Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ MİQ -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ MİQ

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı söz inkar şəkilçisi ilə işlənə bilməzi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. "Qaldırırdı” felinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Elçinin qardaşı taxtadan müxtəlif əşyalar düzəldir" cümləsindəki felin təhlilinə aid hansı fikir səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Tərkibində feli sifət olan cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır,
Yollarınız həramidir, yağıdır.
Şahin-şunqar sürbənizi dağıdır,
Boyanarsız qızıl qana, durnalar

Numunədəki fellər hansı şəkildədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “İnandırılacaq” sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təsirsiz fellərin işləndiyi cümlələri seçin:

1. Həqiqət güvənir yalnız qüvvətə.
2. Dişləməyi bacarmırsansa, dişlərini göstərmə.
3. Ağıldan məhrum olan güc öz-özünə məhv olur.
4. Gözəllik gözəlliyi cəzb edir.
5. Özün əldə edə biləcəyin şeyi dilənmə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Qoynuna girməyə qalmışdır bir az,
Könül fərəhlənib eylədi pərvaz;
Ölməyib görəydim seyrini hər yaz,
Səndə vardır başqa lətafət, Şuşa!
(S. Vurğun)

Şeir parçasının hansı misrasında arzu şəklində olan fel vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Ömrün-günün dərdsiz-qəmsiz deyildi,
Çox ananın dərdi sənə deyildi.
Çox şah gəlib ətəyində əyildi,
Əyilmədi şah vüqarın, Şahdağı.
( M. Araz)

Nümunənin hansı misrasında şühudi keçmiş zamanda olan fel işlənməmişdirl

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hər çətin anımda kəsin yanımı,
Axın ürəyimə gülüşlə, sözlə.
Mən öz varlığımı, öz ünvanımı,
Tapıram hər yeni gəlişinizlə.

Şeir parçasındakı fellər hansı şəkildədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. sürmək - məlum sürüşmək - qarşılıq
sürdürmək – icbar sürünmək – qayıdış
sürülmək - məchul

Qrammatik məna növü səhv göstərilmiş feli göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Felin hansı şəkli III şəxsin təkində heç vaxl şəxs şəkilçisi qəbul etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Biri fel kimi işlənmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Biri məsdərə aid xüsusiyyətdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədəki fel qarşılıq növdədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Qocanın soyuqdan yanağı göyərmişdi” cümləsindəki felin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Düzəl , düzül “  felləri haqqındakı hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Fellərdən biri məlum növdədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. “Bağrım çatladı, xan, danışsana” cümləsində fərqləndirilmiş sözün morfoloji təhlili ilə bağlı səhv cavabı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. İ.Əfəndiyevin avtobioqrafik xarakter daşıyan nəsr əsərləri:

1.”Söyüdlü arx”
2.”Körpüsalanlar”
3.”Geriyə baxma, qoca”
4.”Üçatılan”
5.”Dağlar arxasında üç dost”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. "Dəhnamə" (Ş.İ.Xətayi) poemasının məzmununa əsasən hadisələrin ardıcıllığını göstərin.

1. Aşiq pəriüzlü gözəlin yerini öyrənib, onun olduğu bağa gəlir.
2. Müəllif baharın təsvirini təfsilatı ilə verir.
3. Məşuqə Səbanı azad edir və onun vasitəsilə Aşiqə öz rəğbətini bildirir.
4. Aşiq Məşuqəyə doqquzuncu məktubunu göndərir.
5. Aşiq: "Xoş qal, - dedim, - ey həbibicanan" qəzəlini söyləyib Məşuqə ilə vidalaşır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” romanına aid olan fəsillərlə epiqrafların uyğunluğunu müəyyən edin.

1.”Təhqir”
2.”Nökərçilik”
3.”Sonanın cavabı”
4.”Göz yaşı romanı”

a. İtə ataram, yada satmaram.
b. Onun cırıq papağı qar üstündə qaralırdı, o da yiyəsi kimi kimsəyə lazım deyildi.
c. Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyirlər, bədbəxt ailələr isə hərəsi bir cür bədbəxtdir.
d. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq!
Başsız qalıb ayaqları üftan olan çocuq!

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Biri müəllif baxımından uyğun gəlmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Fikirlərdən biri uyğun deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Verilmiş nümunələrdə hansı bədii təsvir vasitələri işlənmişdir?

