Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – BİOLOGİYA MİQ

  • BIOLOGIYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

BIOLOGIYA

1. Göyərçinin ön ətraf qurşağındakı hansı sümüklər atın skeletinin eyni adlı şöbəsində yoxdur?

1.kürək      2. körpücük       3qarğa

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Verilmiş bioloji sistemlərdən hansı canlıların daha yüksək quruluş səviyyəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Arteriya-kapilyar-arteriya İnsanda qanın yuxarıda verilmiş damarlarla hərəkət istiqaməti hansı orqanda ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Variantlardan hansını həm makrotəkamülə, həm də mikrotəkamülə aid etmək olar?

1. yeni növlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir
2. yeni cinslərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir
3. yaşamaq uğrunda mübarizə təsir göstərmir
4. divergent xarakter daşıyır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Q. Mendel monohibrid çarpazlaşdırma zamanı noxud bitkisi üzərində apardığı təcrübələri
öyrənərkən hansı irsiyyət qanunauyğunluğunu və ya qanununu üzə çıxara bilməzdi?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. İnsanın onurğa sütunu bilavasitə neçə və hansı sümüklərlə birləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. İnsanın normal embrional inkişafının 4-5 aylığında olan dölün ürək tsiklinin ikinci fazası birinci
fazadan neçə saniyə çox çəkir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hansı hibridləşmə cinsi çoxalma ilə aparılmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İdioadaptasiyaya misal ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. İnsanın qolu dirsək oynağında bükülü olan zaman bükücü əzələlərin hərəki neyronları
hansı vəziyyətdə olur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. İnsanın 3 litr qanında minimum neçə litr su var (plazma qanın 60%- ni təşkil edir)?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Bitkinin hansı hissələrində törədici toxumaya rast gəlinir?

1. özəkdə
2. kambidə
3. gövdənin buğumaralarında
4. yarpaq damarlarında
5. gövdənin böyümə nöqtəsində
6. oduncaqda

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bitkinin yarpaq toxumaları haqqında verilmiş mülahizələrdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Erkək qıjının spordan başlayaraq inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin:

1. protal         2. sporofit nəslin rüşeymi
3. ziqot         4. sporangilər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. İnsanın askaridoz xəstəliyinə tutulmasının düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

1. sürfənin qaraciyərdən keçməsi
2. yumurta içində sürfənin bağırsağa düşməsi
3. sürfənin ikinci dəfə udlağa və bağırsağa düşməsi
4. sürfənin ağciyərdə inkişafı
5. yetkin qurdun bağırsaqda inkişafı

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mezoderma qatı olmur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Ördəkburunun quruluş və həyat fəaliyyətinin hansı xüsusiyyəti məməlilərin sürünənlərdən əmələ gəlməsini sübut edən dəlillərə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Çəki balığını xanı balığından fərqləndirən cəhət hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1. çənələrində yaxşı inkişaf etmiş dişləri olmur
2. sümüklü balıqlara aiddir
3. üzmə qovuğu bütün ömrü boyu 1,4bağırsaqla əlaqəsini kəsmir
4. qəlsəmə qapaqlarına malikdir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. amin turşuları qlükoza
leykositlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. İnsanda səsin yüksəkliyi, gücü, xarakteri və istiqamətinin ayırd edilməsi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Müəyyən bir ərazidə bərabər miqdarda yayılmış göl qurbağasının və ördəkburunun çiyin qurşaqlarında cəmi 156 sümük olduğunu bilərək, burada neçə ördəkburunun olduğunu hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı cücülər gəmirici ağız aparatına malikdirlər?

1. peyin böcəyi
2. mənənə
3. dəvədəlləyi
4. ev milçəyi
5. yarpaq birəsi
6. danadişi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Baş soğan, ağac sümürgəni və may inciçiçəyi bitkiləri üçün ümumi olan əlamət hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Vegetativ yolla çoxaldılmış kartof bitkisinin kök sistemi hansı tipdə olacaq və onun kök sistemindəki 80 kökdən 28-i əlavə kök olarsa, burada neçə əsas kök və neçə yan kök olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. İnsanda döş qəfəsinə bilavasitə birləşən sümüklər ümumi skelet sümüklərinin neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Heyvan hüceyrəsindən fərqli olaraq, verilmiş əlamətlərdən hansıları ali bitki hüceyrəsinə aiddir?

1. mitoxondri və ribosomlara malikdir
2. sentriollara malik deyil
3. hüceyrə divarı sellüloza tərkiblidir
4. ehtiyat halında qlikogen toplanır
5. ehtiyat halında nişasta toplanır
6. nüvə şirəsi ikiqat membranla əhatə olunmuşdur

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Növün arealının genişlənməsi, onun populyasiyaları arasında təcridlərin yaranması və bu populyasiyalara təkamülün hərəkətverici qüvvələrinin təsiri nəyə səbəb olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Ali biktilərin həyat tsiklində sporofit nəsil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Tünd saçlı, mavi gözlü kişi ilə sarı saçlı, qonur gözlü qadının nikahından sarı saçlı, mavi
gözlü uşaq doğulmuşdur.
Ailədə a) tünd saçlı, mavi gözlü uşaqların və b) qonur gözlü uşaqların doğulma ehtimalını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Avtotrof olmasına baxmayaraq, fotosintez etmirlər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnsanda göz almasının torlu qişası haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. aaBbCcddEe x AaBbCcDdee  genotipli orqanizmlərin çarpazlaşmasından alınan nəsildə
aBCdE fenotipli fərdlər ümumi nəslin neçə %-ni təşkil edir
(İlişiklik yoxdur, tam dominantlıq mövcuddur)?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. İbtidailərdə yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Uyğunluğu müəyyən edin:

“sito”-hüceyrə, “plasma”- ...

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Göbələklərin digər orqanizmlərlə simbioz həyat tərzinə misal ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Fərdləri bir populyasiyada birləşdirən:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

14 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – BİOLOGİYA MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.