Müəllimlərin İşə Qəbulu - COĞRAFİYA MİQ -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA MİQ

 • COĞRAFİYA
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. Ay tutulması nə zaman baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Ərazinin hansı göstəricisindən asılı olaraq təhriflər artar və ya azalar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Yerin geoloji inkişaf tarixində baş vermiş ən mühüm dağəmələgəlmə mərhələləri :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Okean buzlarının əlamətləri:

1. şirin suludurlar
2. böyük qalınlığa malik olurlar
3. əksər hissələri suyun altında olur
4. şor suludurlar
5. qalınlığı çox az olur
6. əksər hıissələri suyun üstündə olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Kondensasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Azonal torpaq əmələgətirən amili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Miqyassız şərti işarələrə əsasən nəyi təyin etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Şimali Amerikada subtropik qurşaq daxilində müvafiq olaraq qərbdən şərqə doğru hansı iqlim tipləri vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Avstraliya materikinin mərkəzində havanın çox quraq olmasının səbəbi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Şimal yarımkürəsində hakim hava kütlələrinin yayda şimala, qışda isə cənuba doğru yerdəyişməsinin əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Mülayim işıqlanma qurşaqlarına aid olan əlamətləri seçin:

1. Günəş ildə iki dəfə zenitdə olur
2. Fəsillər aydın nəzərə çarpır
3. Şimal yarımkürəsindəki təbii zonalar az yer tutur
4. Qütb gecə-gündüzləri müşahidə olunmur
5. Tropiklər arasında geniş yer tutur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Bakı-Novorossiysk boru kəmərinin keçdiyi inzibati rayonları müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Azərbaycanın düzənliklərində səhralaşma prosesinin sürətlənməsinə təsir edən amilləri müəyyən edin:

1. torpaqların yuyulmasının genişlənməsi
2. iqlimin quraqlaşması
3. suvarma şəbəkəsinin genişləndirilməsi
4. təkrar şoranlaşmanın güclənməsi
5. əkin sahələrinin məhsuldarlığının artırılması
6. meşə sahələrinin artırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Temperaturu 300C olan havanın nisbi rütubəti 75%-dir. Havanın temperaturu 200C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Əsasən bataqlıq və yeraltı sularla qidalanan cayların axım rejiminin ümumi əlamətləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Düzənlik çaylarının başlıca xüsusiyyətləri:

I. meyilliyin böyük olması
II. çay dərəsinin genişliyi
III. şəlalələrin çox olması
IV. meandrlı dərəyə malik olması
V. axının sürətli olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Ekzarasiya nəticəsində əmələ gələn relyef formaları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Afrika materikində rütubətli ekvatorial meşələrdən tropik səhralara doğru torpaq tiplərinin müvafiq
növbələşmə ardıcıllığını müəyyən edin.

1.qara
2. qırmızı-ferralit
3. qəhvəyi meşə
4. qırmızı-qonur
5. tünd şabalıdı
6. qırmızı-qonur səhralaşmış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Yerli vaxtı Bakıdan 340 dəqiqə geri qalan, qütb ulduzunun 37º bucaq altında göründüyü A məntəqəsi ilə eyni coğrafi uzunluğa malik olan, cənub yarımkürəsində yerləşən, 21 martda günəş şüalarının 67º-lik bucaq altında düşdüyü B məntəqəsi arasındakı məsafə xəritədə 66,6sm-dir. Xəritənin miqyasını, həmin məntəqələrin coğrafi uzunluqlarını və yerləşdikləri saat qurşaqlarının tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Yarğanlara aid olan əlamətləri müəyyən edin:

I. kristallik bünövrənin səthə çıxdığı yerlərdə yaranırlar
II. müvəqqəti axarların dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində formalaşırlar
III. daimi axarlann yaradıcı fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlirlər
IV. dağ yamaclarında daha sürətlə inkişaf edirlər
V. endogen mənşəli relyef formalarıdır
VI. inkişafının son mərhələsində qobulara çevrilirlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Şimali Amerikanın Mərkəzi Düzənliklərində zəlzələlərin olmamasının səbəbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qəhvəyi dağ-meşə torpaqları üzərində formalaşan landşaft:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Miqyası 1:400 000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 sm ² çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini
tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Rusiya Federasiyasının VolqaUral regionunda türk qurumları:

1. Tatarıstan     2.Komi          3.Başqırdıstan
4. Mordva        5.Çuvaşiya     6.Kareliya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Həqiqi sahəsi 250km² olan göl xəritədə 10sm² göstərilib. Xəritənin miqyasını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Daha dərin gölləri müəyyən edin:

1. Xəzər
2. Tanqanika
3. Aral
4. Oneqa
5. Sayma
6. Nyasa

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 22 dekabrda günəş şüalarının 65,5° bucaq altında düşdüyü şimal paralelinə Qütb ulduzu neçə dərəcəli bucaq altında düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Platformanın qalxan hissəsində yerləşən ərazi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Yalnız bir fiziki coğrafi vilayətdən axan çaylar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

1. Qütb ulduzu böyük bucaq altında düşür
2. Günəş şüaları böyük bucaq altında düşür
3. Qütb ulduzu kiçik bucaq altında düşür
4. Fiziki aşınma güclü olur
5. Ekvatorial zonaya uyğun gəlir
6. Tropiklər arasında yerləşir
7. Günəş şüaları kiçik bucaq altında düşür
8. Subarktika zonasında yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Qırmızı dənizin 500 litr suyundan nə qədər duz almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Gölləri mənşəyinə görə qruplara ayırın:

I. buzlaq         II. uçqun        III.tektonik

 

1. Tanqanika

2. Böyük Ayı gölü

3. Maralgöl

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. OPEC-in əsas məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hündürlüyün artması ilə atmosfer təzyiqinin azalmasının səbəbi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Dünya okeanında suyun orta duzluluğu 35 promilldir, lakin ekvatorial qurşaqda bu göstərici azdır.
Bunu nə ilə izah etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Şirin su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuş ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Ekvatorial qurşaqda yerləşən Kilimancaro dağında daimi buz örtüyünün olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İntruziv süxurlar yaranır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı materikdə şaquli qurşaqlıq müşahidə olunmur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

23 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA MİQ

 • İyul 30, 2018 at 6:05 səhər
  Permalink

  Sabah imtahadir ama sayt birce sinaqnan kifayetlendi. Cox heyif

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 11:34 səhər
  Permalink

  Məntiqdə səhv var….ağacın yaşı səhv verilib

  Cavab yaz
  • İyul 24, 2018 at 10:31 axşam
   Permalink

   xahs edirem, basa duseceyim sekilde izah edin

   Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 10:40 səhər
  Permalink

  Cox sagolun bu sayta derin minetdarligimi bildirem .yedene Cogradiya testleei salsaniz cox yaxsi olardi

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 11:19 səhər
  Permalink

  Cox rahatdı bu. Qebulda casdırıcı sual cox olur.

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 10:14 səhər
  Permalink

  cografiyadan sinaq qoyardiz zehmet olmasa coxx xahis edirik .biraz heyecanimiz azalar

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 7:36 səhər
  Permalink

  Ayla xanımla raziyam sizden cox cox cox xahis edirik yene salın cografyadan testler

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 8:36 axşam
  Permalink

  Salam ezizaqa mellim.sehv etmiremse izde coqrafiya idisaslisiz sizden coxxxx xahis edrem yeniden qebul tipli yeni sinaq payalsasiz coqrafiyadan.yeqinki diger hemkarlarmda menim.isdeyimnen razliasar .(biz nezere alin ki.ayin axrna qeder ne boyda heyacan cekirik sinaq olanda coxx yaxsi tesir baqsliyr adama)

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 11:18 səhər
  Permalink

  Xais edirem ayin 31ne kimi cigrafiyadan yeni sinaq paylasin.zehmet deyilse.buna cox ehtiyacimiz var.indiden cox sagolun🌝🌚

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 8:06 axşam
  Permalink

  Men de xais edirem riyaziyyatdan yeni test yerlesdirin

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 7:15 axşam
  Permalink

  Informatika adi altnda coqrafiya hardadi?? Zehmet olmazsa deyerdizde .sinaqdi??? Cavablandrn.xahis edrem

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 6:56 axşam
  Permalink

  Salam.ayin 23une qeder riyaziyyat ucun yeni sinaq paylasa bilersiz?zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 6:00 axşam
  Permalink

  Salam coxxx xahiş riyaziyyatdan da sınaq testləri paylaşın 🙏🙏🙏

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 2:11 axşam
  Permalink

  İngilis dili MİQ üçün yeni testlər paylaşılmayacaqmı?

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 10:16 səhər
  Permalink

  Bilmek isderdim informatikadan yeni sinagi ne vaxt hazirlayacaqsiz butun fenlerden demek olarki yeni sinaqlar cixib informatikadan yoxdu birde burda informatika adi altinda cografiya fenni var bu nece olur hormetli sayt rehberi suallarima cavab vererdiz xahiw edirem

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 11:58 səhər
   Permalink

   informatikadan 2 yeni sınaq paylaşmışıq..
   (həmin testin banneri səhv düşüb, aradan qaldırılacaq)

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2018 at 2:53 axşam
    Permalink

    Harda tapa bilerem burda axtariram tapa bilmirem xahiw edirem yazardiz mumkunduse evvelki illerin testleri gelir birde kecen atin axiri verdiyinz

    Cavab yaz
    • İyul 16, 2018 at 2:53 axşam
     Permalink

     Bagiwlayin kecen ayin axiri verdiyiniz sinaq gelir

     Cavab yaz
   • İyul 25, 2018 at 5:42 səhər
    Permalink

    Salam sizden xais edirem Cox Cox cografiyadan yeni sinaq paylasasiz.imtahanimiz 31dir.xais edirem

    Cavab yaz
   • İyul 30, 2018 at 6:07 səhər
    Permalink

    Cografiyadan yeni sinaq niye olmadi?

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.