Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT 2018 (aprel)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Biri şəxsiz cümlə deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

a. Aydın və Əli radioya qulaq asa-asa nərd oynayırdılar.

b. Şəkli gətirmişdi, ancaq atasına verməyi unutmuşdu.

c. Onlar bu maraqlı filmə dəfələrlə baxırdılar.

d. hər şeyə diqqətlə yanaşan, tələbələrin suallarını cavablandıran müəlliməmiz nədənsə bu gün susqun idi.

e. Niyyətin hara, mənzilin ora.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Bəndlərdən birində mürəkkəb xitab, həm də cümlə şəklində olan ara söz işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:

Türkmən, qazax, cuvaş,  ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cərgədəki sözlərin biri milli, digəri alınmadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. Aşağıdakı əsərlərdən hansı ictimai lirika nümunəsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Rədif nəzmi nəsrdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. A.Bakıxanov və M.F.Axundovun ortaq cəhətlərini seçin.


1.H
ər ikisi lirik,epik,dramatik növdə qələmini sınayıb.
2.H
ər ikisi eyni dövrdə yaşayıb yaradıb.
3.Avtobioqrafik
əsər müəllifidirlər.
4.H
ər iki sənətkarın maarifçilik sahəsində müstəsna xidməti olmuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Mənzum hekayə əlliflərini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Eyni ildə yazılmış əsərlər sırasına daxil edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatında təkcə yazan sənətkarlar sırasına daxil edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 1.”Fərhadnamə” (A.Ərdəbili)
2.”D
əhnamə” (M.Цvhədi)
3.”S
əhhət və Mərəz” (M.Fцzuli)

Bu əsərləri birləşdirən ortaq xüsusiyyət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Beytlər əsasında yazılan bu şeir janrlarının ikisinin qafiyə quruluşu tamamilə eynidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. ”Bəxtiyarnamə poemasının müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. 143 və 64 ədədləri arasındakı əlaqə 72 və 81 arasında da mövcuddur.Bu əlaqə aşağıdakı cütlüklərdən hansında da var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq,uyğun olan variantı tapın.
Qorilla-meymun
Keta-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

80∆36=6

45∆32=49

24∆48=14

55∆11=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Mağazadakı malların 10 -nin qiyməti 20 ,70 -nin qiyməti isə 10 artdı.20 -nin qiyməti isə sabit qaldı.Mağazadakl malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir.Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa kitab neçə səhifədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

22 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT 2018 (aprel)

 • İyul 11, 2018 at 5:05 axşam
  Permalink

  Salam .Men köhne balla seçim etmek isteyirem ,amma imthna çağrılmışam .O nece olur ki ? Axı 2017 balımı seçmişdim erizede .Köhne imthn neticem de şexsi sehifededir hal hazırda .Hörmetli mlmler ,Ezizağa mlm bilirsinizse ,başa salın da bu nece ola biler .Olmağına işleyirem keçen imthn girmişem işe .Yermi deyişmekçün tekrar vakant seçmek isteyirdim .

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 4:44 səhər
  Permalink

  16 _si ibtidailerin imtanidir ugurlar her kese

  Cavab yaz
  • İyul 13, 2018 at 4:14 axşam
   Permalink

   Menimde imtahanim 25-di. Allah hamiya komek olsun. AMIN

   Cavab yaz
   • İyul 13, 2018 at 8:53 axşam
    Permalink

    Uğurlar sizə də. Allah hamıya arzusuna çatmağı nesib etsin. Amin.
    Siz necə hazırlaşırsız? Hansı dersliklərdən istifadə edirsiz?

    Cavab yaz
    • İyul 14, 2018 at 4:39 axşam
     Permalink

     Evde ozum hazirlasiram. fenlerden 10-11 sinif edebiyyat bir de azerbaycan dilinden de ARAZ kursunun umumi kitabindan. Elave ordan-burdan kitablar tapmisam onlarla, kurikulumdan da internetde ve elave kitablardan. kecen il 44 bal yigmisdim. INSALLAH bu il artirmaq imkanim olar. hamiya, xususile evde menim kimi ozu hazirlasanlara ugurlar ALLAH HAMIYA KOMEK OLSUN! AMIN

     Cavab yaz
     • İyul 14, 2018 at 6:31 axşam
      Permalink

      Amin, Allah zəhmətimizin bəhrəsini görməyi nəsib etsin. Amin.Mən özümdə evdə hazırlaşıram. Tqdk -nın vəsaitlərilə sonra internetden ələvələrlə. Keçən il istədiyim balı toplamadım. Bu il yaxşı olar İnsaallah. Bir daha uğurlar sizə. İnşaallah istədiyimiz balı toplayarıq. Amin.

      Cavab yaz
      • İyul 15, 2018 at 3:59 səhər
       Permalink

       Muellime Muellime Tesekkurler! Hamiya ugurlar!

       Cavab yaz
 • İyul 10, 2018 at 5:19 axşam
  Permalink

  bextever bawimiz sual hazirlayiblar siz gedin bir duzgun azerbaycan dilinde yazmagi bir oyrenin sonra sual hazzirlayin herf sehvleri ne qeder istesen plusda bir variantda 3dene duzgun cvn hansin secmeliyik soruwmaq ayib olmasin.

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2018 at 12:05 axşam
  Permalink

  Fiziki terbiyeden de yeni suallar qoyunda her il eyni testlerdi

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2018 at 8:39 səhər
  Permalink

  16 sından sonra dediler televizorda hı

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2018 at 8:11 səhər
  Permalink

  Xais edirəm ədəbiyyatdan da yeni testlər yerlesdirin. İmtahana az qalıb

  Cavab yaz
 • İyun 29, 2018 at 2:17 axşam
  Permalink

  Burdakı suallarda nə çox səhv var.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: