Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – COĞRAFİYA 2019 (iyun) YENİ

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq

COĞRAFİYA

1. Avrasiya (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizinin keçdiyi türk dövlət və qurumları
1. Azərbaycan    2. Tacikistan  3. Saxa-Yakutiya
4. Türkiyə          5. İran             6. Qazaxıstan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Uyğunluğu tapın

I. Fransa
II. Norveç
III. ABŞ
IV. İslandiya

a) GeoES
b) İES
c) SES
d) AES

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. İpəkçilik sənayesi üçün daha çox xammal istehsal edən iqtisadi rayonlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Gölləri aid olduğu ölkələrə uyğun qruplaşdırın
I. Qazaxıstan
II. Türkiyə
III. Qırğızıstan

a) İssık-Kul
b) Balxaş
c) Tuz
d) Aral
e) Van

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Beynəlxalq ticarətdə buğda daşımalarının əsas istiqamətini müəyyən edin
1. ABŞ ⇒Qərbi Avropa
2. Argentina ⇒ABŞ
3. Braziliya⇒ Kanada
4. Avstraliya ⇒Yaponiya
5. Qərbi Avropa ⇒Avstraliya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Türkiyə üçün xarakterikdir
1. litosfer tavalarının sərhədində yerləşir
2. Aralıq dənizi iqlim tipi hakimdir
3. çayları əsasən daxili axarsız hövzəyə aiddir
4. urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır
5. paytaxt ölkənin ən böyük iqtisadi mərkəzidir
6. sənaye-aqrar ölkəsidir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Uyğunluğu tapın

I. Başqırdıstan
II. Altay
III. Qaraçay-Çərkəz

a) iqlimi kəskin kontinentaldır, çayları yağış, qar və buzlaq suları ilə qidalanır
b) mineral bulaqlar və gözəl təbii şərait turizm üçün əlverişli imkanlar açır
c) meşə və ağac emalı, meşə kimya sənayesi yüksək inkişaf etmişdir
d) çay və boru-kəmər nəqliyyatı inkişaf etmişdir
e) Şərqi Avropa düzənliyi və Cənubi Ural ərazisində yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Belçika və İspaniya üçün xarakterik xüsusiyyətlər.
1. tektonik proseslər çox zəif müşahidə olunur
2. federativ ölkələrdir
3. iri xammal ixracatçılarıdır
4. monarxiya idarəetmə quruluşuna malikdirlər
5. dağlıq relyef üstündür
6. heyvandarlıq intensiv inkişaf etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Qoruq----yerləşdiyi vilayət---yerləşdiyi fiziki – coğrafi rayon ---bu qoruqda müehafizə olunan əsas obyektlərin müvafiq ardıcıllığını müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Vahid xammal və enerji mənbələrindən istifadə edən müəssisələrin yığcam ərazidə yerləşməsi adlanır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Panama və Liberiya iqtisadi cəhətdən zəif ölkə olsa da dəniz donanmasında dünyanın ən qabaqcıl ölkələri hesab olunur. Bunun əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Temperaturu 10 oC olan otağın ölçüləri 3m x 4m x 5m kimidir. Həmin otaqda nisbi rütubətlilik 40%-dən 70%-ə qədər artmışdır. Mütləq rütubətliliyin neçə qr dəyişməsini hesablayın (nəzərə alın ki, 10 oC temperaturda 1 m 3 havanın doyması üçün 9 qr su buxarı lazımdır)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Konqo və Lena dünyanın ən böyük hövzəyə malik olan çayları olsa da nəqliyyatın zəif inkişafının əsas səbəbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Azərbaycanın təbiəti üçün xarakterikdir
1. ərazisində Paleozoy – Mezazoy yaşlı süxurlar daha geniş yayılıb
2. maqmatik süxurlar Vulkanik Yayla, Həkəri və Qonaqkənd fiziki – coğrafi rayonlarında geniş yayılmışdır
3. endemik və relikt bitkilər Lənkaran vilayətində yayılmışdır
4. iqlimin formalaşmasında mülayim və tropik hava kütlələrinin təsiri böyükdür
5. Acınohur – Ceyrançöl və Qobustanda irriqrasiya əkinçiliyi üstün inkişaf etmişdir
6. ovalıqlarda çökmə süxurlar üstünlük təşkil edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Qışgündönümü üçün səciyyəvi olmayan cəhətlər
1. Günəş cənub tropiki üzərində olur
2. Günəş şimal tropiki üzərində olur
3. cənub yarımkürəsində ən qısa gündüzdür
4. ekvatorda günəş şüalarının düşmə bucağı 66,5o-yə bərabər olur
5. cənub qütbündə qütb gecəsi olur
6. şimal qütb dairəsində qütb gecəsi olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. İstixana effektini yaradan amillər
1. atmosferdə karbon qazının artması
2. tropik enliklərdə səhraların geniş sahə tutması
3. çirklənmiş atmosferin yer səthinə gələn şüaları asanlıqla buraxması və yerdən qayıdan istiliyin qarşısını alması
4. Antarktida sahillərində nüvə silahlarının sınaqdan keçirilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Son dövrlərdə Sakit okeanda dəniz nəqliyyatının yüksək inkişaf etməsinin səbəbləri
1. Yaponiya və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin sürətli inkişafı
2. Atlantik okean hövzəsi ölkələrinin iqtisadi inkişafının tənəzzülə uğraması
3. Hind okeanda neft-qaz hasilatının azalması
4. ABŞ və Kanadanın qərb hissələrinin sürətli inkişafı
5. Qərbi Avropa ölkələrində ekoloji problemlərin kəskinləşməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Ağstafa, Tovuz, Zəyəm çaylarına aid olan ümumi əlamətlər

