Loading...

MİQ – Biologiya 2020 (YENİ) + izahlı

 • BİOLOGİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq

BİOLOGİYA

1. Yunancadan tərcümədə “oikos” nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Viruslara aid olanları seçin:

 1. DNT –ləri vardır
 2. RNT – ləri vardır
 3. Sitoplazması vardır
 4. Orqanoidləri vardır
 5. Fermentləri vardır
 6. Zülalları vardır
 7. Antibiotiklərin təsirinə məruz qalmırlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. İlk dəfə oddan istifadə edərək bişmiş ətlə qidalanan insanlara aid olan xüsusiyyətlər hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Endoderma qatından əmələ gəlmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Aşağıdakılardan hansı bütün heyvanlara aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Hansı doğrudur?

 1. Allel genlərdən biri dominant, biri ressessiv olur
 2. Bir əlamətin müxtəlif formalarının inkişafına səbəb olan genlərə allel genlər deyilir
 3. Dominant əlamətin üzə çıxması ressessiv genin olub olmamasından asılıdır
 4. Bəzi çarpazlaşdırmalarda F1 nəslində üzə çıxmayan əlamətlər F2 nəslində üzə çıxa bilər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Bəzi heyvanlar hermafrodit olmasına baxmayaraq, əmələ gətirdikləri erkək cinsiyyət hüceyrələri başqa fərdin yumurta hüceyrəsini mayalandırır. Bu prosesin növ üçün üstünlüyü nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Mitoz bölünmə prosesinin düzgün ardıcıllığını seçin:

 1. xromosomların ekvator boyunca düzülməsi
 2. iy tellərinin əmələ gəlməsi
 3. nüvə pərdəsinin əmələ gəlməsi
 4. xromotidlərin əmələ gəlməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. İnsanın eşitmə orqanı ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. Çiyin qurşağı 4 sümükdən ibarətdir
 2. Çiyin qurşağı 7 sümükdən ibarətdir
 3. Çiyin qurşağı 6 sümükdən ibarətdir

a.ev iti

b.yarasa

c.kərtənkələ

d.çöl göyərçini

e.göl qurbağası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Kartof  bitkisinin toxumu əkilərkən ilk olaraq nə əmələ gələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Ulotriks yosununun cinsi çoxalması zamanı əmələ gələn qamçısız spor sayı n olarsa,  qamet sayı və ziqot sayını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Heyva bitkisinin 12 buğumunda yerləşən yarpaqların sayı qədər qutucuğu olan quş mamırı həmin sahədəki quş mamırlarının 20 faizini təşkil edir. Həmin sahədə cəmi neçə quş mamırı vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. 16 ədəd soğan toxumunun əmələ gəlməsində bilavasitə iştirak edən hüceyrələrin sayı qədər bakteriya hüceyrəsinin əmələ gəlməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? (20 dəqiqədən bir bölünmüşdürsə)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Qıjının qametofit nəslinin əmələ gəlməsində hansı bölünmə getmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Çəkikimilər dəstəsinin nümayəndələrini seçin:
1. çapaq      2. çəki        3. kilkə
4. cökə       5. keta        6. şəmayı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Hansı heyvanın ürəyində ancaq arterial qan vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Protozoozlara aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Yalnız virusların törətdiyi xəstəlikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Şerşevski – Terner sindromlu insan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?

 1. 22 + x
 2. 22 + 0
 3. 23 + x
 4. 22 + xy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Kosmik gəmilərdə xlorella saxlanılmasının səbəbi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. 2000 nukleotiddən ibarət olan DNT molekulunun II zəncirində 100 S, 300 Q, 400 A nukleotidi vardır. Bu molekulun I zəncirində olan A nukleotidinin sayının bütün molekulda olan dezoksiriboza karbohidratının sayına olan nisbəti neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Öküz soliterinin həzm sistemini olmamamsına səbəb nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Dişilərində XO xromosomları olan canlı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Bitkilərdə idiadaptasiyaya misal olaraq göstərmək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Sinir tiplərinin xüsusiyyətlərini uyğunlaşdırın:
1. sanqvinik
2. fleqmatik
3. xolerik
4. melanxolik
a. geniş maraq dairəsinə malikdir, enerjili, soyuqqanlı
b. emosional, təmkinli, sakit, inadkar, daim müəyyən vərdişlərə meylli
c. enerjili, inadkar, qətiyyətli, lakin öz hərəkətlərinə fikir verməyən
d. passiv, tez küsən, depressiyaya meylli, qətiyyətsiz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Şam ağacının yaşı n – dirsə, minimum neçə dəfə yarpaqlarını tökmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Ləpə yarpqaqlarının sayı 18 olan şam toxumlarının əmələ gəlməsi zamanı yumurtacığa tozcuq borusu ilə neçə spermi çatmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Yosunlar haqqında verilənlərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. AaBbCcDd genotipli fərdlər neçə sort qamet hazırlayar? ( iki əlamətə görə ilişiklilik vardır)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Onurğa beyninin arxa kökləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Maskalanmadır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Konyuqasiya yolu ilə çoxalan göbələyə aid əlamətdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Biopolimerdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Eyni valideynlərin dörd uşağının hər birinin qan qrupları bir birindən fərqlidir. Valideynlərin qan qrupları necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Bitki hüceyrəsi hansı erada yaranmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Ekologiya termininin müəllifi olan alim “Təbii yaradılış tarixi” adlı əsərin müəllifidir. Meymun, insan və it rüşeymlərini müqayisə edərək onların eyni mənşədən yaranması fikrini müdafiə etmişdir. Sözügedən alim kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

 1. III bina qırmızı rəngdədir.
 2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
 3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.