Qoca Muğan fikrə getmiş bir loğman
kimi Sinəsinə nəqş eləyir bu ülviyyəti ...

Səhra duyur, səhra duyur bir insan kimi
Saf gecənin qəlbindəki bir şeiriyyəti ...
(S.Vurğun)

1. epitet                2. metonimiya
3. təşbeh              4. təkrir                  5. metafor

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Mənşəcə türk dilli xalqların poeziyası ilə bağlıdır. Cəmi dörd misradan ibarət olur. Əruzun rəməl
bəhrində yazılır. Qafiyə quruluşunu hərfi işarələrlə belə göstərmək olar: aaba, bəzən də aaaa”. Söhbət hansı janrdan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Biri epik növün xüsusiyyəti sayıla bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Həcmcə kiçik olub, dərin məna ifadə edir, təbiət və heyvanlar şəxsləndirilir, əxlaqi, nəsihətamiz səciyyə daşıyır.
Söhbət hansı janrdan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hansı fikir doğrudur?

Oğuz elinin ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və Əfzələddin Xaqani yaradıcılğı üçün ortaq cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Vaqifin qəzəllərinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. “Leyli və Məcnun” poemasında Nizaminin toxunduğu məsələlərdən biri səhv verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. C.Cabbarlının “Vəfalı Səriyyə” pyesi ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:

1. Pyesdə qəhrəmanlar iki yerə bölünürlər: bir tərəf müasir təhsili, savadı; ikinci tərəfköhnə dədə-baba mühitini,savadsızlığı təmsil edir.
2. Əsərdə Səriyyə, Rüstəm, Məhərrəm köhnə dədə-baba mühitini, müasir mədəniyyətdən uzaqlığı təmsil edirlər.
3. Çimnaz, Qurban, Həmzə müasir təhsili, tərbiyəni təmsil edirlər.
4. Əsərin sonunda pristav gəlib qanunsuzluğun qarşısını alır.
5. Pyesin sonu M.F.Axundzadənin pyeslərini xatırladır, yəni xeyir şərə qalib gəlir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Q.Zakir lirikasının bədii xüsusiyyətlərinə aid ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Məntiqi ardıcıllığı gözləməklə R.Rzanın əsərlərindən ibarət cərgəni tamamlayın.

1.”Madrid”            2.”Həbəşistan”
3.”Almaniya”        4. ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. H.Cavidin lirik şeirlərində bunlardan biri öz əksini tapmamışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Ədəbi hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin.

1.Yazılı ədəbiyyatda heca vəznli şeirin əsasının qoyulması
2.Ana dilində bədii nəsrin əsasının qoyulması
3.Anadilli qəzəlin yaranması
4.Məhəbbət mövzusunda ilk poemanın yaranması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Hekayələrinin demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. C. Məmmədquluzadənin “Anamım kitabı” əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

84 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ MİQ

 • İyul 29, 2018 at 2:22 axşam
  Permalink

  Salam, Xahis edirəm sualımı cavablandırasız. Hər hansı bir müəllim Miqde 50 bal toplayıb, Vakansiya seçimi edib və həmin yerə düşüb, müsahibəyə çağırılıb.
  Lakin müsahibədən kəsilib. Həmin müəllimin bu balı gələn il yer seçimi üçün qüvvədə qalırmı? Yoxsa silinir?

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 1:36 axşam
  Permalink

  Salam Ezizaga muellim men rayon qeydiyyatindayam seherde muqavilenen islemek isteyirem hara ve ne vaxt muraciyyet etmeliyem.?xahis edirem cavablandirasiz

  Cavab yaz
  • Avqust 1, 2018 at 2:13 axşam
   Permalink

   Vakansiya seçimi bitsin, namizədlər işə alınsın və sonar müqaviləylə işləm istəyənlər müraciət edəcəkdir, bu ildən elektron qaydada aparılacaqdır.
   Təxminən sentyabr ayının əvvəlində başayacaq

   Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 11:07 səhər
  Permalink

  Etrafli izzah ucun cox sag olun allah razi olsun…

  Cavab yaz
 • İyul 29, 2018 at 10:58 səhər
  Permalink

  Salam Ezizaga müellim xahiş edirem cvblandirarsiz H2 ve H1 bunlar arasinda ferq ve maaşda ne kimi ustunlukləri var ve bu üstunluk müeyyen dövrdemi olur yoxsa 1il erzinde evvelceden tesekkurlər Allah razi olsun cox sag olun…

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 11:02 səhər
   Permalink

   H1 üçün 60 AZN, H2 üçün isə 160 AZN əlavə maaş verilir.
   Bunlar rayon mərkəzindən uzaqlığa görə hesablanır, yaxındırsa (5km-dən 15 km dək) H1, uzaqdırsa (15km çox) H2 verilir

   Cavab yaz
   • Avqust 3, 2018 at 12:21 axşam
    Permalink

    Salam cais edrem cavaplandirardiz, men kecen ilki balimla bu il erize verdim, ve indi vakansiya seciminde istrak ede bilmirem, yalniz erzenize diplom ve elavesini yujledikden sonra vakansiya seciminde birbasa istrak ede bilersiniz yazilip, nece yukleye bilerem? Kim bilirse xais cavap yazsin

    Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 5:19 axşam
  Permalink

  salam.men 1ci defe idi ki miq de istirak edirdim.10il bundan qabaq gorduyum seylerle indi yeniden rastlasdim.cox cetin geldi mene.beynim tormozlanirdi.nece illerdi kitab uzu acmiram,son 10-15gunde kurikuluma baxdim,onun suallarina da texmini mentiqimle cvb yazdim,umumilikde 36.445bal topladim.meqsedsiz getmisdim,esas gelen ile hazirlasiram. hazirliq kurslarina yazilacam.amma mene ele gelir hec bir sey oxumamis 36toplamagim pis deyil.goresen cvblar sexsi sehifemize gelecek?

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 1:49 axşam
   Permalink

   Salamlar her kese, Humay xanim beli butun imtahanlar bitenden sonra gelir, kecen il ele olmusdu,yeqin ki indi de ele olar.

   Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 8:52 axşam
  Permalink

  Mene bele sual dusmusdu:-5 ve 31 arasinda neçe tam eded var.-5 ve 31-i saymayin.
  38-24
  67-42
  72-14
  52-?
  Kurikulumdan telim ve terbiyenin oxsar cehetleri,idrak toksanomiyasindan 2 sual dusmusdu yafimda qalmayib.kurikulumun prinsiplerinden dusmusdu.Telimde inteqrativliyin esas meqsedi nedir?Hanso fikir doğrudur-tedqiqat suali telim neticesine esaslanir,tedqiqat suali feal dersin en muhum merhelesidir,ve.s
  Mentiqden emellere aid var idi.şifrelere aid var idi.heqiqeten cox cetin idi.kecen il 57 bal toplamisdim…indi 48((

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 10:04 səhər
  Permalink

  Salam. Burada Azerbaycan dili edebiyyat Genceden muellim var. Nece bal yigmisiniz.

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 9:10 səhər
  Permalink

  Salam dostlar. Hamınıza ugurlar. Oten ılkı ımtahanda yıgdıgınız bal bu ılkı ımtahandan sonra sexsı sehıfenızden sılınıb? Xahıs edırem cavablandırardınız

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 7:20 səhər
  Permalink

  Salam.Zegmet ilmasa cavablandirin.Men 48.22 bal yigmiwam.Bilmek isteyirem vakansiyanin 8 yerini secenden nece gun sonra cavab gelecek ki hansinasa duwe bilerem?yani bu musahibeden qabaq olur ya sonra?Cox xahiw edirem bilen varsa yazsin.

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 3:39 axşam
   Permalink

   Salam men keçen il işe girdm .vakant seçimi imthnlar tam bitir sonra olur .Men 10 avqust seçdm vakantı ayın 11 i bitdi vakant seçimi .17 avqust cvb çıxdı .21–26 avqust arasında müsahibe merhekesi heyata keçirildi .Uğurlar .

   Cavab yaz
   • İyul 26, 2018 at 3:42 axşam
    Permalink

    Müsahibeden çekinmiyin .Mlmlerden çox şey asılıdı mene düşenler kobud idiler bir az .Amma yene de tanış qız vardı o müsahiden keçdi yrni size zaval yoxdur .Redki halda kesrler esas ixtisasdan verilen suallarda . qetiyyetli olun .Derinliye getmirler

    Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 8:19 axşam
  Permalink

  Salam Sualları yazacam sizə Ədəb çox çətin idi Amma Azərbaycan dili yaxşı asan suallar idi.Mentiq bilikliden dusmusdu Ədəb C.Memedquluzade Nizami Vaqif qədim dövr birde M.Celaldan salmışdılar əsərin adı yadimda qalmayıb hekayəlerindendi

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 7:12 axşam
  Permalink

  Bali imtahanda gosterildi şexsi sehfeye ne gelecekki

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 6:12 axşam
  Permalink

  Bu sual var idi:
  Ey Füzuli, qalmışam heyrətdə, bilmən neyləyim,
  Dövr – zalim, bəxt – nafərcam, tələb – çox, ömr – az. Qezeli hansi movzuda yazilib?

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2018 at 7:12 axşam
   Permalink

   Bu suala cavab terki dunyaliq goturmusdum men

   Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 5:50 axşam
  Permalink

  Edebiyyatdan bele bir sual da varidi hetta.Elcezairli qiz M.Dilbazi. Ulduzlar Z.Xelil. On iki tufeng S.Rustem. bunlari birlesdiren nedir? Hec taniş sual deyildi oxudugum materialda yoxidi bu melumatlar

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 4:35 axşam
  Permalink

  Ne qeder bal yıgmısız?? Ezızlerım

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 2:24 axşam
  Permalink

  Anabacı hekayesı haqqında hec bır melumat tapa bılmırem bılen varsa cox xahıw yazsın

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 6:35 səhər
   Permalink

   A.Şaiqindir.Savadsızlığın acı neticeleri mövzusundadır .Oxumamışam sadece bir kitabda rast gelmişdim o vaxtı .

   Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 1:59 axşam
  Permalink

  edebıyyatdan hec yadınızda qalmayıb hansı suallar ıdı?

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 1:54 axşam
  Permalink

  binaya el sumkası buraxırdılar?men tek gedecem sumkamı saxlamalı adam olmayacaq

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 1:47 axşam
  Permalink

  Salam hamiya ugurlar. Bu gun imtahanim oldu. Yadimda qalani yaziram.
  Azerbaycan dilinden. Seir parcasi var idi orda tesriflenmeyen feilleri sorusurdu. 4 sual Metnle bagli idi. Metnin mezmunu ile bagli. sonra Bir cumle verdiler sintaktik tehlilini tapin.

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2018 at 1:49 axşam
   Permalink

   Murekkeb cumle dusmusdu haqqinda duz olanlari sec, Norma dusmusdu. Komekci nitq hisselerinden dusmusdu. helelik yadimda qalan heleki budur

   Cavab yaz
   • İyul 25, 2018 at 1:55 axşam
    Permalink

    Edebiyyatdan onu deyim cox qeribe suallar idi yeni konkret oxudugumuz movzulardan kenar idi.
    1 A.Saiqin “Anabaci” hekayesi haqqinda dogru fikri sec.
    2.M.Fuzuliden bir beyt dusmusdu seirin hansi movzuda yazildigi sorusulur
    3. C.Memmedquluzade , S.Vurgun, bir de H.Cavid ile bagli ortaq ceheti tapin
    4. N.Vezirovun Musibeti Fexreddin eseri ile bagli sehv fikri sec
    5.Semed Vurgunun seirlerinden bend bend vermisdi variantda. Deyirki hansi numunede 2 bedii tesvir vasitesi islenib.

    Cavab yaz
    • İyul 25, 2018 at 1:59 axşam
     Permalink

     Kurikulumda :
     Fasilitasiya haqqinda sehv fikir.
     Muasir qiymetlendirmeye aid olmayan.
     Motivasiya haqqinda
     Daha cox qiymetlendirme haqqinda idi.

     Cavab yaz
     • İyul 25, 2018 at 2:02 axşam
      Permalink

      Mentiqde cox sual yadimda deyil
      Biri bilikli.netden idi. biri burdan
      Sualin biri beleydi:
      1-0, 2-4, 6-12 , 7-? tam olaraq bilmedim bu tipdeydi.
      Sonra yas meselesi dusmusdu.
      Kublar var idi

      Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 1:09 axşam
  Permalink

  yadınızda qalan yazıcıları waırlerı yazsaydınız onları tekrarlayardıq

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 1:07 axşam
  Permalink

  Güneş xanım bes edebıyyatdan hansı suallar duwmuwdu?

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 12:37 axşam
  Permalink

  Kurikulumdan muasir qiymetlendirmeye neler aiddir ve aid deyil bu sual da dusmusdu yadma dusdukce yazacam

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 12:33 axşam
  Permalink

  Mentiqden iki sual sirf cedvellerden idi,yaş meselesi duşmuşdu.Kurikulum ise telim,tehsil,terbiye nedir.feal telim,enenevi telim.Fasilitasiya qaydalarina aid duzgun ve onu pozan şertleri secin bu cur suallar idi.Mentiq ama heqieten cetin idi. AB=CB D? Bu cur tapsirig dusmusdu.

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 10:55 səhər
  Permalink

  Güneş xanim mentiq ve kurikulumdan texmini neler düşmüşdü?

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 10:40 səhər
  Permalink

  Suallardan yazardiz de gunes xanim ixtisasdan ne dusmusdu?

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 10:35 səhər
  Permalink

  Salam Gunes xanım. Ne qeder bal yıgdınız?

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2018 at 12:34 axşam
   Permalink

   Az topladim (( edebiyati ve mentiqi yaxşi yazanmadim

   Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 10:17 səhər
  Permalink

  İmtahan cetin ve qeliz idi.Oz gucume de hazirlasmisdim usagla birge(( heyif kecenmedimm.. ayrica da ne burdaki suallardan dusmusdu ne de oxudugum materialdan..bele niye qelizlesdirirler anlamiram şans yaratmirlar(((

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 7:19 səhər
  Permalink

  Usaxla imtahan vermek cox cetindi hemde evvelki yaddas yoxdu oxuduxlarim havaya gedir elebil😔😔😢

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 2:24 səhər
  Permalink

  Imtahani bitenler xahis edirem suallardan yazsin de.

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 9:27 səhər
  Permalink

  Tesviri incesenetdende paylaşm edinde zehmet olmasa. 2 gun sora imtahanimizdi.2016 Ci ilden olan numunedi ancaq tesviri senetden.bizim ixtisasida nezere alın xahis edirem

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 8:13 səhər
  Permalink

  25 saat 5 de menim imtahanim her kese ugurlar

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 8:11 səhər
  Permalink

  25 tez gedenlere imtahana Xahiş edirem dusen suallari yazin

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 6:32 səhər
  Permalink

  Cox sag olun.xais 25ne qeder yene yuklesez cox gozel olar.indiden tesekkur

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 6:31 səhər
  Permalink

  Cox sag olun.in sa Allah imtahanda da bele suallar duser

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 6:08 axşam
  Permalink

  Tarixden de yeni suallar istiyiriiiy🙏🙏🙏🙏🙏

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 2:00 axşam
  Permalink

  Mende o gundeyem usaqla oxumaq olmur. 25-i 17:00-da di menim imtahanim.. size zehmet olmasa yadinizda qalan sualardan yaza bilersiz..esas edebiyyatdi menimcin..

  Cavab yaz
   • İyul 24, 2018 at 9:35 səhər
    Permalink

    32 bal 😪 men edebiyat yaza bilmirem ..nifret edirem yaza bilmediyime gore..28 saat 12de de menim imtahanimdi

    Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 1:56 axşam
  Permalink

  Testi edib bitirdim. 41 bal yigdim mende edebiyyat hec cur alinmir

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 12:56 axşam
   Permalink

   Salam..testi ilk isleyende nece bal yigdiz bilmek olar ?

   Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 1:27 axşam
   Permalink

   Insallah imtahanda bundanda yaxsi netice gosterersiz.. imtahaniniz 25-di?

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 1:50 axşam
    Permalink

    cox sagolun.he 25 saat 9 da.50 ni kecsem sevinerem.3-4 gundu baxiram kitablara.usaq yatandan yatana oxuyuram((

    Cavab yaz
    • İyul 21, 2018 at 8:54 səhər
     Permalink

     Mən də 25 i saat 9:00 da yam

     Cavab yaz
    • İyul 23, 2018 at 6:45 axşam
     Permalink

     haminin derdi eynidi(((( 3yawinda biridi 15 gunlukde biri..gozumu aca bilmirem..Allah hamimiza komey olsun..uwaqla oxumaq2 qat eziyyetdi((

     Cavab yaz
    • İyul 26, 2018 at 10:25 səhər
     Permalink

     Nece yazdiz? Men ele his ediremki bu ilki ballar kecen ilkine nisbeten asagidi

     Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.