 1. əsasən 3 fiziki – coğrafi rayondan keçirlər
 2. hözələrində Tovuz və Qazax şəhərləri yerləşir
 3. qışı quraq keçən mülayim – isti və yarımsəhra və quru – çöl iqlim tipləri müşahidə olunur
 4. Kürün sağ qollarıdır və suvarmada geniş istifadə olunurlar
 5. mənsəbləri Qazax – Qarabağ fiziki – coğrafi rayonunda yerləşir
 6. tranzit çaylardır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Uyğunluğu tapın

I. əsasən neft-qaz hasil edən ölkələrdə inkişaf etmişdir
II. səhra və yarımsəhra, mikro və dağlıq ərazilərin əsas nəqliyyat növüdür
III. qədim və ucuz nəqliyyat növüdür
IV. əsasən poçt, sərnişin və tez xarab olan məhsulları daşıyır

a) hava nəqliiyatı
b) boru-kəmər nəqliyyatı
c) dəniz nəqliyyatı
d) avtomobil nəqliyyatı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Doğru olanı seçin

1. Belçika monarxiya federativ
2. İordaniya monarxiya federativ
3. Monqolustan respublika unitar
4. Misir monarxiya unitar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Platformanın qalxan (I) və enən (II) hissəsində geniş yayılmış faydalı qazıntılar
1. dəmir filiz    2. neft     3. təbii qaz     4. qızıl

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Müvafiq olaraq şimal yarımkürəsində zeytun və çəltik əkinçiliyin inkişaf etdiyi ərazilərdə yağıntıların illik paylanma qrafikini müəyyən edin.


