Загрузка...

KURİKULUM – Yeni tipli test modelləri (2)

1. Qiymətləndirmə vasitəsi haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. İdarəetmənin obyekti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Məktəb direktorunun işlərinə aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Pedaqoji şura haqqlnda fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. İdarəetmənin vəzifələrinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Biliyin kateqoriyalarının məzmununa görə məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Məktəbdaxili nəzarətin ümumi formalarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Bu cərəyanın nümayəndəri hesab edir ki, insan cəmiyyəti və insanların həyatı başdan- başa anlaşılmazlıq və qəti absurddan ibarətdir. İnsanlar arasında sevgi və bağlılıq yoxdur, adamlar arasında bütün insani münasibətlər qırılıb.
Bu fikirlər hansı pedaqoji cərəyanda öz əksini tapıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Bu cərəyanın əsas müddəası məktəbi həyatdan, təlimi isə tərbiyədən ayırmamaq olmuşdur. Real həyatda məktəblilərin iştirakını təmin etmək, uşaqların marağına diqqət yetirmək və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, məktəbin ictimai həyatla əlaqəsini təmin etmək kimi mühüm məsələlər cərəyanı səciyyələndirir.
Sözügedən cərəyan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. ...qiymətləndirmənin əsas məqsədi- şagirdin bacardığı səviyyədə alt standarta nail olmağa kömək etmək və alt- standarta nail olması dinamikasını müəyyənləşdirməkdir.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Biliyin bu kateqoriyasına müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. İdrak prosesinin gedişatına, dərketmə qabiliyyətinin refleksiyasına və dərkedilməsinə kömək edən biliklərdir.
Bunların sırasına problemin həlli və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. İdrak taksonomiyasının bu səviyyəsi həm də tənqidi təfəkkür adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Təsəvvürlərin doğru və ya səhv olduğunu müəyyənləşdir, onun səbəblərini fərz et və məsləhətlər ver.

Tapşırıq növünə əsasən təlim məqsədlərinin səviyyəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Metodlara aid edilən texnikaların məntiqi pozduğu cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Ümumiləşdirmə və refleksiya üsullarına aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Didaktikanın obyektinin verildiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Təhsilin nüvəsidir, insanın mürəkkəb fəaliyyət növüdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Təlim haqqında verilənlərdən biri  məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Təlim prosesinin belə bir əlaməti yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Aparıcı rolu uşağın fəaliyyəti, onun təlimi oynayır.
Bu istiqamət didaktikanın hansı konsepsiyasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. ....bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Təlim amilləri arasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Nümənəyə müvafiq olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdirən variantı seçin:
Pedaqogika= insan və onun tərbiyəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. ...bəşəriyyətin hazırlanmış olduğu mədəni irsi cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş səviyyədə mənimsəmək və buna uyğun fərdi inkişafa malik olmaqdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Kurikulumun belə bir prinsipi yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Kurikulumun bu prinsipinin görə mövzu haqda daha sistemli məlumat əldə edirik, daha geniş təəsvvürümüz formalaşır.
Bu prinsip necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Şəxsiyyətyönümlülük nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Nahid bu gün ana haqqında şeir deyəcək.
O, əvvəlcə şeirin mənasını dərk etməlidir-idrak;
Şeirə münasibəti olmalıdır- ünsiyyət;
Jestika və əl -qol hərəkətləri, mimika ilə söyləyərək şeiri ifadəli etməlidir-psixomotor( hərəki)
Bu müqayisəni Kurikulumun hansı prinsipinə aid etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Uyğunsuzluğu seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Düzgün olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Zülfün camalına bir yaraşıqdır,
Xərabət əhlində nurdur, işıqdır,
Ey şərq günəşinin nuru, xoş gəldin,
Gözəllər şahına qapı açıqdır.
Məhsəti Gəncəvi
Müəllim Azərbaycan dili fənnində xitab mövzusunu izah edərkən bədahətən, ekspromt olaraq onu Ədəbiyyatla əlaqələndirməsi Kurikulumun hansı prinsipindən xəbər verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Hər hansı bir nəzəriyyənin,təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün,elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

One thought on “KURİKULUM – Yeni tipli test modelləri (2)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !