Müəllimlərin işə qəbulu – Coğrafiya 2019 (iyun)

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq

COĞRAFİYA

1. Kiçik Qafqaz, Böyük Qafqaz və Kür tektonik zonalarına uyğun gələn relyef vahidlərinin müvafiq ardıcıllığını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.  

Plan və xəritənin oxşar (I) və fərqli (II) cəhətləri

 1. müstəvi üzərində kiçildilmiş təsvirdir
 2. dərəcə toru təsvir edilir
 3. nisbi və mütləq hündürlüklər təsvir edilir
 4. miqyaslı və şərti işarəli təsvirdir
 5. ərazi əhatə etməsinə görə qruplaşdırılır
 6. həm baş miqyas, həm də xüsusi miqyas təsvir edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Aralıq dənizi iqlim tipi üçün xarakterik deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4.  

Dünya okeanının neftlə çirklənməsinin yaratdığı təbii fəsadlar

 1. okean səthindən buxarlanmanın azalması
 2. okeanın flora və faunasının məhv olması
 3. okean cərəyanlarının istiqamətinin dəyişməsi
 4. iqlimin istiləşməsi
 5. okean və atmosfer arasında oksigen mübadiləsinin zəifləməsi
 6. coğrafi təbəqədə illik ritmliyin pozulması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5.  

Ölkənin geosiyasi mövqeyinə təsir edən əsas amillər

 1. iqtisadi gücü – ÜDM həcmi
 2. inkişaf səviyyəsi və idarəetmə forması
 3. inzibati ərazi quruluşu
 4. təbii ehtiyatları
 5. hərbi büdcə və nüvə potensialı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Uyğunluğu müəyyən edin.

I. kəmiyyət irəliləmələri
II . keyfiyyət irəliləmələri

a) hərbi münaqişələr nəticəsində torpaqların itirilməsi
b) süni adaların yaradılması
c) ölkələrin üzv olduğu iqtisadi birliyin dağılması
d) ölkənin hərbi təşkilata daxil olması
e) ölkə iqtisadiyyatının sahələri arasında sənayenin rolunun artması
f) ölkələrin sərhədlərinin dəyişməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Polimer kimyasına aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Dəqiq maşınqayırma sənayesinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Hansı inzibati rayonlarda əhalinin təbii artımı daha yüksəkdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Nival landşaftının olduğu fiziki – coğrafi vilayətlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Monarxiya idarəetmə quruluşuna malik olan ölkələr qrupunu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Gölləri aid olduğu matertiklərə uyğun qruplaşdırın.

I. Ladoqa
II. Nyasa
III. Marakaybo
IV. Vinnipeq

a) Şimali Amerika
b) Afrika
c) Avrasiya
d) Cənubi Amerika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Materik mənşəli adalar qrupunu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Demoqrafik keçidin I mərhələsi üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Yay və qış otlaqlarının daha geniş yayıldığı iqtisadi coğrafi rayonlar

 1. Gəncə - Qazax     2. Kəlbəcər – Laçın  3.Şəki – Zaqatala   4. Aran     5. Abşeron
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Uyğunluğu tapın

I. San – San
II. Çi – Pits (Göllərətrafı)
III. Bos – Vaş (Atlantiksahili)

a) Los – Anceles
b) Çikaqo
c) Baltimor
d) San – Fransisko
e) Detroyt
f) Fladelfiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Çayın mənbəyində atmosfer təzyiqi 520 mm c.s. bərabərdir. Çayın meylliyi 2 m/km olarsa, bu çayın uzunluğu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Kür – Araz ovalığının Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı olan düzənlikləri.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Respublikamızda buxarlanma qabiliyyəti ilə buxarlanma arasında fərqin daha az olduğu ərazilər.
1. Qobustan – Abşeron
2. Lənkəran ovalığı
3. Kür – Araz ovalığı
4. Vulkanik Yayla
5. Qanıx – Əyriçay vadisi
6. Şərur – Ordubad

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. 1. ərazisinin əksər hissəsi Amudərya və Sırdərya
çayları arasında yerləşir
2. ölkə ərazisinin 4/5 hissəsi düzənlik relyefə malikdir
3. çayları daxili axarsız hövzəyə aiddir
4. Mərkəzi Asiyada əhalisinin sayına görə birinci yeri tutur

Verilən xüsusiyyətlər hansı türk ölkəsi üçün səciyyəvidir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Asiyanın Ərəb ölkələri üçün xarakterikdir
1. əhalinin təbii artımı yüksəkdir
2. subtropik və mülayim iqlim qurşağının səhra və yarımsəhra landşaftı üstündür
3. İEÖ-lərin sənaye məhsullarının geniş satış bazarı kimi çıxış edir
4. əhalinin əksər hissəsi Hind – Avropa dil ailəsinə məxsusdurlar
5. iri kapital ixracatçılarıdır və əsas emmiqrasiya mərkəzidir
6. neft – qaz və xurma bu ölkələrin iqtisadi rəmzləridir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. 2010 – cu ildə ölkə 260 mln manatlıq məhsul ixrac etmişdir. Ticarət balansı müsbət olub ixracın həcminin 40%-nə bərabərdir. İdxalın miqdarını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. 20o paralel üzərində yerləşən A şəhərinin Yerin xəyali oxu ətrafında fırlanma sürətini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Braziliya və Qviana yaylalarının filiz mənşəli faydalı qazıntıları ilə zəngin olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.  

