Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA MİQ (new)

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. Adambaşına taxıl istehsalına görə fərlənən ölkə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun ərazisi 12,5 min, əhalisi 1,17 mln nəfərdir. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonun ərazisi 7 min əhalisi isə 488 min nəfərdir. İqtisadi rayonların sıxlıqları arasındakı fərqi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Azərbaycanda becərilən tütün sortları hansılardır?

1. Bursa

2.Qala

3.Trabzon

4.İtyarpaq

5.Samsun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Yaş tərkibində uşaqların üstün olduğu ölklər qrupu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Bellinshauzen və Lazaryev hansı materiki kəşf ediblər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Sakit okeana aid olan dənizlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Miqyası 1:400 000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 sm² çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təbii qaz hasil edən ölkələri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Codyarpaq meşə-kolluqlar hansı iqlim tipində yayılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Azərbaycanda iki fiziki coğrafi vilayətdən keçən çaylar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Kap və Suayrıcı dağlar müvafiq olaraq hansı ğıkələrdə yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Müasir dövrdə formalaşan ən böyük immiqrasiya bölgəsi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Duzluluğu 13 promill olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Dağların mütləq hündürlüyünü artan sırayla düzün:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Mucux şəlaləsi hansı çayın üzərindədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Vahid dünya okeanının mövcudluğunu ilk dəfə sübut edən səyyah:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Meqa relyef formalarını müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hansı vulkanlar Alp-Himalay qurşağında yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Karakanda kömür yatağı hansı ölkədə yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. MübarəkTengiz qaz yataqlarının yerləşdiyi müvafiq ölkələr
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Böyük Qafqaz təbii vilayətinin digər dörd fiziki-coğrafi rayonu ilə həmsərhəd olan fiziki-coğrafi rayonu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Zəlzələ nəticəsində əmələ gəlmiş göl:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. XXII və III saat qurşaqlarının orta meridianları (Qrinviç meridianını keçməklə) arasında ən az və çox dərəcə fərqi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Passat küləklərinin təsiri dairəsinə daxil olan ərazi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Tayfunların daha çox müşahidə olunduğu ölkələr:

1.Böyük Zond adaları
2.Somali yarımadası
3.Madaqasqar adası
4.Filippin adaları
5.Şərqi Asiya
6.Ərəbistan yarımadası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Seysmik qurşaqda yerləşən yaylalar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Yarğanlara aid olan cəhətlər:1. Kristallik maqmatik süxurların səthə çıxdığı ərazilərdə yayılıblar

2. İnkişafının son mərhələsində qobuya çevirlirlər

3. Daimi axaların dağıdıcı fəlaiyyəti nəticəsində yaranırlar

4. Müvəqqəti axaların dağıdıcı fəlaiyyəti nəticəsində yaranırlar

5. Endogen prosesslərin təsiri ilə əmələ gəlirləe

6. Ekzogen prosesslərin təsiri nəticəsində yaranırlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Verilmiş sxemə əsasən məntəqələr arasında yerli vaxt fərqini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Şəkildə I və II-ə aid olan gölləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Arpaçay və Ağstafaçaya aid olan əlamətlər:1 – Eyni fiziki – coğrafi rayonun daxilində axırlar

2 – Tənzimlənən axıma malikdirlər

3 – Tranzit çaylardır

4 – Kürün sol qollarıdır

5 – Birbaşa Xəzərə tökülürlər

6 – Eroziya baziləri Okean səviyyəsindən yüksəkdədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Ayda atmosferin seyrək olmasının nəticələri:1. Səthə külli miqdarda meteoroid düşür

2. Gecə-gündüz arasında temperatur fərqi böyük olur

3. Sıx buludlar yaranır

4. Atmosfer dövranı qütbətrafı ərazilərdə gedir

5. Sürətlə fırlandığına görə çıx qızmır

6. Fiziki aşınma intensiv gedir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Mənbəyi okean səviyyəsindən 3500 m yüksəklikdə olan çay 740 m hündürlükdə əsas çaya tökülür. Bu çayın uzunluğu 2400 km-dirsə, onun meyilliliyini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Qobustan – Abşeron zonası üçün xarakterikdir:

