Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT 2018 (aprel)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Biri şəxsiz cümlə deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. a. Aydın və Əli radioya qulaq asa-asa nərd oynayırdılar.

b. Şəkli gətirmişdi, ancaq atasına verməyi unutmuşdu.

c. Onlar bu maraqlı filmə dəfələrlə baxırdılar.

d. hər şeyə diqqətlə yanaşan, tələbələrin suallarını cavablandıran müəlliməmiz nədənsə bu gün susqun idi.

e. Niyyətin hara, mənzilin ora.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Bəndlərdən birində mürəkkəb xitab, həm də cümlə şəklində olan ara söz işlənmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:

Türkmən, qazax, cuvaş,  ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cərgədəki sözlərin biri milli, digəri alınmadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. Aşağıdakı əsərlərdən hansı ictimai lirika nümunəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Rədif nəzmi nəsrdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir :
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı fikir doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. A.Bakıxanov və M.F.Axundovun ortaq cəhətlərini seçin.1.Hər ikisi lirik,epik,dramatik növdə qələmini sınayıb.
2.H
ər ikisi eyni dövrdə yaşayıb yaradıb.
3.Avtobioqrafik
əsər müəllifidirlər.
4.H
ər iki sənətkarın maarifçilik sahəsində müstəsna xidməti olmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Mənzum hekayə əlliflərini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Eyni ildə yazılmış əsərlər sırasına daxil edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatında təkcə yazan sənətkarlar sırasına daxil edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 1.”Fərhadnamə” (A.Ərdəbili)
2.”D
əhnamə” (M.Цvhədi)
3.”S
əhhət və Mərəz” (M.Fцzuli)

Bu
əsərləri birləşdirən ortaq xüsusiyyət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Beytlər əsasında yazılan bu şeir janrlarının ikisinin qafiyə quruluşu tamamilə eynidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. ”Bəxtiyarnamə poemasının müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymunKeta-?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=645∆32=4924∆48=1455∆11=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT 2018 (aprel)

 • Mart 8, 2019 at 07:33
  Permalink

  Bu nə günün testidi. 1 testdə 11 hərf səhvi olar? Bunu tərtib edənin ağlı hardadı? Özü düzgün yaza bilməyən bizi öyrədir 😑

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.