loading...

Lənkəran vilayətinin Relyefi

Lənkəran vilayətinin Relyefi

Lənkəran fiziki coğrafi vilayətinin ən görkəmli oroqrafik vahidləri Talış dağları və bu dağlarla Xəzər dənizi arasında yerləşən Lənkəran ovalığından ibarətdir. Lənkəran ovalığı sadə relyefə malik olmaqla şimaldan cənuba ensizləşir. Səthin əsas formaları çayların gətirmə konuslarının qabarıq düzənlikləri, hamar dəniz düzənlikləri, bə’zi yerlərdə isə səthi batıq düzənliklərdir.
Talış dağlıq sahəsində üç paralel silsilə ayrılır. Əsas suayncı Talış silsiləsidir (Gömürkey – 2493 m, Qızyurdu – 2433 m, Şandanqalası – 1816 m). Bu, şimal-qərbdə Viləşçayın yuxan axınından cənubda Astaraçayı dərəsinə qədər 80 km uzanır.
Talış dağlannın suayncı zonasında tektonik mənşəli Diabar Qosmalyan  çökəkləri yerləşir. Suayncı silsilədən şimal-qərbdə ona paralel Peştəsər silsiləsi uzanır. Bu çox yerdə Tahş dağlan ilə geniş köndələn tirələrlə sanki birləşir və oroqrafik cəhətdən çox da kəskin seçilmir. Yalnız struktura uyğun erozion dərələr sahəsində bu dağlar sərbəst oroqrafik vahid kimi seçilir. Bu iki silsilə Cənubi Azərbaycan ərazisində Boqrovdağ silsiləsinə keçir və Qızılüzən çayının Məncil dərəsinə kimi uzanır.
Talış dağlıq sahəsində üçüncü alçaqdağlıq tirə Burovar tirəsidir (Burovar- 914 m, Dizdoni – 1056 m). Bu tirəni Viləşçay və Lənkərançay antesedent dərələrlə kəsir. Talış dağları qoynunda Yardımlı, Lerik çökəklikləri yerləşir. Talış silsiləsinin Ərdəbil çökəkliyinə baxan qərb yamacları qısa və az maili olmaqla, əsasən müvəqqəti axar suların erozion formalan ilə, geniş şərq yamaclar isə çoxsaylı dərin çay dərələri ilə parçalanmışdır.

Mənbə: M.A.MÜSEYİBOV
AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASİ
103 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?