Məktəb psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtanahı (3)

1. Hәr hansı bir sahәdә şәxsiyyәtin bütün biliklәrindәn ibarәt olan nüfuz hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Ünsiyyәtin tәrifi tәrifi hansı variantda verilmishdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Şәxsiyyәtә mәxsus iradi keyfiyyәtlәr hansı variantda qeyd edilib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. I. P. Pavlov sinir sisteminin 4 әsas tipini ayırd etmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Xoşagәlәn gәnc tipi hansı tipә aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Mәfhum anlayışına hansı variant uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Temprament insanın davranış vә rәftarında hansı formada özünü göstәrir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. : Mnemik fәaliyyәt nәyә yönәlmiş fәaliyyәtdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Psixologiyada psixodiaqnostika mәqsәdilә neçәnci әsrdәn başlayaraq testlәrdәn istifadә olunur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Müvәqqәti barışığın çatışmazlığı nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Şәxsiyyәtin realizә etmәk istәdiyi mәqsәdlәr hansı niyyәtlәrlә bağlıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Şәxsiyyәtin inkişafı hansı xarakter daşıyır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Tәrbiyә insanın nәyә olan qabiliyyәtini reallaşdırır, artırır vә möhkәmlәndirir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Psixologiyada tәtbiq olunan riyazi metodlar hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Tәşkilatın idarә olunmasında әmәyә münasibәti ifadә edәn xarakter әlamәtlәri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Bunlаrdаn hаnsılаrı әmәk qruplаrındа tәrbiyәnin әsаs tәrkib hissәlәrinә dаxil dеyildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Ziddiyyәtin ikinci mәrhәlәsi nәyi әhatә еdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Diqqәtin mәrkәzlәşmә prоsеsi özünü nеcә dоğruldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. İnsan nәinki tәbiәtin verdiyi şeyin formasını dәyişdirir: tәbiәtin verdiyi şeydә o öz şüurlu mәqsәdini dә hәyata keçirir, bu mәqsәd bir qanun olaraq insan fәaliyyәtinin üsulunu vә xarakterini müәyyәn edir vә insan öz iradәsini bu mәqsәdә tabe etmәli olur sözlәri kimә mәxsusdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Eksteriorizasiya nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Psixologiyada ustanovka dedikdә hansı vәziyyәt nәzәrdә tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Aşağıdakılardan hansı rәhbәrlәr bir­birindәn onunla fәrqlәnir ki,o,kimin üçün yaşadığını vә әmәk sәrf edildiyini çox yaxşı bilir vә dәrk edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. İnsanın konformluq dәrәcәsi asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. İnsan davranışı hansı tәcrübә ilә müәyyәn edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Fәaliyyәtin necә növü var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı A.Maslounun tәklif etdiyi tәşkilati tәlәbatlara aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Proprioseptiv duyğuların növlәri hansı variantda düzdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. fәrdlәr arasında münaqişәlәr; fәrdlәr vә tәşkilatlar, fәrdlәr vә qruplar arasındakı münaqişәlәr
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Fәlsәfi antropologiya nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Şәxsiyyәtin sәrvәt meyllәri anlayışında nә nәzәrdә tutur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. İnsanın davranış qaydalarına öyrәdilmәsi prosesinin birinci tipi nә ilә әlaqәdardır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Hipokrat belә güman edirdi ki, temperament bәdәndә olan 4 – mayenin nisbәti ilә müәyyәn olunur, hәmin mayelәr hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Treniq ideyasını alman psixoloqlarından hansı irәli sürmüşdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Söz oyunları hansı tәxәyyülün mәhsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Maraqların tәsnifi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Müasir psixologiya kompüter inqilabının mәnfi psixoloji nәticәsini nәdә görür:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. İnsanın hәrәkәtlәrini vә bu hәrәkәtlәrә әtrafdakı insanların reaksiyasını әks etdirәn tәcrübә әsasında insanın davranışının dәyişdirilmәsi prosesi necә adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. L.Festinqer, M.Doyç vә H.Jerard konform davranışın hansı tiplәrini qeyd edirlәr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. İşgüzarlıq xarakterinin xüsusiyyәti,ı fәaliyyәtin sahibkarlıq isә hansı fәaliyyәtin xüsusi növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Psixoloji nәzarәt nәdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Şәxsiyyәtin fоrmаlаşmаsının әsаs kоmpоnеnti kimi tәbii imkаnlаr аnlаyışınа hаnsı vаriаnt dаxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Qrup münaqişәlәrin hansı növlәrini göstәrmәk olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Akselerant fәrdә mәxsus xüsusiyyәt hansı variantdadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Аli hisslәrin – әxlаq tәrbiyәsinin mәzmununа dаxil dеyildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Qarşıya aydın qoyulmuş mәqsәd insana necә tәsir göstәrir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Hansı prinsipә görә psixoloji hadisәlәr maddi hәyat vasitәlәri, istehsal üsulunun inkişaf qanunları ilә ictimai münasibәtlәrlә, sosial hәyat tәrzi ilә müәyyәn olunur vә onların dәyişmәsi ilә dә dәyişilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Problem situasiyasının mahiyyәtini hansı amil şәrtlәndirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Başqa adamı әn böyük sәrvәt adlandırırdı fikri kimә mәxsusdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Diaqnоstik ziddiyyәtli funksiya nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Bunlardan hansıları tәbii imkanlar anlayışına daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Еtikеt sözünün mәnаsı nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Xarakterin fizioloji mexanizmi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Әqli nәticәnin (tәfәkkürün formasıdır) növlәri hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Uşаqlаrın tәrbiyәsindә mәktәb, аilә vә ictimаiyyәtin әlbir işinin zәruriliyi nә ilә izаh оlunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Qabiliyyәtin tiplәri hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

One thought on “Məktəb psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtanahı (3)

  • Avqust 17, 2020 at 15:45
    Permalink

    Salam .imtahan sualları ilə maraqlanıram.

    Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.