Kaliforniya və Alyaska yarımadaları üçün ümumi olan əlamətlər
1. sahillərini Sakit okean suları yuyur
2. ABŞ – a məxsusdurlar
3. sahillərində eyniadlı körfəzlər yerləşir
4. litosfer tavalarının divergent sərhədində yerləşirlər
5. iqlimin formalaşmasında soyuq okean cərəyanlarının təsiri böyükdür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Abşeron göllərinin iqtisadi – təsərrüfat əhəmiyyəti
1. duz istehsalına malikdirlər
2. əhalinin içməli su təchizatında geniş istifadə edilir
3. bir çoxunda yod – brom xammalı vardır
4. kimya sənayesi üçün təbii xammala malikdir
5. suvarmada istifadə olunurlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Respublikamızda aqrar islahatlar zamanı həyata keçirilmısi zəruri olan tədbirlər
1. sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əlaqələrini genişləndirək
2. orta və yüksək dağlıq ərazilərində suvarma əkinçiliyini intensiv inkişaf etdirmək
3. heyvandarlıqda məhsuldar cinslər, bitkiçilikdə yeni sortlar əldə etmək
4. əmtəəlik məhsul istehsalını genişləndirmək
5. Acınohur – Ceyrançöl və Qobustanda irriqrasiya əkinçiliyini sürətləndirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Qloballaşmanı müəyyən edən əsas amillərə aid deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Ölkəmizin kimya sənayesində istifadə edilən yerli xammallar
1. qlauber duzu və meşə materialları
2. neft və təbii qaz
3. təbii kauçuk və torf
4. mədən suları və əlvan metal tullantıları
5. apatit və fosforit

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Çəltikçiliyin inkişafına təsir dən əsas amillər
1. mülayim qurşaq və dəmyə əkinçiliyi
2. rütubətli və isti iqlim
3. suvarma və əmək ehtiyatları
4. ixtisaslı kadrların olması
5. tropik və quru kontinental iqlim

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.
Müvafiq olaraq geosinklinal və platformalarda yerləşən dənizləri seçin

I. geosinklinal
II. platforma

1. Yapon 2. Baltik 3. Karib 4. Baffin 5. Şimal 6. Egey

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Türyançayın keçdiyi fiziki – coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı
1. Qanıx – Əyriçay
2. Zaqatala – Lahıc
3. Acınohur – Ceyrançöl
4. Küdrü Şirvan
5. Kür – Araz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Mərkəzi respublika tabeli şəhər olan inzibati rayonlar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Meyvə-tərəvəz və şərab-konyak istehsalının xammal mənbələrinə meyl etməsinin əsas səbəbləri
1. xammalın daşınma zamanı tez xarab olması
2. əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması
3. hazır məhsulun uzun müddət saxlanıla bilməsi
4. hazır məhsulların daşınmasının iqtisadi cəhətdən sərfəli olmaması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

42. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

43. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

44. Hafizə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

45. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Hansı təlimin təşkilinə verilən tələb deyil?

1.inkişafyönümlülük
2.şəxsiyyətyönümlülük
3.şagirdyönümlülük
4.tələbyönümlülük
5.dəstəkləyici mühit
6.nəticəyönümlülük

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Məntiqi təfəkkür
2.Tənqidi təfəkkür
3.Yaradıcı təfəkkür
a)Mübahisəli məqamları aşkar et,müqayisə et qarşılaşdır
b)Öz şəxsi izahını ver,simvol şəklində təsvir et,sxem tərtib et
c)Əsas ideyanı seçib ayır,sxem və qrafik tərtib et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Elnarə, Gülnarə, Arif və Aygül qohumdurlar. Məlumdur ki:
1) Elnarə Gülnarənin bacısıdır;
2) Gülnarə Arifin qızıdır;
3) Arif Aygülün qardaşıdır;
Aygül Elnarə ilə necə qohumudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Fərqli fiquru seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? əvəzinə uyğun olan variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Yarsının yarsının yarsının üzərinə 8 gəlsək neçə edər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.  13   16   25   52   133   ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

One thought on “Müəllimlərin işə qəbulu – Coğrafiya 2019 (iyun)

 • İyun 20, 2019 at 01:12
  Permalink

  Imtahana 1 ay qalib.niye bele passivsiniz .esas son aylarda lazimdir bize testler islemek . Vaxtdan semereli istifade etmeye yazmaga verdis etmek. Xahis edirem yeni testler paylasasiniz. Riyaziyyatdan testler isteyirik zehmet olmasa .girib sayta baxb cixmaqdan gozumuzun koku saraldi. Yeni testler olsun xahiww

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.