Loading...

MİQ – Coğrafiya 2020 (YENİ) + izahlı

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq

COĞRAFİYA

1. Altiplano nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Kür çayının 1 saniyədəki su sərfi 580 m3 olarsa, onun illik su sərfini km3/il ilə hesablayın (Nəzərə alın ki, 1 ildə 31,5x106 saniyə vardır).

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizinə çıxışı olan inzibati rayonlarının şimaldan cənuba düzgün ardıcıllığını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Şimal dənizinə tökülən çayları müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Müvafiq olaraq A nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 15 m, B nöqtəsinin mütləq hündürlüyü isə 875 m-dir. Hər iki məntəqə arasındakı məsafənin miqyası 1:200 000 olan xəritə üzərində 12 sm olduğunu bilərək ərazinin meyillik dərəcəsini faizlə hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Transsərhəd su asılılığı yüksək olan dövlətləri müəyyən edin.

 1. S. Ərəbistanı     2. Türkmənistan
 2. Türkiyə              4. Banqladeş
 3. ABŞ                    6. Çin
 4. Nigeriya            8. Niderland
 5. Almaniya          10. Mərakeş
 6. Yaponiya           12. Misir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. 50˚ ş.u.-da yerləşən Sumqayıt şəhərində Günəş yerli vaxtla saat 0607-də çıxarsa, 45˚ ş.u.-da yerləşən Şərur şəhərində Günəş Sumqayıtın yerli vaxtı ilə saat neçədə çıxar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Bakıda kölgənin ən uzun olduğu vaxt səyahətə çıxan səyyah kölgənin ən qısa olduğu vaxt Azərbaycanda buxarlanmanın ən yüksək olduğu şəhərə çatdı. Kölgənin ən qısa, ən uzun olduğu vaxtları və həmin şəhəri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. 40˚-lik paralel üzrə Yerin öz oxu ətrafında fırlanma sürəti 50˚-lik paralel üzrə fırlanma sürətindən neçə m/san çoxdur? (Nəzərə alın ki, 50˚-lik paraleldə 1˚-lik qövsün uzunluğu 71,7 km-dir.)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Qastarbayter:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasına aid olan göl:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.  Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Vulkan                    a) Erebus
2. Zirvə                      b) Çoqori
c) Tubkal
d) Reynir
e) Monblan
f) Kotopaxi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.  Böyük Qafqaz (I) və Kiçik Qafqaza (II) aid olan mineral bulaqlar:

1. Qalaaltı 2. Turşsu 3. Şıx 4. İstisu 5. Şırlan 6. Xaşı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Yerli vaxtı Bakıdan 3 saat 20 dəqiqə irəli olan məntəqədə payız gündönümü günü günəş 90˚ bucaq altında düşərsə, məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Hind-Avropa dil ailəsinə mənsub olub islam dininə sitayiş edən dövlətlər:

1. Türkmənistan            2. İran
3. Əfqanıstan                 4. Pakistan
5. Küveyt                         6. İraq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Altay, Appalaç, Karpat, Kopetdağ, Tyanşan, Pamir, Atlas, Əjdaha. Verilmiş dağlardan neçəsi cavan dağdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Mərkəzi 40° c.en.-də yerləşən düzənliyin şimala meyilliyi 13,5°-dir. Yay gündönümündə həmin düzənliyin mərkəzinə günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Xudat, Liman, Horadiz, Ağdərə, Dəliməmmədli və Göytəpə şəhərlərinin yerləşdiyi inzibati rayonları müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23.  Meqalopolis (I) və aqlomerasiyaları (II) müəyyən edin.

1. Göllərətrafı             2. Tokio
3. Tokaydo                 4. Reynboyu
5. Mexiko                   6. Nyu-York

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Qrup halında kənd yaşayış tipi olan ölkələr:

1. Türkiyə                         2. Azərbaycan
3. Çin                                4. Kanada
5. Yeni Zelandiya           6. Avstraliya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.  Qayalıq-nival landşaftı olmayan və ya çox az olan adalar:

1. Saxalin           2. Şri-Lanka
3. Pirallahı        4. Qrenlandiya
5. Haynan         6. İslandiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.  Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Hacıqabul           a) yunun ilkin emalı
2. Mingəçevir         b) xalçaçılıq
3. Yevlax                 c) pambıq parça istehsalı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Azərbaycan Respulikasında əsas boru kəmərlərinin keçdiyi iqtisadi-coğrafi rayonları müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Daha sağlam qida rasionuna malik olan ölkələri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. GMO-nun qadağan olunduğu ölkələri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Azərbaycanda illik taxıl yığımı ərzaq taxılına olan daxili təlabatdan artıq olsa da, ərzaq taxılı əsasən xarici ölkələrdən idxal olunur. Bunun əsas səbəbi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda yerləşən və qara metallurgiya sənayesində istifadə olunan faydalı qazıntı yataqlarını müəyyən edin.

1. Çovdar barit yatağı
2. Hamançay dəmir filizi yatağı
3. Qaradağ mis yatağı
4. Daş Salahlı bentonit gili yatağı
5. Zəylik alunit yatağı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin.

1. Atmosferlə okean arasında oksigen mübadiləsinin pozulması
2. Qəzaya uğramış tankerdən okean səthinə neftin axması
3. Canlıların tənəffüsünün çətinləşməsi nəticəsində məhv olması
4. Okean səthində neft pərdəsinin formalaşması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. ABŞ modeli
2. Yapon modeli
3. Alman modeli
4. Çin modeli
a) dövlət mülkiyyətinin çox olması
b) iri şirkətlərin yaradılması, kiçik biznesə investisiya qoyuluşu
c) daxili və xarici bazarın həcminin böyük olması
d) daimi işlə təminat, uzunmüddətli planlaşdırma
e) milli məqsədlər naminə dövlət və qeyri-dövlət strukturları arasında qarşılıqlı əlaqə
f) dövlət planlaşdırılması ilə bazar münasibətlərinin uyğunlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. İEÖ-lər üçün səciyyəvi problemlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Braziliya və Dekan yaylalarının ümumi xüsusiyyətləri:

 1. Qərb küləklərinin təsirinə məruz qalırlar
 2. İqlimin əmələ gəlməsinə soyuq okean cərəyanlarının təsiri böyükdür
 3. Əraziləri ekvatorial iqlim qurşağında yerləşir
 4. Savannalar geniş ərazi tutur
 5. Okeandan gələn rütubətli hava kütlələri iqlimə təsir edir
 6. Yağıntılar il ərzində qeyri-bərabər paylanır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı çaya aiddir?

 1. 3 təbii vilayətdən keçir
 2. Mənsəbi okean səviyyəsindən aşağıdır
 3. Tranzit çaydır
 4. Axını tənzimlənir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Təbii qazın beynəlxalq daşınmasının başlıca istiqamətləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

 1. III bina qırmızı rəngdədir.
 2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
 3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir şərh “MİQ – Coğrafiya 2020 (YENİ) + izahlı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.