A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələrində əlvan metallurgiya müəssisələri əsasən yerləşdirilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Şərqi Avropa ölkələrinin paytaxt şəhərləri
1. Lvov           4. Cenevrə
2. Minsk        5. Praqa
3. Varşava    6. Kopenhagen

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Son dövrlərdə ekoloji problemlərin kəskin olduğu ölkələr qrupunu müəyyən edin
1. Braziliya          2. İsveç          3. Hindistan
4. Danimarka     5. Meksika    6. Belçika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Kartoqrafik proyeksiyaların mənfi cəhətləri
1. silindrik proyeksiyada yüksək enliklərin böyük təhriflə verilməsi
2. silindrik proyeksiyada ekvatorboyu ərazilərin təhriflə verilməsi
3. bütün xəritələrdə forma və uzunluq təhrifinin qalması
4. azimutal proyeksiyada müstəviyə toxunan nöqtənin təhrifli verilməsi
5. miqyas kiçildikcə təhrifin artması
6. miqyas böyüdükcə təhrifin artması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Selvas üçün xarakterik xüsusiyyətlər
1. alçaq təzyiq sahəsində yerləşir
2. ifrat rütubətliyə və zəngin bitki aləminə malikdir
3. qırmızı qonur torpaqlarda sıx ot örtüyü bitir
4. alçaqboylu ağac və kolluqlar yayılmışdır
5. platformanın çökən sahəsinə yayılmışdır
6. suvarma əkinçiliyi yüksək inkişaf etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin 70 %-ni iqtisadi cəhətdən fəal əhali, 15 mln nəfərini isə işsizlər təşkil edir. Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin ümumi sayını müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Müvafiq olaraq Kür çayının sağ sahili, sol sahili və Kür çayının kəsib keçdiyi inzibati rayonlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Şimal yarımkürəsində səhraların olduğu iqlim qurşaqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin
1. Marağa şəhərində tikilmiş, rəsədxanada ulduz qlobusu hazırlanmışdır
2. ilk dəfə yerin kürə formasında olduğu söylənilmişdir
3. Avrasiyanın ucqar şərq hissələri öyrənilmiş , Asiyadan Amerika sahillərinə səyahət başa çatmışdır
4. vikinqlərin Qrenlandiya sahillərinə səyahəti olmuşdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Afrika materiki üçün səhvdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. 4.1.2."Sözün səs tərkibini, semantik xüsusiyyətlərini, tərkibini, yaranma üsullarını və qrammatik mənasını(ad, əlamət, hərəkət)bildirməsini izah edir"alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Fikirlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Kurikulumun prinsipləri həm də belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Duyğu nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Hafizә prosesi hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şәxsiyyәtlәrarası vә qruplararası münasibәtlәrdә daha çox hansı müşahidә olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Fəal dərsin ilk mərhələsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Motivasiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı Tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr
olduğu məqam:

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51. Eyni alayın əsgərləri olan Vasif, Mikayıl, Kərim, Taleh və Alim saat 6:00 ilə 21:00 arasında hər biri üç saat olmaqla, növbə ilə alayın giriş qapısında keşik çəkdilər.

 • Vasif  Mikayıldan əvvəl, Talehdən sonra keşik çəkdi.
 • Alim və Taleh bir – birinin ardınca keşik çəkdilər.
 • Kərim günün birinci yarısında keşik çəkdi.

   Sonuncu keşik çəkən kim oldu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasında da vardır.Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. ?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:

 • Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;
 • İstirahətə ilk gedən C – dir;
 • A və B istirahətə eyni ayda gediblər;
 • D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;
 • E istirahətə I yarımayda gedib.

Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Аygünlə Sеvinc mаğаzаyа kitаb аlmаq üçün gеtmişdilər. Оnlаrın müəyyən miqdаrdа pullаrı vаrdı. Bеlə ki, 1 kitаb аlmаq üçün Аygünun 5 mаnаtı, Sеvincin isə 2 mаnаtı çаtmır. Оnlаr pullаrını cəmlədikdə də yеnə də 1 kitаbа çаtmır. Sеvincin nə qədər pulu vаrdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. KАHА, BАHА, KАNА, АSАN, KАSА sözlərindən hərəsi аşаğıdаkı ədədlərdən birini göstərir. KАSА sözü bunlаrdаn hаnsıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. АZАD, АLİM, ZАUR, RАUFАYАZ sözlərindən hərəsi аşаğıdаkı ədədlərdən birini göstərir. ZАUR sözü hаnsı ədədi göstərir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !