Loading...

MİQ – Azərbaycan dili və Ədəbiyyat 2020 (YENİ) + izahlı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı sözün yazılışı düzgündür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. "Nəqqaşlıq" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı yanlış olanları seçin:
1.Vurğusu son hecadadır.
2.Kar-cingiltili samit cütlüyü işlənmişdir.
3.Kar samitlə cingiltili samitlərin sayı bərabərdir.
4.İki samitin kar qarşılığı yoxdur.
5.Tələffüzündə iki fərqli məqam var.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Sözlərdən  birinin leksik izahı düzgün verilməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Hansı nümunədə yiyəlik halda olan iki isim işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Feildən düzələn sifət yönlük hal şəkilçisi qəbul etdikdə hansı xüsusiyyəti daşımaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. “İsə” hissəciyinin məchul növə artırıldığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Hərəkətin səbəbini bildirən feili bağlama hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Tabeli mürəkkəb  cümlələrdən  birini intonasiyasından asılı olaraq tabesiz  mürəkkəb  cümlə  kimi də  qəbul  etmək  olar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Kölgə yavaş-yavaş gözdən itirdi.

Elnur  yenə də pulunu itirdi.

Nümunələrində işarələnmiş  sözləri bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətləri  seçin:

1.zamanları    2.vurğuları   3.quruluşca növləri    4.qrammatik  mənaları   5.başlanğıc formaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Hansı nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərin hamısı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. "Mən  dünən tələsik  kəndə maraqlı məktub  yazdım"─cümləsində  hansı  üzvün  yerini heç bir halda  dəyişmək  olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Tabesiz mürəkkəb cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Biri ümumi şəxsli sadə cümlə deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Hansı sözlərdəki şəkilçini həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi kimi düşünmək olar?

1.ağlın      2.ətri        3.beyini       4.zehnin       5.oğlu       6.şəklin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. "Qurut(maq), qurula(maq), quruluq" sözlərinin hər birinin kökü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Hansı nümunədə "öz" əvəzliyinin işlənməsi vacibdir?
1.Biz vətənimizi qorumalıyıq.
2.Salatın həyatını gözünün önünə gətirdi.
3.Sizi yurdunuzdan ayrı salmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur.
4.Mən fikrimi ona bildirdim.
5. Sən uşağını müalicə et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Verilmiş nümunədə hansı durğu işarələri işlənməlidir?

Ana Bala yağışa düşərsən qalın geyin dedi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. “Dil ictimai hadisədir” dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Ən dolğun cavabı seçin)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Bəndlərdən birində verilən  sözdə  iltisaqilik  pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Hansı nümunədə mimikanın söz vasitəsilə ifadəsi verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. Nümunə ilə bağlı səhv fikir:

Ağlaram ağlar kimi,
Dərdim var dağlar kimi,
Xəzəl ollam, tökülləm,
Viranə bağlar kimi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Aşağıda verilmiş İ. Nəsiminin əsərlərindən biri məntiqi ardıcıllığı pozur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı sənətkara aiddir?
1. Təbiətin gözəlliklərindən vəcdə gəlmiş insanın səmimi duyğularını əks etdirən şeirin müəllifidir.
2. Orta dövr sənətkarlarından birini özünün mürşidi adlandırır.
3. Qoşma və gəraylı müəllifidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. “Müsibəti-Fəxrəddin” (N. Vəzirov) əsərində aşağıdakılardan hansı Səadət xanıma aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Biri haqqında məlumat verilməyib.
1. Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaətdir.
2. Məzmuna təsir edir.
3. Bədii əsərdə tarixi xarakter daşıyır.
4. Mövzu və ideya birləşib əmələ gətirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Aşağıdakı əsərlərin birində peyzajdan istifadə olunub.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. “Koroğlu” dastanı ilə bağlı səhv fikir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Rəna
2. Vasif
3. İblis
4. Arif

a. Sus, bir ləkədir bu söz səninçin;
Beş altına qarşı bunca vəhşət?!
b. Dur, qəlbimi bir də yaqma artıq
c. Ona nail olur ancaq onlar
Ki, avuclar dolusu altını var.
d. Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Verilmiş bəndin son misrasını tamamlayın.

Mən sevmişəm onun ala gözünü,
Nəsib ola, bir də görüm üzünü,
Yoxsa danışırsız dilbər sözünü,
................................................

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. İgidlərin xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırın.