1 – Paleogen dövrü çöküntüləri yayılmışdır
2 – Qışı soyuq keçən yarımsəhra və quru çöl iqliminə malikdir
3 – Arid – denudasion relyef tipləri var
4 – Böyük Qafqaz morfostrukturunda yerləşir
5 – Kaynazoy erasının çöküntüləri yayılmayıb
6 – Yayı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlim hakimdir
7 – Tektonik – deflyasiya (axmaz ) mənşəli göllər var
8 – Qalıq mənşəli göllər var
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Suda quruda yaşayanlar hansı erada yaranmışlar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Temperaturu 30°C, nisbi rütubətliyi 70% olan 1 m³ hava 20°C-yə qədər, temperaturu 10°C, nisbi rütubətliyi 60% olan hava 0°C-yə qədər soyudularsa, hər iki halda ayrılan su buxarının cəmini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Cənubi Amerikanın və Avstraliyanın ucqar qərb nöqtələrinin iqlim və təbii zonalarına aid olmayan xüsusiyyətlər:

1. İsti okean cərəyanlarının təsirinə məruz qalır
2. Soyuq cərəyanlar yağıntının az düşməsinə səbəb olur
3. Humid landşaftlar geniş yayılmışdır
4. Dəyişkən rütubətli meşələr təbii zonası geniş yayılıb
5. Tropik iqlim qurşağında yerləşirlər
6. Enən hava axınları yayılıb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Meqalopolislərə uyğun gələn şəhərləri qruplaşdırın:

I.  San-San                II. Yaponiya        III. Göllərətrafı1. İokahama             2. Pittsburq

3. Tokio                   4. Los-Anceles

5. Çikaqo                 6. San-Fransisko
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. İtaliyanın cənubu, Fransanın qərbi, İspaniyanın mərkəzini birləşdirən əlamətlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Hansı zirvəsində atmosfer təzyiqi 170,5 mm.c.s-dur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşmasının ən yeni dövründə baş vermiş dəyişikliklər hansılardır?1. Bütün dünyada sosialist müstəmləkə sistemi yaranmış və genişlənmişdir.2. Latın Amerikası, Asiya və Afrikada müstəmləkə sistemi dağılmışdır.3. Yer kürəsi müstəmləkəçi ölkələr tərəfindən yenidən bölüşdürülmüşdür.4. Monarxiya dövlət quruluşu formasına malik olan dövlətlərin sayı artmışdır.5. SSRİ, Yuqoslaviya və Çexoslovakiya yeni müstəqil dövlətlərə parçalanmışdır.6. Şərqi Avropa ölkələrində sosialist müstəmləkə sistemi dağılmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Analiz, sintez, müqayisə, nəticənin çıxarılması, əasa ideyanın müəyyən edilməsi, nəticə çıxarılması mümkün olan hər şeyin tədqiq və analiz edilməsidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Müəllim fəaliyyətinin xarakteri üzrə təlim məqsədləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Tapşırıq hansı komponentlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır? 1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Qabın 1/4 su ilə dolu olsa 16 kq,  3/4 dolu olsa 29 kq-dur. Qabın kütləsini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. 940 manat olan mal 1 həftəyə 20% bahalaşdı. Malın qiyməti neçə mant artdı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 4,    15,    40,    85,    ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.  12,    1,    13,    2,    15,    3,    x,    yX + Y = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. 5    (47)    76    (34)    47    (23)    28    (?)     9
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. 51     -----   632    -----   1724    -----  3228   -----    ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. 19,   24,   17,   23,   51,    22,  ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. 748   ---   712321  ---    33637  ---  610515  ---  ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.  6        8         736     64      4924      40      ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Yarsının yarsının yarsının üzərinə 8 gəlsək neçə edər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.