Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Coğrafiya

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq

COĞRAFİYA

1. Uyğunluğu tapın:

1. Arxey və Proterozoy
2. Mezozoy
3. Kaynazoy

a) ilkin bakteriyalar və su yosunları yaranmışdır
b) onurğasızlar sürətlə inkişaf etmiş, quruda ilk bitkilər yaranmışdır
c) örtülütoxumlu bitkilər və məməli heyvanlar hökmranlıq etmişdir
d) sürünənlər hökmranlıq etmiş və ilk quşlar yaranmışdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Uyğunluğu tapın:

1. Melanaziya
2. Mikroneziya
3. Polineziya

a) Yeni Qvineya və Santa – Kruz
b) Tonqa və Samoa
c) Hilbert və Palau
d) Havay və Kuk
e) Marian və Karolin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Uyğunluğu tapın

1. boz və boz – qonur torpaqlar
2. podzol torpaqlar
3. qara torpaqlar

a) ot bitkilərinin daha yaxşı inkişaf etdiyi mülayim qurşaqda çöl və meşə - çöl zonalarında yayılıb
b) quraq ərazilərdə səhra və yarımsəhralarda inkişaf etmişdir
c) mülayim qurşaqda iynəyarpaqlı meşələrdə yayılıb
d) humusun miqdarı azdır, pambıqçılıq inkişaf etmişdir
e) humusun miqdarı çoxdur, ən məhsuldar torpaqlardır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Qafqaz dağları ildə 3 mm qalxarsa onun neçə ildən sonra 75 sm yuxarı qalxmasını hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Demoqrafik keçidin III mərhələsi üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Uyğunluğu tapın.

1. biogenəqədərki mərhələ
2. biogen mərhələ
3. antropogen mərhələr

a) ən qədim platformalar yaranmışdır, intensiv yağışlar yağmışdır
b) coğrafi təbəqə insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmiş, ekoloji problemlər yaranmışdır
c) bitki örtüyünün inkişafı atmosferin tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur
d) atmosferin tərkibində sərbəst oksigen az, karbon qazı isə çox olmuşdur
e) balıqlar, suda – quruda yaşayanlar, sürünənlər yaranmışdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Uyğunluğu tapın.

1. qrunt suları
2. layarası sular

a) birinci suya davamlı layın üzərində yerləşir
b) iki suya davamlı layın arasında yerləşir
c) yüksək təzyiqə malikdir
d) çökək və meylli ərazilərdə - çay dərələri, yamaclar, dağlarla düzənliklərin qovuşduğu yerlərdə səthə çıxaraq bulaq və ya çeşmələri əmələ gətirir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Transsərhəd su ehtiyatlarından asılılığı daha çox olan ölkələr.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Şəki – Zaqatala iqtisadi – coğrafi rayonun sahəsi 8,9 min km2, Yuxarı Qarabağ iqtisadi – coğrafi rayonunun sahəsi isə 7,3 min km2-dir. Bu iqtisadi – coğrafi rayonlarının uyğun sektor bucağının fərqini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Qranulun ən iri istehsalçıları.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Uyğunluğu tapın.

1. alt bataqlıqlar
2. üst bataqlıqlar

a) mineral tərkibli qrunt suları ilə qidalanır
b) hamar relyefə malik suayrıcılarda yaranır və əsasən atmosfer yağıntıları ilə qidalanır
c) torfun qalınlığı az olur (1 – 1,5m) və əsasən meşə və meşə - çöl zonalarında yerləşir
d) torfun qalınlığı çox olur, tundra, meşə - tundra, tayqa zonalarında rast gəlinir
e) sukeçirən süxurlar üzərində yerləşir
f) su keçirməyən süxur qatı üzərində formlaşır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Nil çayı üçün səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Cənubi Avropanın kənd təsərrüfatının Orta Avropadan fərqli cəhətləri.

1. əkinçiliyin heyvandarlıqdan üstünlüyü
2. suvarılan sahələrin daha geniş yer tutması
3. zeytun, üzümçülüyün əsasən dəmyə şəraitində inkişaf etdirilməsi
4. heyvardrlığın intensiv inkişafı

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

16. Uyğunluğu tapın.
1. AES
2. İES
3. SES

a) Belçika
b) Niderland
c) Fransa
d) Polşa
e) Kolumbiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Uyğunluğu tapın.

1. Balxaş
2. Xubsuqul
3. Lobnor
4. İssık – Kul

a) Moqolustan
b) Çin
c) Qazaxıstan
d) Qırğızıstan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Afrika materikinin iqlimi üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Ərazisində dah çox ölkələr yerləşən yarımada.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Adaları materiklərdən ayıran boğazlar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Uyğunluğu tapın.

1. İtaliya
2. Hindistan
3. Polşa

a) əkər çuğunduru, kartof
b) sitrus, üzüm, zeytun
c) çəltik, çay, pambıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Uyğunluğu tapın.

1. bütövlük
2. zonallıq
3. ritmiklik

a) iqlim və aşınma prosesləri, torpaq – bitki örtüyünün dəyişməsi
b) gecə - gündüzün növbələşməsi, qabarma – çəkilmə
c) dağəmələgəlmə və platforma mərhələləri
d) meşələrin qırılması zamanı bitki və heyvanat aləminin məhv olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Ən sağlam qida rasionuna malik olan ölkələr qrupu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Uyğunluğu tapın.

1. Sakit okean
2. Atlantik okeanı
3. Hind okeanı

a) şimaldan cənuba ensiz şəkildə meridian istiqamətində uzanır
b) ekvator xətti şimaldan keçir və bütövlükdə qərb yarımkürəsində yerləşir
c) yük dövrüyyəsinə görə I yeri tutur
d) ən çox neft – qaz hasilatına malikdir
e) ərazisində analoqu olmayan cərəyan yerləşir
f) ən duzlu okeandır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Müasir sənaye sahələri.
1. toxuculuq
2. elektrometallurgiya
3. gəmiqayırma
4. kömür hasilatı
5. elektortexnika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Uyğunluğu tapın.

1. tropik meyvələr
2. taxılçılıq
3. çəltikçilik

a) Şərqi və Cənub – Şərqi Asiya ölkələri
b) ABŞ, Rusiya, Çin, Argentina
c) Braziliya, Meksika, Mərkəzi Afrika ölkələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Şorsulu göllər qurpunu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Sibir çaylarının əsas qidalanma mənbələri.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim tipinin daha geniş sahə tutduğu fiziki coğrfi rayon və bu rayona aid olan xüsusiyyət.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Ərzaq məhsulları təminatına görə ölkələri qruplaşdırın.
1. yüksək təminat
2. orta təminat
3. aşağı təminat
4. aclıq müşahidə olunanlar

a) Kanada
b) Çin
c) Venesuela
d) Madaqaskar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Mingəçevir su anbarından çəkilmiş kanallar vasitəsilə hansı düzənliklər suvarılır və bu düzənliyə aid olan xüsusiyyətlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Çayların qidalanma mənbələrininə görə qruplaşdırın.
1. qar və buzlaqların ərinti suları
2. yeraltı sular
3. yağış suları

a) Tərtərçay
b) Ceyrankeçməz
c) Türyançay
d) Gilançay
e) Qusarçay

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. İqtisadi inkişaf modellərinin səciyyəvi xüsuiyyətləri.

1. ABŞ modeli
2. Yapon modeli
3. Alman modeli
4. Çin modeli

a) mərkəzləşdirilmiş dövlət planlaşdırılması ilə bazar münasibətlərinin uyğunlaşdırılması, dövlət sektorunun güclü inkişafı, müəssisələrarası əlaqələrin qurulması
b) dövlət mülkiyətinin çox olması, dövlətin bazar iqtisadiyyatına fəal təsiri, iqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması
c) dünya bazarında lider mövqe, iri şirkətlərin yaradılması, kiçik biznesə investisiya qoyuluşu, insan amilinə arxalanmaq, uzunmüddətli planlaşdırmaq
d) dövlət mülkiyətinin az və iqtisadiyyatdakı iştirakının məhdud olması, ticarətdə məhdudiyyətlərin olmaması, daxili və xarici bazarın həcminin böyük olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Respublikamızda buxarlanma qabiliyyəti ilə buxarlanma arasında fərqin çox olduğu fiziki – coğrafi rayonlar:

1. Şərur – Ordubad
2. Vulkanik Yayla
3. Zaqatala – Lahıc
4. Kür – Araz
5. Qobustan – Abşeron
6. Günnüt – Qapıcıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Respublikamızda istehsal olunan məhsul və göstərilən xidmətlərin dəyərində təsərrüfat sahələrinin payının azalma ardıcıllığı.

1. tikinti
2. sənaye
3. digər sahələr
4. ticarət və xidmət
5. kənd təsərrüfatı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Yaranma və inkişaf xüsusiyyətlərinə görə bir-birinə oxşasa da təbii şəraitinə görə kəskin fərqlənən ölkələr.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Müvafiq olaraq aqroiqlim ehtiyatları ilə zəif, orta və zəngin olan ölkələr qrupu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Daxili əraziləri mənimsəmək üçün paytaxtları zəif inkişaf etmiş bölgələrə köçürülmüş ölkələr qrupu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Su anbarlarını aid olduğu çaylara uyğun qruplaşdırın:

1. Viktoriya-------Zambezi çayı
2. Nasir---------Nil çayı
3. Kariba-------Zambezi çayı
4. İtaypu-------Amazon çayı
5. Keban-------Fərat çayı
6. Atatürk --------Dəclə çayı

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Coğrafiya

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !