Загрузка...

Məktəb psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtanahı (3)

1. Psixologiyada tәtbiq olunan riyazi metodlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Psixoloji nәzarәt nәdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Şәxsiyyәtә mәxsus iradi keyfiyyәtlәr hansı variantda qeyd edilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Temprament insanın davranış vә rәftarında hansı formada özünü göstәrir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Ünsiyyәtin tәrifi tәrifi hansı variantda verilmishdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Treniq ideyasını alman psixoloqlarından hansı irәli sürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Bunlardan hansıları tәbii imkanlar anlayışına daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. fәrdlәr arasında münaqişәlәr; fәrdlәr vә tәşkilatlar, fәrdlәr vә qruplar arasındakı münaqişәlәr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Müvәqqәti barışığın çatışmazlığı nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. I. P. Pavlov sinir sisteminin 4 әsas tipini ayırd etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Diaqnоstik ziddiyyәtli funksiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Şәxsiyyәtin inkişafı hansı xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Şәxsiyyәtin fоrmаlаşmаsının әsаs kоmpоnеnti kimi tәbii imkаnlаr аnlаyışınа hаnsı vаriаnt dаxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. İnsanın davranış qaydalarına öyrәdilmәsi prosesinin birinci tipi nә ilә әlaqәdardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Maraqların tәsnifi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Tәrbiyә insanın nәyә olan qabiliyyәtini reallaşdırır, artırır vә möhkәmlәndirir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Аli hisslәrin – әxlаq tәrbiyәsinin mәzmununа dаxil dеyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Xoşagәlәn gәnc tipi hansı tipә aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Mәfhum anlayışına hansı variant uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Psixologiyada ustanovka dedikdә hansı vәziyyәt nәzәrdә tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Proprioseptiv duyğuların növlәri hansı variantda düzdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Uşаqlаrın tәrbiyәsindә mәktәb, аilә vә ictimаiyyәtin әlbir işinin zәruriliyi nә ilә izаh оlunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Problem situasiyasının mahiyyәtini hansı amil şәrtlәndirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Fәlsәfi antropologiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Başqa adamı әn böyük sәrvәt adlandırırdı fikri kimә mәxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Еtikеt sözünün mәnаsı nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. İşgüzarlıq xarakterinin xüsusiyyәti,ı fәaliyyәtin sahibkarlıq isә hansı fәaliyyәtin xüsusi növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. İnsanın hәrәkәtlәrini vә bu hәrәkәtlәrә әtrafdakı insanların reaksiyasını әks etdirәn tәcrübә әsasında insanın davranışının dәyişdirilmәsi prosesi necә adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Hipokrat belә güman edirdi ki, temperament bәdәndә olan 4 – mayenin nisbәti ilә müәyyәn olunur, hәmin mayelәr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Hansı prinsipә görә psixoloji hadisәlәr maddi hәyat vasitәlәri, istehsal üsulunun inkişaf qanunları ilә ictimai münasibәtlәrlә, sosial hәyat tәrzi ilә müәyyәn olunur vә onların dәyişmәsi ilә dә dәyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Hәr hansı bir sahәdә şәxsiyyәtin bütün biliklәrindәn ibarәt olan nüfuz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Şәxsiyyәtin realizә etmәk istәdiyi mәqsәdlәr hansı niyyәtlәrlә bağlıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Qarşıya aydın qoyulmuş mәqsәd insana necә tәsir göstәrir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Әqli nәticәnin (tәfәkkürün formasıdır) növlәri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı A.Maslounun tәklif etdiyi tәşkilati tәlәbatlara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Fәaliyyәtin necә növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. İnsan davranışı hansı tәcrübә ilә müәyyәn edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Ziddiyyәtin ikinci mәrhәlәsi nәyi әhatә еdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Qabiliyyәtin tiplәri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Psixologiyada psixodiaqnostika mәqsәdilә neçәnci әsrdәn başlayaraq testlәrdәn istifadә olunur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Tәşkilatın idarә olunmasında әmәyә münasibәti ifadә edәn xarakter әlamәtlәri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Qrup münaqişәlәrin hansı növlәrini göstәrmәk olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Akselerant fәrdә mәxsus xüsusiyyәt hansı variantdadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Eksteriorizasiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Müasir psixologiya kompüter inqilabının mәnfi psixoloji nәticәsini nәdә görür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. : Mnemik fәaliyyәt nәyә yönәlmiş fәaliyyәtdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. İnsan nәinki tәbiәtin verdiyi şeyin formasını dәyişdirir: tәbiәtin verdiyi şeydә o öz şüurlu mәqsәdini dә hәyata keçirir, bu mәqsәd bir qanun olaraq insan fәaliyyәtinin üsulunu vә xarakterini müәyyәn edir vә insan öz iradәsini bu mәqsәdә tabe etmәli olur sözlәri kimә mәxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Aşağıdakılardan hansı rәhbәrlәr bir­birindәn onunla fәrqlәnir ki,o,kimin üçün yaşadığını vә әmәk sәrf edildiyini çox yaxşı bilir vә dәrk edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Bunlаrdаn hаnsılаrı әmәk qruplаrındа tәrbiyәnin әsаs tәrkib hissәlәrinә dаxil dеyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Söz oyunları hansı tәxәyyülün mәhsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Xarakterin fizioloji mexanizmi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Şәxsiyyәtin sәrvәt meyllәri anlayışında nә nәzәrdә tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. L.Festinqer, M.Doyç vә H.Jerard konform davranışın hansı tiplәrini qeyd edirlәr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. İnsanın konformluq dәrәcәsi asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.