Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – BİOLOGİYA MİQ

 

Sual 1 - 60

BIOLOGIYA

1. Göyərçinin ön ətraf qurşağındakı hansı sümüklər atın skeletinin eyni adlı şöbəsində yoxdur?

1.kürək      2. körpücük       3qarğa

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Verilmiş bioloji sistemlərdən hansı canlıların daha yüksək quruluş səviyyəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Arteriya-kapilyar-arteriya İnsanda qanın yuxarıda verilmiş damarlarla hərəkət istiqaməti hansı orqanda ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Variantlardan hansını həm makrotəkamülə, həm də mikrotəkamülə aid etmək olar?

1. yeni növlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir
2. yeni cinslərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir
3. yaşamaq uğrunda mübarizə təsir göstərmir
4. divergent xarakter daşıyır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Q. Mendel monohibrid çarpazlaşdırma zamanı noxud bitkisi üzərində apardığı təcrübələri
öyrənərkən hansı irsiyyət qanunauyğunluğunu və ya qanununu üzə çıxara bilməzdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. İnsanın onurğa sütunu bilavasitə neçə və hansı sümüklərlə birləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. İnsanın normal embrional inkişafının 4-5 aylığında olan dölün ürək tsiklinin ikinci fazası birinci
fazadan neçə saniyə çox çəkir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hansı hibridləşmə cinsi çoxalma ilə aparılmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İdioadaptasiyaya misal ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. İnsanın qolu dirsək oynağında bükülü olan zaman bükücü əzələlərin hərəki neyronları
hansı vəziyyətdə olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. İnsanın 3 litr qanında minimum neçə litr su var (plazma qanın 60%- ni təşkil edir)?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Bitkinin hansı hissələrində törədici toxumaya rast gəlinir?

1. özəkdə
2. kambidə
3. gövdənin buğumaralarında
4. yarpaq damarlarında
5. gövdənin böyümə nöqtəsində
6. oduncaqda

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bitkinin yarpaq toxumaları haqqında verilmiş mülahizələrdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Erkək qıjının spordan başlayaraq inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin:

1. protal         2. sporofit nəslin rüşeymi
3. ziqot         4. sporangilər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. İnsanın askaridoz xəstəliyinə tutulmasının düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

1. sürfənin qaraciyərdən keçməsi
2. yumurta içində sürfənin bağırsağa düşməsi
3. sürfənin ikinci dəfə udlağa və bağırsağa düşməsi
4. sürfənin ağciyərdə inkişafı
5. yetkin qurdun bağırsaqda inkişafı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mezoderma qatı olmur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Ördəkburunun quruluş və həyat fəaliyyətinin hansı xüsusiyyəti məməlilərin sürünənlərdən əmələ gəlməsini sübut edən dəlillərə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Çəki balığını xanı balığından fərqləndirən cəhət hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

1. çənələrində yaxşı inkişaf etmiş dişləri olmur
2. sümüklü balıqlara aiddir
3. üzmə qovuğu bütün ömrü boyu 1,4bağırsaqla əlaqəsini kəsmir
4. qəlsəmə qapaqlarına malikdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. amin turşuları qlükoza
leykositlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. İnsanda səsin yüksəkliyi, gücü, xarakteri və istiqamətinin ayırd edilməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Müəyyən bir ərazidə bərabər miqdarda yayılmış göl qurbağasının və ördəkburunun çiyin qurşaqlarında cəmi 156 sümük olduğunu bilərək, burada neçə ördəkburunun olduğunu hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı cücülər gəmirici ağız aparatına malikdirlər?

1. peyin böcəyi
2. mənənə
3. dəvədəlləyi
4. ev milçəyi
5. yarpaq birəsi
6. danadişi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Baş soğan, ağac sümürgəni və may inciçiçəyi bitkiləri üçün ümumi olan əlamət hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Vegetativ yolla çoxaldılmış kartof bitkisinin kök sistemi hansı tipdə olacaq və onun kök sistemindəki 80 kökdən 28-i əlavə kök olarsa, burada neçə əsas kök və neçə yan kök olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. İnsanda döş qəfəsinə bilavasitə birləşən sümüklər ümumi skelet sümüklərinin neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Heyvan hüceyrəsindən fərqli olaraq, verilmiş əlamətlərdən hansıları ali bitki hüceyrəsinə aiddir?

1. mitoxondri və ribosomlara malikdir
2. sentriollara malik deyil
3. hüceyrə divarı sellüloza tərkiblidir
4. ehtiyat halında qlikogen toplanır
5. ehtiyat halında nişasta toplanır
6. nüvə şirəsi ikiqat membranla əhatə olunmuşdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Növün arealının genişlənməsi, onun populyasiyaları arasında təcridlərin yaranması və bu populyasiyalara təkamülün hərəkətverici qüvvələrinin təsiri nəyə səbəb olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Ali biktilərin həyat tsiklində sporofit nəsil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Tünd saçlı, mavi gözlü kişi ilə sarı saçlı, qonur gözlü qadının nikahından sarı saçlı, mavi
gözlü uşaq doğulmuşdur.
Ailədə a) tünd saçlı, mavi gözlü uşaqların və b) qonur gözlü uşaqların doğulma ehtimalını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Avtotrof olmasına baxmayaraq, fotosintez etmirlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnsanda göz almasının torlu qişası haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. aaBbCcddEe x AaBbCcDdee  genotipli orqanizmlərin çarpazlaşmasından alınan nəsildə
aBCdE fenotipli fərdlər ümumi nəslin neçə %-ni təşkil edir
(İlişiklik yoxdur, tam dominantlıq mövcuddur)?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. İbtidailərdə yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Uyğunluğu müəyyən edin:

“sito”-hüceyrə, “plasma”- ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Göbələklərin digər orqanizmlərlə simbioz həyat tərzinə misal ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Fərdləri bir populyasiyada birləşdirən:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

20 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – BİOLOGİYA MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !