Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ MİQ

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı söz inkar şəkilçisi ilə işlənə bilməzi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. "Qaldırırdı” felinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Elçinin qardaşı taxtadan müxtəlif əşyalar düzəldir" cümləsindəki felin təhlilinə aid hansı fikir səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Tərkibində feli sifət olan cümləni müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır,
Yollarınız həramidir, yağıdır.
Şahin-şunqar sürbənizi dağıdır,
Boyanarsız qızıl qana, durnalar

Numunədəki fellər hansı şəkildədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “İnandırılacaq” sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təsirsiz fellərin işləndiyi cümlələri seçin:1. Həqiqət güvənir yalnız qüvvətə.
2. Dişləməyi bacarmırsansa, dişlərini göstərmə.
3. Ağıldan məhrum olan güc öz-özünə məhv olur.
4. Gözəllik gözəlliyi cəzb edir.
5. Özün əldə edə biləcəyin şeyi dilənmə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Qoynuna girməyə qalmışdır bir az,
Könül fərəhlənib eylədi pərvaz;
Ölməyib görəydim seyrini hər yaz,
Səndə vardır başqa lətafət, Şuşa!
(S. Vurğun)Şeir parçasının hansı misrasında arzu şəklində olan fel vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Ömrün-günün dərdsiz-qəmsiz deyildi,
Çox ananın dərdi sənə deyildi.
Çox şah gəlib ətəyində əyildi,
Əyilmədi şah vüqarın, Şahdağı.
( M. Araz)Nümunənin hansı misrasında şühudi keçmiş zamanda olan fel işlənməmişdirl
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hər çətin anımda kəsin yanımı,
Axın ürəyimə gülüşlə, sözlə.
Mən öz varlığımı, öz ünvanımı,
Tapıram hər yeni gəlişinizlə.

Şeir parçasındakı fellər hansı şəkildədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. sürmək - məlum sürüşmək - qarşılıqsürdürmək – icbar sürünmək – qayıdışsürülmək - məchulQrammatik məna növü səhv göstərilmiş feli göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Felin hansı şəkli III şəxsin təkində heç vaxl şəxs şəkilçisi qəbul etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Biri fel kimi işlənmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Biri məsdərə aid xüsusiyyətdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədəki fel qarşılıq növdədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Qocanın soyuqdan yanağı göyərmişdi” cümləsindəki felin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Düzəl , düzül “  felləri haqqındakı hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Fellərdən biri məlum növdədir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. “Bağrım çatladı, xan, danışsana” cümləsində fərqləndirilmiş sözün morfoloji təhlili ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. İ.Əfəndiyevin avtobioqrafik xarakter daşıyan nəsr əsərləri:

1.”Söyüdlü arx”
2.”Körpüsalanlar”
3.”Geriyə baxma, qoca”
4.”Üçatılan”
5.”Dağlar arxasında üç dost”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. "Dəhnamə" (Ş.İ.Xətayi) poemasının məzmununa əsasən hadisələrin ardıcıllığını göstərin.

1. Aşiq pəriüzlü gözəlin yerini öyrənib, onun olduğu bağa gəlir.
2. Müəllif baharın təsvirini təfsilatı ilə verir.
3. Məşuqə Səbanı azad edir və onun vasitəsilə Aşiqə öz rəğbətini bildirir.
4. Aşiq Məşuqəyə doqquzuncu məktubunu göndərir.
5. Aşiq: "Xoş qal, - dedim, - ey həbibicanan" qəzəlini söyləyib Məşuqə ilə vidalaşır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” romanına aid olan fəsillərlə epiqrafların uyğunluğunu müəyyən edin.1.”Təhqir”
2.”Nökərçilik”
3.”Sonanın cavabı”
4.”Göz yaşı romanı”

a. İtə ataram, yada satmaram.
b. Onun cırıq papağı qar üstündə qaralırdı, o da yiyəsi kimi kimsəyə lazım deyildi.
c. Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyirlər, bədbəxt ailələr isə hərəsi bir cür bədbəxtdir.
d. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq!
Başsız qalıb ayaqları üftan olan çocuq!
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Biri müəllif baxımından uyğun gəlmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Fikirlərdən biri uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Verilmiş nümunələrdə hansı bədii təsvir vasitələri işlənmişdir?Qoca Muğan fikrə getmiş bir loğman
kimi Sinəsinə nəqş eləyir bu ülviyyəti ...

Səhra duyur, səhra duyur bir insan kimi
Saf gecənin qəlbindəki bir şeiriyyəti ...
(S.Vurğun)

1. epitet                2. metonimiya
3. təşbeh              4. təkrir                  5. metafor
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Mənşəcə türk dilli xalqların poeziyası ilə bağlıdır. Cəmi dörd misradan ibarət olur. Əruzun rəməlbəhrində yazılır. Qafiyə quruluşunu hərfi işarələrlə belə göstərmək olar: aaba, bəzən də aaaa”. Söhbət hansı janrdan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Biri epik növün xüsusiyyəti sayıla bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Həcmcə kiçik olub, dərin məna ifadə edir, təbiət və heyvanlar şəxsləndirilir, əxlaqi, nəsihətamiz səciyyə daşıyır.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hansı fikir doğrudur?

Oğuz elinin ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və Əfzələddin Xaqani yaradıcılğı üçün ortaq cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Vaqifin qəzəllərinə aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. “Leyli və Məcnun” poemasında Nizaminin toxunduğu məsələlərdən biri səhv verilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. C.Cabbarlının “Vəfalı Səriyyə” pyesi ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:

1. Pyesdə qəhrəmanlar iki yerə bölünürlər: bir tərəf müasir təhsili, savadı; ikinci tərəfköhnə dədə-baba mühitini,savadsızlığı təmsil edir.
2. Əsərdə Səriyyə, Rüstəm, Məhərrəm köhnə dədə-baba mühitini, müasir mədəniyyətdən uzaqlığı təmsil edirlər.
3. Çimnaz, Qurban, Həmzə müasir təhsili, tərbiyəni təmsil edirlər.
4. Əsərin sonunda pristav gəlib qanunsuzluğun qarşısını alır.
5. Pyesin sonu M.F.Axundzadənin pyeslərini xatırladır, yəni xeyir şərə qalib gəlir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Q.Zakir lirikasının bədii xüsusiyyətlərinə aid ola bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Məntiqi ardıcıllığı gözləməklə R.Rzanın əsərlərindən ibarət cərgəni tamamlayın.

1.”Madrid”            2.”Həbəşistan”
3.”Almaniya”        4. ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. H.Cavidin lirik şeirlərində bunlardan biri öz əksini tapmamışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Ədəbi hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin.

1.Yazılı ədəbiyyatda heca vəznli şeirin əsasının qoyulması
2.Ana dilində bədii nəsrin əsasının qoyulması
3.Anadilli qəzəlin yaranması
4.Məhəbbət mövzusunda ilk poemanın yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Hekayələrinin demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. C. Məmmədquluzadənin “Anamım kitabı” əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ MİQ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.