Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA (yeni)

1. Qərbi Avstraliya yaylasına orta illik yağıntıların Dekan yaylasına nisbətən daha az düşməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Enlik zonallığının daha aydın müşahidə edildiyi ərazilər:

1. Almaniya-Polşa ovalığı
2. Himalay dağları
3. Orinoko ovalığı
4. Tibet yaylası
5. Mesopotamiya ovalığı
6. Efiopiya yaylası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Çöl təbii zonası üçün xarakterikdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Dünyanın ən böyük artezian hövzələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Fəal əhalinin strukturunun hansı ölkələrə aid olduğunu tapın:

1. xidmət sahələrində çalışanlar ---- 65%
2. sənaye sahəsində çalışanlar ---- 28%
3. kənd təsərrüfatında çalışanlar ---- 7%

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Qranit qata malik olan  adaları müəyyənləşdirin:    

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Cavan platformaları müəyyən edin:                              

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. A  məntəqəsi 137° şərq uzunluğunda yerləşir. Bu məntəqədə  21 mart saat  17:50-dir. 143° qərb uzunluğunda yerləşən  B  məntəqəsində tarixi və yerli vaxtı təyin edin:                                                                              

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Mütləq hündürlüyü 3750 m olan dağın ətəyində dəniz səviyyəsindən 750 m yüksəkdə havanın temperaturu 14°C-dir. Bu zaman dağın hansı hündürlüyündə havanın tenperaturu  5°C olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Biosenoz adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Qədim Tetis okeanının qalıqları hesab olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Şimali Amerika materikində tropik iqlim qurşağında yerləşən ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. 2015- ci  il üçün tərtib edilmiş əhalinin cins-yaş piramidasına əsasən ölkəmizdə, ordu sıralarına çağırışçı çatışmazlığı  təqribən neçənci illərdə müşahidə olunacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Sürüşmə hadisəsini yaradan əsas amillər:
1.Çaylarda şəlalərin olması
2.Yeraltı suların səviyyəsi
3.Atmosfer yağıntılarının miqdarı
4 Səthin meyilliyinin böyüklüyü
5.Bitkilər aləminin növ tərkibi
6.Süxurların yaşı
7.Dağ-dərə küləkləri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Verilən əlamətlərin aid olduğu türk dövlət və ya qurumu:
1. Ölkənin ən yüksək nöqtəsi Xan-Tenqri massividir.
2. Ən böyük gölləri Balxaş, Alakol və Zaysandır.
3. Ölkə daha çox neft, təbii qaz, daş kömür və fosforit ehtiyatları ilə zəngindir.
4. Ölkənin ən böyük perspektivli neft yatağı Tengizdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Stratosferə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Respublikanın düzənliklərində intrazonal landşaftların yaranmasının başlıca səbəbləri:
1. Qrunt sularının yer səthinə yaxınlığı
2. Qərbdə akkumulyasiya, şərqdə isə denudasiya proseslərinin üstün olması
3. Coğrafi enliyin dəyişməsi, hakim küləklər
4.Qrunt sularının dərində yerləşməsi
5.Böyük çayların təsiri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Pataqoniya yaylası üçün səciyyəvidir:

1. Böyük hissəsi əsas iqlim qurşağı daxilində yerləşir
2. Əsasən tropik və qismən subtropik iqlim qurşağında yerləşir
3. Keçid iqlim qurşağı daxilində yaranmışdır
4. Landşaftı əsasən yarımsəhralardan ibarətdir
5. Şimali Amerika materikinin mərkəz hissəsini əhatə edir
6. Cənubi Amerika materikinin cənubunu əhatə edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Misirvə Venesuela ölkələrinin ümumi olmayan əlamətlərini müəyyən edin:
1. İki okeana çıxışları vardır.
2. Tropik işıqlanma qurşağında yerləşirlər.
3. Böyük pambıq ixracatçılarıdırlar.
4. Unitar inzibati ərazi quruluşuna malik olan ölkələrdir.
5. Böyük həcmdə neft ixrac edirlər və OPEK təşkilatının üzvüdürlər.
6. Əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malikdirlər.
7. Sahil ərazilərində yağıntılar əsasən ilin soyuq dövründə düşür.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Aralıq dənizi iqlim tipi
II. İlboyu bərabər rütubətli iqlim tipi
III. Mülayim musson iqlim tipi

1. Orta illik yağıntıların miqdarı 800-1000 mm arasında dəyişir.
2. Yağıntılar payızın sonu və qışda düşür, suvarma əkinçiliyi daha yaxşı inkişaf etmişdir.
3. Cənub yarımkürəsində müşahidə olunmur.
4. İsti okean cərəyanlarının təsiri altında qalan materiklərin cənub-şərq sahilləri üçün xarakterdir.
5.Bu ərazilərdə düşən yağıntıların əsas hissəsi yay aylarında düşür.
6. Cənub materiklərinin cənub-qərbində yayılmışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Ölkə əhalisinin sayı 12500 min nəfər, orta illik artım faizi 2% olarsa, ölkənin hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı və 5 ildən sonra ölkə əhalisinin sayını (proqnoz) hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. İntrazonal landşaft üstün müşahidə edilən fiziki-coğrafi rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Verilən əlamətlərdən hansını İEÖ -yə aid etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Lənkərançayın hövzəsində yayılmış iqlim tiplərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Sakit okean (I), Ərəbistan (II) və Hind-Avstraliya (III) tavasının Avrasiya litosfer tavası ilə toqquşmasından yaranan müvafiq dağları müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Düzgün ifadəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Geotermik pillənin kiçik olduğu ərazilər üçün xas olan xüsusiyyətlər:

1. Tektonik cəhətdən aktiv sahələrdir        2. Tektonik cəhətdən passiv sahələrdir

3. Platformanın mərkəzində yerləşir         4. Ovalıqlar geniş yayılmışdır

5. Geosinklinallarda yerləşir                       6. Cavan dağların yerləşdiyi ərazilərdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Hansı çayların eroziya bazisi körfəzdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. 70° cənub enliyində qütb gecələri başlanan zaman Günəşin zenitdə olduğu məntəqədən 4440 km cənubda yerləşən A məntəqəsi ilə Bakı şəhəri arasındakı həqiqi məsafə izahlı miqyası 1 sm-də 600 km olan xəritədə neçə sm-lə göstəriləcəkdir?                    

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Bu fikirlərdən biri düzgün deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Aşağıdakı əlamətlər hansı fiziki-coğrafi obyektə aiddir?
1. Dünyanın quruda ən dərin çatı burada yerləşir.
2. Gölləri uzunsov və dərindir.
3. Seymik cəhətdən fəal ərazidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Cənubi Amerika materikinin cənubunda yerləşən subtropik iqlim qurşağının Aralıq dənizi tipində rütubətli fəsil və ayı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Başqırdıstan respublikası ərazisində yerləşən neft yataqları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Qeyd olunan xüsusiyyətləri respublikamızla həmsərhəd olan ölkələrə müvafiq olaraq düzün.

A-Limon,narıngi,çayın becərildiyi ölkədir.Qara dənizə çıxışı vardır.Batumi limanı yerləşir.
B-Ərazisinə görə dünyanın ən böyük dövlətidir.Bu ölkənin qərbi ilə şərqi arasında daha çox saat fərqi var.
C-Dağlıq ərazidə yerləşir,okean və dənizlərə çıxışı yoxdur.Respublikamızın ərazisinin 20 %-i bu ölkə tərəfindən işğal edilmişdir.
D-Avropa və Asiya qitələrində yerləşən ölkədir.Aralıq dənizinə və Qara dənizə çıxışa malikdir.
E-Dünya azərbaycanlılarının çox hissəsinin vətənidir.Dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Təbriz şəhəri burada yerləşir.

I.Türkiyə    II.Rusiya    III.İran    IV.Gürcüstan    V.Ermənistan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Adada yerləşməyən vulkanları müəyyən edin:
1. Kotopaxi        2. Vezuvi         3. Klyuçevskaya Sopka         4. Hekla
5. Elbrus           6. Ruapexu      7. Mauna-Kea

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Kəlbəcər-Laçın,Dağlıq-Şirvan və Quba-Xaçmaz  iqtisadi-coğrafi rayonları üçün ümumi cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Hadisələrin düzgün ardıcıllıqla göstərildiyi variantı seçin:

1.“Ay erası”      2.İlkin soyuq Yerin yaranması     3.Hidrosferin yaranması
4.İlkin Yer qabığını yaranması         5.Atmosferin yaranması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Mülayim iqlim qurşağı daxilində yerləşən və müvafiq olaraq dəniz, mülayim-kontinental, kontinental və musson iqlimi vilayətlərindən axan çaylar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Ölkə əhalisinin sayı 8,0 mln nəfərdir.Bunlardan 2,8 mln nəfəri 16 yaşa qədər olanlar,1,5 mln nəfəri təqaüdçülər,0,7 mln nəfəri işləməkdən yayınanlar,2,4 mln nəfəri isə, iqtisadi fəal əhalidir.İşsizlik səviyyəsini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Təbii fəlakətləri ziyan vurduqları ölkələrə uyğun olaraq qruplaşdırın:

1.Meşə yanğını     2.Tornado      3. Sunami     4.Tayfun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Zaqatala-Lahıc fiziki-coğrafi rayonunda müvafiq olaraq 600-2000 m və 2200-3000 m yüksəkliklər arasında yayılmış landşaft tiplərini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Səhv bəndi müəyyənləşdirin:                                        

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Qeyzerlərə aid olan xüsusiyyətləri seçin:

1. Geotermal enerji mənbələri hesab olunurlar.
2. Yalnız materik tipli litosfer tavalarında yaranırlar.
3. Dövri surətdə qaynar su və buxar püskürən isti bulaqlardır.
4. Platforma sahələrində neftli-qazlı ərazilərdə rast gəlinirlər.
5. Yer kürəsinin tektonik cəhətdən fəal, geosinklinal sahələrinə uyğun gəlirlər.
6. Püskürməsi zamanı yer səthinə salza və brekçi daxil olur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Ön Qafqaz tektonik çökməsi
II. Böyük Qafqaz tektonik qalxması
III. Kiçik Qafqaz tektonik qalxması
IV. Kür tektonik çökməsi

1. Muğan düzü          2. Niyaldağ silsiləsi
3. Burovar silsiləsi   4. Şollar düzü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Müvafiq olaraq Samur,Kür,Araz və Bolqarçayın sahilində yerləşən inzibati rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Qobustan-Abşeron və Qazax-Qarabağ fiziki-coğrafi rayonlarının fərqli cəhəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Akif Bayramov

Bayramov Akif Rayəddin oğlu-Goranboy rayonu Ə.İsgəndərov adına Alpiut kənd tam orta məktəbinin Coğrafiya müəllimi.2008-2012-ci illər bakalavr BDU-Coğrafiya ixtisası üzrə,magistratura üzrə GDU-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə təhsil alıb,fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.DİM-in ekspert və marker müəllimidir.

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – COĞRAFİYA (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !