Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA MİQ

  • COĞRAFİYA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. Ay tutulması nə zaman baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Ərazinin hansı göstəricisindən asılı olaraq təhriflər artar və ya azalar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Yerin geoloji inkişaf tarixində baş vermiş ən mühüm dağəmələgəlmə mərhələləri :

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Okean buzlarının əlamətləri:

1. şirin suludurlar
2. böyük qalınlığa malik olurlar
3. əksər hissələri suyun altında olur
4. şor suludurlar
5. qalınlığı çox az olur
6. əksər hıissələri suyun üstündə olur

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Kondensasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Azonal torpaq əmələgətirən amili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Miqyassız şərti işarələrə əsasən nəyi təyin etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Şimali Amerikada subtropik qurşaq daxilində müvafiq olaraq qərbdən şərqə doğru hansı iqlim tipləri vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Avstraliya materikinin mərkəzində havanın çox quraq olmasının səbəbi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Şimal yarımkürəsində hakim hava kütlələrinin yayda şimala, qışda isə cənuba doğru yerdəyişməsinin əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Mülayim işıqlanma qurşaqlarına aid olan əlamətləri seçin:

1. Günəş ildə iki dəfə zenitdə olur
2. Fəsillər aydın nəzərə çarpır
3. Şimal yarımkürəsindəki təbii zonalar az yer tutur
4. Qütb gecə-gündüzləri müşahidə olunmur
5. Tropiklər arasında geniş yer tutur

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Bakı-Novorossiysk boru kəmərinin keçdiyi inzibati rayonları müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Azərbaycanın düzənliklərində səhralaşma prosesinin sürətlənməsinə təsir edən amilləri müəyyən edin:

1. torpaqların yuyulmasının genişlənməsi
2. iqlimin quraqlaşması
3. suvarma şəbəkəsinin genişləndirilməsi
4. təkrar şoranlaşmanın güclənməsi
5. əkin sahələrinin məhsuldarlığının artırılması
6. meşə sahələrinin artırılması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Temperaturu 300C olan havanın nisbi rütubəti 75%-dir. Havanın temperaturu 200C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Əsasən bataqlıq və yeraltı sularla qidalanan cayların axım rejiminin ümumi əlamətləri:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Düzənlik çaylarının başlıca xüsusiyyətləri:

I. meyilliyin böyük olması
II. çay dərəsinin genişliyi
III. şəlalələrin çox olması
IV. meandrlı dərəyə malik olması
V. axının sürətli olması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Ekzarasiya nəticəsində əmələ gələn relyef formaları:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Afrika materikində rütubətli ekvatorial meşələrdən tropik səhralara doğru torpaq tiplərinin müvafiq
növbələşmə ardıcıllığını müəyyən edin.

1.qara
2. qırmızı-ferralit
3. qəhvəyi meşə
4. qırmızı-qonur
5. tünd şabalıdı
6. qırmızı-qonur səhralaşmış

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Yerli vaxtı Bakıdan 340 dəqiqə geri qalan, qütb ulduzunun 37º bucaq altında göründüyü A məntəqəsi ilə eyni coğrafi uzunluğa malik olan, cənub yarımkürəsində yerləşən, 21 martda günəş şüalarının 67º-lik bucaq altında düşdüyü B məntəqəsi arasındakı məsafə xəritədə 66,6sm-dir. Xəritənin miqyasını, həmin məntəqələrin coğrafi uzunluqlarını və yerləşdikləri saat qurşaqlarının tapın

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Yarğanlara aid olan əlamətləri müəyyən edin:

I. kristallik bünövrənin səthə çıxdığı yerlərdə yaranırlar
II. müvəqqəti axarların dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində formalaşırlar
III. daimi axarlann yaradıcı fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlirlər
IV. dağ yamaclarında daha sürətlə inkişaf edirlər
V. endogen mənşəli relyef formalarıdır
VI. inkişafının son mərhələsində qobulara çevrilirlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Şimali Amerikanın Mərkəzi Düzənliklərində zəlzələlərin olmamasının səbəbi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qəhvəyi dağ-meşə torpaqları üzərində formalaşan landşaft:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Miqyası 1:400 000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 sm ² çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini
tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Rusiya Federasiyasının VolqaUral regionunda türk qurumları:

1. Tatarıstan     2.Komi          3.Başqırdıstan
4. Mordva        5.Çuvaşiya     6.Kareliya

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Həqiqi sahəsi 250km² olan göl xəritədə 10sm² göstərilib. Xəritənin miqyasını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Daha dərin gölləri müəyyən edin:

1. Xəzər
2. Tanqanika
3. Aral
4. Oneqa
5. Sayma
6. Nyasa

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 22 dekabrda günəş şüalarının 65,5° bucaq altında düşdüyü şimal paralelinə Qütb ulduzu neçə dərəcəli bucaq altında düşür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Platformanın qalxan hissəsində yerləşən ərazi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Yalnız bir fiziki coğrafi vilayətdən axan çaylar:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

1. Qütb ulduzu böyük bucaq altında düşür
2. Günəş şüaları böyük bucaq altında düşür
3. Qütb ulduzu kiçik bucaq altında düşür
4. Fiziki aşınma güclü olur
5. Ekvatorial zonaya uyğun gəlir
6. Tropiklər arasında yerləşir
7. Günəş şüaları kiçik bucaq altında düşür
8. Subarktika zonasında yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Qırmızı dənizin 500 litr suyundan nə qədər duz almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Gölləri mənşəyinə görə qruplara ayırın:

I. buzlaq         II. uçqun        III.tektonik

 

1. Tanqanika

2. Böyük Ayı gölü

3. Maralgöl

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. OPEC-in əsas məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hündürlüyün artması ilə atmosfer təzyiqinin azalmasının səbəbi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Dünya okeanında suyun orta duzluluğu 35 promilldir, lakin ekvatorial qurşaqda bu göstərici azdır.
Bunu nə ilə izah etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Şirin su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuş ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Ekvatorial qurşaqda yerləşən Kilimancaro dağında daimi buz örtüyünün olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İntruziv süxurlar yaranır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı materikdə şaquli qurşaqlıq müşahidə olunmur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

23 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.