1. Dirsə xan
2. Beyrək
3. Səgrək
a. xeyirxah, yumşaqtəbiətli
b. ailə münasibətlərinə rəğbət bəsləyən
c. dözümlü, iradəli

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. “Anamın kitabı” (C.Məmmədquluzadə) haqqında verilən fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. M. Hadinin “Türkün nəğməsi” şeiri ilə bağlı səhv fikri tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Anarın “Keçən ilin son gecəsi” əsəri ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. “Şəhidlər” (B. Vahabzadə) poemasına aid fikirləri seçin (tam cavab).
1. Əsər 1990-cı ilin yanvar hadisələrinə həsr edilib.
2. Əlləri günahsız insanların qanına bulaşmış qatillərə ümumxalq nifrəti öz əksini tapmışdır.
3. Doğma dilində danışmayanlar və dilini bəyənməyənlər tənqid olunur.
4. Günahsız yerə qətlə yetirilməsindən danışılan əsərdə nikbin ruh var.
5. Əsər tarixi hadisələrdən bəhs etdiyi üçün ifadə vasitələrindən istifadə edilsə də, təsvir vasitələrindən istifadə edilməyib.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Ey könül, şadlığa bax, bayram edir cümlə-cahan,Səni bu nəşəli çağlarda neçin sardı duman?
Nümunədə hansı ifadə vasitəsindən istifadə olunmayıb?
1. təkrir
2. antiteza
3. bədii sual
4. inversiya
5. mübaliğə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Ələsgərəm, hər elmdən halıyam,
Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam.
Dedi: “Nişanlıyam, özgə malıyam”,
Sındı qol-qanadım, yanıma düşdü.
(Aşıq Ələsgər)
Şeirin IV misrasında hansı təsvir vasitəsindən istifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Fənn kurikulumu (1) ənənəvi təlim proqramından (2) nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Qrup işini təşkil edən zaman nəzərə alınmır.
1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri
2. Dərsdə istifadə ediləcək təlim üsulları
3. Dərsdə iştirak edən şagirdlərin sayı
4. Şagirdlərin yaş səviyyəsi
5. Dərsin məqsəd və vəzifələri
6. Tərtib edilmiş tapşırıqlar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “A” nömrəli məktəbin 5-ci sinfində ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllim şagirdləri tərəfindən çox sevilir. Sinifə bir müddət sonra başqa bir təhsil müəssisəsindən yeni bir şagird gəlir. Müəllim həmin şagirdə nəinki xüsusi qayğı ilə yanaşır, hətta həmin şagirdlə dərsdən sonra müddətlərdə də məşğul olur. Şagird qüsurlu olduğu üçün digər şagirdlər həmin şagirdlə ünsiyyət etmək istəmir. Ancaq müəllim şagirdlərə bunun doğru olmadığını bildirir və şagirdləri həmin şagirdlə dost olmağa cəlb edir.
Müəllim təhsilə aid hansı prinsipi xüsusi nəzarətində saxlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qiymətləndirmə haqqında deyilmiş fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Müəllim şagirdlərə Şah İsmayıl Xətai və Uzun Həsənin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etməyi tapşırır. Bu tapşırığı həll etmək üçün müəllimin seçdiyi hansı üsul daha məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müəllim şagirdlərə kontur xəritədə ölkələrin yerini qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlər bu tapşırığı icra edərkən onların hansı bilikl və fəaliyyət kateqoriyaları inkişaf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Mətn üzərində şagirdlər redaktə işləri aparır və mətni korreksiya edirlər. Şagirdlərdə hansı taksonomiya inkişaf edəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlim modelinin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Müəllimin dərsdən əvvəl gündəlik planlaşdırmasını hazırlayaraq, dərsə hazırlaşması mərhələsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

hüceyrə - membran;     insan - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Qanunauyğunluğu müәyyәn edin və “?” əvəzinә uyğun olan variant seçin.

255;  366;  497;  648;  819; ? ; 12111

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  1. III bina qırmızı rəngdədir.
  2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
  3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.

Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

MHM TƏDRİS MƏRKƏZİ

Müəllimlərin işə qəbulu sahəsi üzrə isə ilk ilimizin qəbul faizi 96% olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə verilmiş vakansiyaların 60% Mərkəzimizin tələbələri tərəfindən qazanılmışdır və hal hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərində MHM TƏDRIS MƏRKƏZİNDƏ təhsil almış və öz peşəsinə yiyələnmiş müəllimlər fəaliyyət göstərir. 2016-2017-ci tədris ilində isə MHM TƏDRSİ MƏRKƏZİ Müəllimlərin İşə Qəbulu sahəsi üzrə nəticələrinə görə respublika üzrə 1-ci olmuşdur.

2 şərh “MİQ – Azərbaycan dili və Ədəbiyyat 2020 (YENİ) + izahlı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.