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

3 thoughts on “MİQ, DQ və Sertifikasiya sualları – COĞRAFİYA (2019)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !