Loading...

Məktəb psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtanahı (3)

1. Akselerant fәrdә mәxsus xüsusiyyәt hansı variantdadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. İnsan davranışı hansı tәcrübә ilә müәyyәn edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. İnsanın davranış qaydalarına öyrәdilmәsi prosesinin birinci tipi nә ilә әlaqәdardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Bunlаrdаn hаnsılаrı әmәk qruplаrındа tәrbiyәnin әsаs tәrkib hissәlәrinә dаxil dеyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Аli hisslәrin – әxlаq tәrbiyәsinin mәzmununа dаxil dеyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Hәr hansı bir sahәdә şәxsiyyәtin bütün biliklәrindәn ibarәt olan nüfuz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. fәrdlәr arasında münaqişәlәr; fәrdlәr vә tәşkilatlar, fәrdlәr vә qruplar arasındakı münaqişәlәr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Fәaliyyәtin necә növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Ziddiyyәtin ikinci mәrhәlәsi nәyi әhatә еdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Şәxsiyyәtin fоrmаlаşmаsının әsаs kоmpоnеnti kimi tәbii imkаnlаr аnlаyışınа hаnsı vаriаnt dаxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Şәxsiyyәtin sәrvәt meyllәri anlayışında nә nәzәrdә tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Müvәqqәti barışığın çatışmazlığı nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. I. P. Pavlov sinir sisteminin 4 әsas tipini ayırd etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Әqli nәticәnin (tәfәkkürün formasıdır) növlәri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. İnsan nәinki tәbiәtin verdiyi şeyin formasını dәyişdirir: tәbiәtin verdiyi şeydә o öz şüurlu mәqsәdini dә hәyata keçirir, bu mәqsәd bir qanun olaraq insan fәaliyyәtinin üsulunu vә xarakterini müәyyәn edir vә insan öz iradәsini bu mәqsәdә tabe etmәli olur sözlәri kimә mәxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. İnsanın hәrәkәtlәrini vә bu hәrәkәtlәrә әtrafdakı insanların reaksiyasını әks etdirәn tәcrübә әsasında insanın davranışının dәyişdirilmәsi prosesi necә adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Fәlsәfi antropologiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Şәxsiyyәtә mәxsus iradi keyfiyyәtlәr hansı variantda qeyd edilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Şәxsiyyәtin inkişafı hansı xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Xoşagәlәn gәnc tipi hansı tipә aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Temprament insanın davranış vә rәftarında hansı formada özünü göstәrir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Еtikеt sözünün mәnаsı nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Hipokrat belә güman edirdi ki, temperament bәdәndә olan 4 – mayenin nisbәti ilә müәyyәn olunur, hәmin mayelәr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Aşağıdakılardan hansı rәhbәrlәr bir­birindәn onunla fәrqlәnir ki,o,kimin üçün yaşadığını vә әmәk sәrf edildiyini çox yaxşı bilir vә dәrk edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Hansı prinsipә görә psixoloji hadisәlәr maddi hәyat vasitәlәri, istehsal üsulunun inkişaf qanunları ilә ictimai münasibәtlәrlә, sosial hәyat tәrzi ilә müәyyәn olunur vә onların dәyişmәsi ilә dә dәyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Uşаqlаrın tәrbiyәsindә mәktәb, аilә vә ictimаiyyәtin әlbir işinin zәruriliyi nә ilә izаh оlunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Psixoloji nәzarәt nәdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Söz oyunları hansı tәxәyyülün mәhsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Xarakterin fizioloji mexanizmi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Bunlardan hansıları tәbii imkanlar anlayışına daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Qrup münaqişәlәrin hansı növlәrini göstәrmәk olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. L.Festinqer, M.Doyç vә H.Jerard konform davranışın hansı tiplәrini qeyd edirlәr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Eksteriorizasiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. İnsanın konformluq dәrәcәsi asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. Diaqnоstik ziddiyyәtli funksiya nәdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Maraqların tәsnifi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Şәxsiyyәtin realizә etmәk istәdiyi mәqsәdlәr hansı niyyәtlәrlә bağlıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Tәşkilatın idarә olunmasında әmәyә münasibәti ifadә edәn xarakter әlamәtlәri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Tәrbiyә insanın nәyә olan qabiliyyәtini reallaşdırır, artırır vә möhkәmlәndirir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Qabiliyyәtin tiplәri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Problem situasiyasının mahiyyәtini hansı amil şәrtlәndirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Müasir psixologiya kompüter inqilabının mәnfi psixoloji nәticәsini nәdә görür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı A.Maslounun tәklif etdiyi tәşkilati tәlәbatlara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Psixologiyada tәtbiq olunan riyazi metodlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Qarşıya aydın qoyulmuş mәqsәd insana necә tәsir göstәrir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Psixologiyada ustanovka dedikdә hansı vәziyyәt nәzәrdә tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. İşgüzarlıq xarakterinin xüsusiyyәti,ı fәaliyyәtin sahibkarlıq isә hansı fәaliyyәtin xüsusi növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Başqa adamı әn böyük sәrvәt adlandırırdı fikri kimә mәxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Treniq ideyasını alman psixoloqlarından hansı irәli sürmüşdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. : Mnemik fәaliyyәt nәyә yönәlmiş fәaliyyәtdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Ünsiyyәtin tәrifi tәrifi hansı variantda verilmishdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Psixologiyada psixodiaqnostika mәqsәdilә neçәnci әsrdәn başlayaraq testlәrdәn istifadә olunur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Mәfhum anlayışına hansı variant uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Proprioseptiv duyğuların növlәri hansı variantda düzdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.